ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ 2020 | ICAP group of companies
 

Shop

ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ 2020

590,00

Ο κλάδος των έτοιμων φαγητών αποτελείται, κυρίως, από παραγωγικές επιχειρήσεις, ενώ μικρότερος είναι ο αριθμός των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την εισαγωγή αυτών των προϊόντων. Η μεγάλη ποικιλία των προϊόντων του κλάδου σε συνδυασμό με τον σύγχρονο τρόπο ζωής των καταναλωτών, που ευνοεί την ζήτηση τους, καθιστά την εν λόγω αγορά ιδιαίτερα δυναμική.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2020

Έκδοση

7

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1.Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1Εισαγωγή
1.2Περιγραφή των Προϊόντων
1.3Νομοθετικό Πλαίσιο

2.Η Ζήτηση των Προϊόντων του Κλάδου
2.1Κοινωνικοί – Δημογραφικοί Παράγοντες
2.2Ανταγωνιστικά Προϊόντα
2.3Διαθέσιμο Εισόδημα
2.4Μακροοικονομικό Περιβάλλον

3.Η Προσφορά του κλάδου
3.1Δομή και Διάρθρωση του κλάδου
3.2Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου

4.Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου Βιομηχανίας Ειδών Διατροφής
4.2Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς
4.2.1Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Βιομηχανία (Είδη Διατροφής)
4.3ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5.Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6.Η Αγορά των Έτοιμων Φαγητών
6.1Μέγεθος Συνολικής Αγοράς
6.2Κατηγορίες Προϊόντων
6.3Μερίδια Αγοράς
6.4Εξωτερικό Εμπόριο Έτοιμων Φαγητών
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7.Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Έτοιμων Φαγητών

8.Συμπεράσματα – Προοπτικές
8.1Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2Ανάλυση SWOT
8.3Προοπτικές
8.4Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

 

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Κατανομή του συνόλου των νοικοκυριών ανά μέγεθος (2019)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση των επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2020-2019)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου της Βιομηχανίας Ειδών Διατροφής (2020)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2020 – 2019)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά του κλάδου της Βιομηχανίας Τροφίμων (2020 – 2019)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακες 5.8 – 5.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Πίνακας 6.2 Εκτιμώμενο μέγεθος εγχώριας αγοράς έτοιμων φαγητών (2000-2019)
Πίνακας 6.1 Εκτίμηση μεγέθους συνολικής εγχώριας αγοράς των έτοιμων φαγητών (2015-2020)
Πίνακας 6.3 Εκτιμώμενα μερίδια αγοράς ορισμένων εκ των κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου (2019)
Π6.1 Εξέλιξη των εισαγωγών έτοιμων φαγητών ανά κωδικό Intrastat (2017-2019)
Π6.2 Εξέλιξη των εισαγωγών έτοιμων φαγητών ανά χώρα προέλευσης (2017)
Π6.3 Εξέλιξη των εισαγωγών έτοιμων φαγητών ανά χώρα προέλευσης (2018)
Π6.4 Εξέλιξη των εισαγωγών έτοιμων φαγητών ανά χώρα προέλευσης (2019)
Π6.5 Εξέλιξη των εξαγωγών έτοιμων φαγητών ανά κωδικό Intrastat (2017-2019)
Π6.6 Εξέλιξη των εξαγωγών έτοιμων φαγητών ανά χώρα προέλευσης (2017)
Π6.7 Εξέλιξη των εξαγωγών έτοιμων φαγητών ανά χώρα προέλευσης (2018)
Π6.8 Εξέλιξη των εξαγωγών έτοιμων φαγητών ανά χώρα προέλευσης (2019)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤA

Διάγραμμα 2.1 Μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2019)
Διάγραμμα 2.2 Ποσοστό μονομελών νοικοκυριών ανά Περιφέρεια (2019)
Διάγραμμα 2.3 Εξέλιξη Ετήσιου Δείκτη Πραγματικού Διαθέσιμου Εισοδήματος των Νοικοκυριών (2008-2019)
Διάγραμμα 2.4 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ* στην Ελλάδα (2010-2019)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των επιχειρήσεων του κλάδου ανά νομική μορφή
Διάγραμμα 3.2 Ποσοστό των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση στον κύκλο εργασιών τους (2019/2018)
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2020)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου της Βιομηχανίας Ειδών Διατροφής βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2020)
Διάγραμμα 5.1 Δείκτες κερδοφορίας του κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας του κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.3 Δείκτες δραστηριότητας του κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.4 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2019/2018)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς έτοιμων φαγητών (2010-2020)
Διάγραμμα 6.2 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς κατεψυγμένων έτοιμων φαγητών (2010-2019)
Διάγραμμα 6.3 Ανάλυση της αγοράς κατεψυγμένων έτοιμων φαγητών ανά τύπο γεύματος (2019)
Διάγραμμα 6.4 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς κονσέρβας (2010-2019)
Διάγραμμα 6.5 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς έτοιμων φαγητών ψυγείου (2010-2019)
Διάγραμμα 6.6 Διάρθρωση της αγοράς έτοιμων φαγητών ανά κύρια ομάδα προϊόντων (2019)
Διάγραμμα 6.7 Εμπορικό Ισοζύγιο στα Έτοιμα Φαγητά (2017-2019)
Διάγραμμα 7.1 Συνολικές πωλήσεις έτοιμων φαγητών παγκοσμίως (2016-2025)
Διάγραμμα 7.2 Χώρες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις έτοιμων φαγητών το 2020
Διάγραμμα 7.3 Φαγητό στο σπίτι και μετά την πανδημία Covid-19

 

0
Your Cart is empty
Cookies Settings