ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 2021 | ICAP group of companies
 

Shop

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 2021

590,00

Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τροφών για την κτηνοτροφία είναι παραγωγικές, ενώ ο κλάδος των τροφών για κατοικίδια ζώα περιλαμβάνει κυρίως εισαγωγικές επιχειρήσεις, ορισμένες εκ των οποίων δραστηριοποιούνται και σε άλλους κλάδους (π.χ. εμπόριο ειδών διατροφής).

Η κήρυξη της πανδημίας λόγω του Covid-19 και οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν επηρέασαν την ελληνική οικονομία αλλά και ως ένα βαθμό και τον εξεταζόμενο κλάδο.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2021

Έκδοση

16

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή Προϊόντων – Πρώτες Ύλες Ζωοτροφών
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο

2. Η Ζήτηση για Ζωοτροφές
2.1 Χαρακτηριστικά – Παράγοντες της Ζήτησης Τροφών για την Κτηνοτροφία
2.2 Χαρακτηριστικά – Παράγοντες της Ζήτησης Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
2.3 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.4 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κατανομή Εταιρειών του Κλάδου
3.2.1 Κατανομή των Εταιρειών του Κλάδου των Τροφών για την Κτηνοτροφία
3.2.2 Κατανομή των Εταιρειών του Κλάδου των Τροφών για τα Κατοικίδια Ζώα
3.3 Παρουσίαση των Επιχειρήσεων του Κλάδου Παραγωγής/Εισαγωγής Τροφών για την Κτηνοτροφία
3.4 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου Παραγωγής/ Εισαγωγής Τροφών για την Κτηνοτροφία
3.5 Παρουσίαση των Επιχειρήσεων του Κλάδου Παραγωγής/ Εισαγωγής Τροφών για τα Κατοικίδια Ζώα
3.6 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής /Εισαγωγής Τροφών για Κατοικίδια Ζώα

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου των Ζωοτροφών για την Κτηνοτροφία
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Κλάδων: Βιομηχανία “Αγροτικά Προϊόντα” και Εμπόριο “Αγροτικά Προϊόντα- Ζωοτροφές”
4.2 Αξιολόγηση Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου των Τροφών για την Κτηνοτροφία
4.2.1 Αξιολόγηση Συναλλακτικής Συμπεριφοράς των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Αξιολόγηση Συναλλακτικής Συμπεριφοράς των Κλάδων: Βιομηχανία “Αγροτικά Προϊόντα” και Εμπόριο: “Αγροτικά Προϊόντα- Ζωοτροφές”
4.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου των Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
4.3.1 Αξιολόγηση της Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.3.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.4 Αξιολόγηση της Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου των Τροφών για τα Κατοικίδια Ζώα
4.4.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.5 Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Εταιρειών του Κλάδου της Κτηνοτροφίας
5.1.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.1.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.1.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.1.4 Κατάταξη Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.1.5 Κατάταξη Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.2 Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου των Τροφών για τα Κατοικίδια
5.2.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.2.4 Κατάταξη Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.2.5 Κατάταξη Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Εγχώρια Αγορά των Ζωοτροφών
6.1 Ζωοτροφές για την Κτηνοτροφία
6.2 Μερίδια Επιχειρήσεων στην Αγορά Ζωοτροφών για την Κτηνοτροφία
6.3 Τροφές για Κατοικίδια Ζώα
6.4 Μερίδια Επιχειρήσεων στην Αγορά Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
6.5 Εξωτερικό Εμπόριο Ζωοτροφών
6.5.1 Εξέλιξη των Εισαγωγών και Εξαγωγών Τροφών για την Κτηνοτροφία
6.5.2 Εξέλιξη των Εισαγωγών και Εξαγωγών Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
6.5.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (Balassa) – Εμπορικό Ισοζύγιο
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Ευρωπαϊκή και Διεθνής Αγορά
7.1 Η Ευρωπαϊκή Αγορά Ζωοτροφών για την Κτηνοτροφία
7.2 Διεθνής και Ευρωπαϊκή Αγορά Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
Παράρτημα Κεφαλαίου 7

8. Συμπεράσματα – Προοπτικές
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές του Κλάδου
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων

Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

• Benchmarking Επιχειρήσεων Παραγωγής / Εισαγωγής Ζωοτροφών για την Κτηνοτροφία
• Benchmarking Επιχειρήσεων Παραγωγής / Εισαγωγής Τροφών για Κατοικίδια Ζώα

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Ζωικό κεφάλαιο ανά είδος ζώου (2013 – 2019)
Πίνακας 2.2 Αριθμός ζώων και εκμεταλλεύσεων (2018-2019)
Πίνακας 2.3 Ζωικές Μονάδες (2018-2019)
Πίνακας 2.4 Αριθμός πουλερικών (2016-2017)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη της καθαρής εγχώριας παραγωγής κρέατος ανά κατηγορία (2006-2020)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά αστικές και αγροτικές περιοχές (2019)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών ανάλογα με την σύνθεση του νοικοκυριού (2019)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2019)
Πίνακας 3.1 Κατανομή των εταιρειών του κλάδου των τροφών για την κτηνοτροφία ανά νομό
Πίνακας 3.2 Κατανομή των εταιρειών του κλάδου των τροφών για τα κατοικίδια ανά νομό
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση των επιχειρήσεων του κλάδου των τροφών για την κτηνοτροφία
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου των ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2015-2020)
Πίνακας 3.5 Συνοπτική παρουσίαση των επιχειρήσεων του κλάδου των τροφών για τα κατοικίδια ζώα
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις ορισμένων επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2020)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της Μελέτης (2020- 2019)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία “Αγροτικά Προϊόντα” (2020)
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Αγροτικά Προϊόντα – Ζωοτροφές” (2020)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Εταιρειών της Μελέτης (2020 – 2019)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Βιομηχανία “Αγροτικά Προϊόντα” (2020 – 2019)
Πίνακας 4.7 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Αγροτικά Προϊόντα- Ζωοτροφές” (2020- 2019)
Πίνακας 4.8 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2020- 2019)
Πίνακας 4.9 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2019/2018)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακες 5.8 – 5.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Πίνακας 5.27 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.28 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.29 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.30 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.31 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.32 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.33 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακες 5.34 – 5.42 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.43 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.44 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.45 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.46 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.47 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς σύνθετων ζωοτροφών για την κτηνοτροφία σε ποσότητα (2003-2021)
Πίνακας 6.2 Μέγεθος εγχώριας αγοράς σύνθετων ζωοτροφών για την κτηνοτροφία σε αξία (2013-2021)
Πίνακας 6.3 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά σύνθετων ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (σε ποσότητα, 2020)
Πίνακας 6.4 Μέγεθος εγχώριας αγοράς τροφών για κατοικίδια ζώα σε ποσότητα (1995-2021)
Πίνακας 6.5 Μέγεθος εγχώριας αγοράς τροφών για κατοικίδια ζώα σε αξία (2013-2021)
Πίνακας 6.6 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά των τροφών για κατοικίδια ζώα (μερίδια σε αξία, 2020)
Πίνακας 6.7 Εισαγωγές πλήρων και συμπληρωματικών ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2010–2020)
Πίνακας 6.8 Εξαγωγές πλήρων και συμπληρωματικών ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2010-2020)
Πίνακας 6.9 Εισαγωγές τροφών σε κονσέρβες για κατοικίδια ζώα (2010-2020)
Πίνακας 6.10 Εξαγωγές τροφών σε κονσέρβες για κατοικίδια ζώα (2010-2020)
Πίνακας 6.11 Εισαγωγές ξηρών τροφών για κατοικίδια ζώα (2010-2020)
Πίνακας 6.12 Εξαγωγές ξηρών τροφών για κατοικίδια ζώα (2010-2020)
Πίνακας 6.13 Εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας των ζωοτροφών βάσει του δείκτη Balassa (2010-2020)
Π6.1 Ανάλυση των εισαγωγών πλήρων και συμπληρωματικών ζωοτροφών για την κτηνοτροφία ανά κύρια χώρα προέλευσης (2019–2020)
Π6.2 Ανάλυση των εξαγωγών πλήρων και συμπληρωματικών ζωοτροφών για την κτηνοτροφία κατά κύρια χώρα προορισμού (2019–2020)
Π6.3 Ανάλυση των εισαγωγών τροφών σε κονσέρβες για κατοικίδια ζώα ανά κύρια χώρα προέλευσης (2019–2020)
Π6.4 Ανάλυση των εξαγωγών τροφών σε κονσέρβες για κατοικίδια ζώα κατά κύρια χώρα προορισμού (2019–2020)
Π6.5 Ανάλυση των εισαγωγών ξηρών τροφών για κατοικίδια ζώα ανά κύρια χώρα προέλευσης (2019–2020)
Π6.6 Ανάλυση των εξαγωγών ξηρών τροφών για κατοικίδια ζώα κατά κύρια χώρα προορισμού (2019–2020)
Π6.7 Περιγραφή κωδικών Intrastat
Πίνακας 7.1 Ευρωπαϊκή βιομηχανική παραγωγή ζωοτροφών (2013-2019)
Πίνακας 7.2 Βασικά ετήσια έξοδα των ιδιοκτητών σκύλων και γάτων στις Η.Π.Α. (2019-2020)
Π7.1 Συντομογραφίες ονομασιών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Π7.2 Βιομηχανική παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών ανά χώρα της Ε.Ε. και ανά κατηγορία ζωοτροφών (2018-2019)
Π7.3 Πληθυσμός βοοειδών στις χώρες της Ευρώπης (2018-2020)
Π7.4 Πληθυσμός αιγοπροβάτων στις χώρες της Ευρώπης (2018-2020)
Π7.5 Πληθυσμός χοίρων στις χώρες της Ευρώπης (2018-2020)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη μεγέθους αγοράς ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2021-2023)
Πίνακας 8.2 Πρόβλεψη μεγέθους αγοράς τροφών για κατοικίδια ζώα (2021-2023)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Κατανομή του ζωικού πληθυσμού (2019)
Διάγραμμα 2.2 Κατανομή των ζωικών μονάδων ανά είδος ζώου (2019)
Διάγραμμα 2.3 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ* στην Ελλάδα (2010-2020)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης* του κλάδου των τροφών για την κτηνοτροφία ανά νομό
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των εταιρειών* της μελέτης του κλάδου των τροφών για την κτηνοτροφία βάσει νομικής μορφής
Διάγραμμα 3.3 Γεωγραφική κατανομή των εταιρειών* της μελέτης του κλάδου των τροφών για κατοικίδια
Διάγραμμα 3.4 Κατανομή των εταιρειών* της μελέτης του κλάδου των τροφών για τα κατοικίδια βάσει νομικής μορφής
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των εταιρειών της μελέτης βάσει επιπέδου κινδύνου (2020)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη των εταιρειών της μελέτης βάσει επιπέδου κινδύνου (2020)
Διάγραμμα 4.4 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας των επιχειρήσεων παραγωγής/ εισαγωγής ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2015-2019)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας των επιχειρήσεων παραγωγής/ εισαγωγής ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2015-2019)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας των επιχειρήσεων παραγωγής/ εισαγωγής ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2015-2019)
Διάγραμμα 5.4 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε βασικούς λογαριασμούς (2019/2018)
Διάγραμμα 5.5 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2019)
Διάγραμμα 5.6 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2019)
Διάγραμμα 5.7 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του περιθωρίου EBITDA (2019)
Διάγραμμα 5.8 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει της Γενικής Ρευστότητας (2019)
Διάγραμμα 5.9 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει της Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2019)
Διάγραμμα 5.10 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.11 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας των επιχειρήσεων παραγωγής/ εισαγωγής ζωοτροφών για τα κατοικίδια (2015-2019)
Διάγραμμα 5.12 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας των επιχειρήσεων παραγωγής/εισαγωγής ζωοτροφών για τα κατοικίδια (2015-2019)
Διάγραμμα 5.13 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε βασικούς λογαριασμούς (2019/2018)
Διάγραμμα 5.14 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2019)
Διάγραμμα 5.15 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2019)
Διάγραμμα 5.16 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου EBITDA (2019)
Διάγραμμα 5.17 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει της Γενικής Ρευστότητας (2019)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς σύνθετων ζωοτροφών για την κτηνοτροφία
(2015-2021)
Διάγραμμα 6.2 Κατανομή της εγχώριας κατανάλωσης* σύνθετων ζωοτροφών ανά κατηγορία ζώων (2020)
Διάγραμμα 6.3 Μέγεθος εγχώριας αγοράς τροφών για κατοικίδια ζώα (2015-2021)
Διάγραμμα 6.4 Κατανομή της εγχώριας κατανάλωσης τροφών για κατοικίδια ανά κατηγορία ζώων (2020)
Διάγραμμα 6.5 Κανάλια διανομής των πωλήσεων (σε αξία) τροφών για κατοικίδια ζώα (2020)
Διάγραμμα 6.6 Χώρες προέλευσης πλήρων και συμπληρωματικών ζωοτροφών (2020)
Διάγραμμα 6.7 Χώρες προορισμού πλήρων και συμπληρωματικών ζωοτροφών (2020)
Διάγραμμα 6.8 Χώρες προέλευσης τροφών σε κονσέρβες για κατοικίδια ζώα (2020)
Διάγραμμα 6.9 Χώρες προορισμού τροφών σε κονσέρβες για κατοικίδια ζώα (2020)
Διάγραμμα 6.10 Χώρες προέλευσης ξηρών τροφών για κατοικίδια ζώα (2020)
Διάγραμμα 6.11 Χώρες προορισμού ξηρών τροφών για κατοικίδια ζώα (2020)
Διάγραμμα 7.1 Παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών στην Ε.Ε. (28) ανά κατηγορία (2019)
Διάγραμμα 7.2 Παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών ορισμένων χωρών στην Ε.Ε. (28) το 2019
Διάγραμμα 7.3 Κύριες χώρες παραγωγής τροφών για βοοειδή στην Ευρώπη (2019)
Διάγραμμα 7.4 Κύριες χώρες παραγωγής τροφών για χοιροειδή στην Ευρώπη (2019)
Διάγραμμα 7.5 Κύριες χώρες παραγωγής τροφών για πουλερικά στην Ευρώπη (2019)

0
Your Cart is empty
Cookies Settings