ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2021 | ICAP group of companies
 

Shop

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2021

590,00

Ο κλάδος του ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων (υλικό ράγας, ηλεκτρολογικοί πίνακες) είναι στενά συνδεδεμένος με την εξέλιξη της πορείας της οικοδομικής και της κατασκευαστικής δραστηριότητας στη χώρα. Η ανάκαμψη της οικοδομικής δραστηριότητας μετά την περίοδο της βαθιάς οικονομικής κρίσης επηρέασε θετικά τη ζήτηση για ηλεκτρολογικό υλικό. Ο κλάδος ωστόσο φαίνεται να επηρεάζεται από τις επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19.

Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2021

Έκδοση

16

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.2 Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του Κλάδου
1.3 Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων – Κατοικιών
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο

2. Η Ζήτηση για Ηλεκτρολογικό Υλικό
2.1 Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.2 Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα
2.3 Η Ζήτηση από Ιδιώτες
2.4 Εξέλιξη Ξενοδοχειακών Μονάδων
2.5 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.6 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά του Ηλεκτρολογικού Υλικού
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Εμπορικά Δίκτυα
3.3 Γεωγραφική Κατανομή των Επιχειρήσεων– Κατανομή ανά Νομική Μορφή
Κατανομή ανά Γεωγραφική Περιφέρεια
Κατανομή ανά Νομική Μορφή
3.4 Στοιχεία Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4.1 Παρουσίαση Κυριότερων Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.4.2 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.5 Στοιχεία Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.5.1 Παρουσίαση Κυριότερων Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.5.2 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Ευρύτερων Κλάδων της Βιομηχανίας και του Εμπορίου «Ηλεκτρολογικό – Ηλεκτρονικό Υλικό»
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Ευρύτερων Κλάδων της Βιομηχανίας και του Εμπορίου «Ηλεκτρολογικό – Ηλεκτρονικό Υλικό»
4.3 Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Παραγωγικών Επιχειρήσεων
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Παραγωγικών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.6 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.7 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.8 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.9 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.10 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Αγορά του Ηλεκτρολογικού Υλικού Εγκαταστάσεων
6.1 Εγχώρια Παραγωγή Ηλεκτρολογικού Υλικού – Μερίδια Παραγωγής
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο Ηλεκτρολογικού Υλικού
6.2.1 Εισαγωγές
6.2.2 Εξαγωγές
6.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (δείκτης Balassa)
6.3 Εγχώρια Αγορά Ηλεκτρολογικού Υλικού – Μερίδια Αγοράς
6.3.1 Πριζοδιακόπτες – Μερίδια Αγοράς
Μερίδια αγοράς
6.3.2 Πίνακες Διανομής Ηλεκτρικού Ρεύματος – Μερίδια Αγοράς
Μερίδια αγοράς
6.3.3 Αυτόματες Ασφάλειες – Μερίδια Αγοράς
Μερίδια αγοράς
6.3.4 Ραγοδιακόπτες – Μερίδια Αγοράς
Μερίδια αγοράς
6.3.5 Ενδεικτικές Λυχνίες – Μερίδια Αγοράς
Μερίδια αγοράς
6.3.6 Διακόπτες Διαρροής (Αντιηλεκτροπληξιακά Ρελέ) – Μερίδια Αγοράς
Μερίδια αγοράς
6.3.7 Χρονοδιακόπτες (Πρίζας και Ράγας) – Μερίδια Αγοράς
6.3.8 Μέγεθος Αγοράς σε Αξία
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Ο Κλάδος του Ηλεκτρολογικού Υλικού στην Ε.Ε.

8. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίν από Υποκατάστατα προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων
Ανάλυση SWOT
8.2 Προοπτικές
8.3 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών
Παράρτημα IΙΙ:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
• Benchmarking Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου

 

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1.1 Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής του κλάδου κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (2014-2020)
Πίνακας 1.2 Μέσος ετήσιος δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων – κατοικιών (2014-2020)
Πίνακας 2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2016-2020)
Πίνακας 2.2 Ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών (2015-2020)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδος (2011-2019)
Π2.1 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2011-2020)
Π2.2 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ2 (2011-2020)
Π2.3 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ3 (2011-2020)
Π2.4 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2021/2020)
Π2.5 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων στο σύνολο της χώρας (2011-2020)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για ηλεκτρολογικό υλικό (2018-2019)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρολογικού υλικού
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις παραγωγικών εταιρειών του κλάδου (2015-2020)
Πίνακας 3.3 Επιχειρήσεις εισαγωγής ηλεκτρολογικού υλικού
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις εισαγωγικών εταιρειών του κλάδου (2015-2020)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2020)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου της Βιομηχανίας “Ηλεκτρολογικό – Ηλεκτρονικό Υλικό” (2020)
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου του Εμπορίου “Ηλεκτρολογικό – Ηλεκτρονικό Υλικό” (2020)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2020)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική συμπεριφορά του ευρύτερου κλάδου της Βιομηχανίας και του Εμπορίου Ηλεκτρολογικού – Ηλεκτρονικού Υλικού (2019-2020)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2015–2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2015 – 2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2015 – 2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2015 – 2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2015 – 2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
(2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακες 5.8 – 5.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.14 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων βάσει μικτών κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.15 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων βάσει καθαρών (προ φόρου) κερδών
(2018-2019)
Πίνακας 5.16 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων βάσει κερδών EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων βάσει ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων βάσει ιδίων κεφαλαίων (2018-2019)
Πίνακας 5.19 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών εταιρειών (2015-2019)
Πίνακας 5.20 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών εταιρειών (2015-2019)
Πίνακας 5.21 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών εταιρειών (2015-2019)
Πίνακας 5.22 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών εταιρειών (2015-2019)
Πίνακας 5.23 Δείκτες δραστηριότητας εισαγωγικών εταιρειών (2015-2019)
Πίνακας 5.24 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.25 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακες 5.26 – 5.36 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.37 Κατάταξη εισαγωγικών επιχειρήσεων βάσει μικτών κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.38 Κατάταξη εισαγωγικών επιχειρήσεων βάσει καθαρών (προ φόρου) κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.39 Κατάταξη εισαγωγικών επιχειρήσεων βάσει κερδών EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.40 Κατάταξη εισαγωγικών επιχειρήσεων βάσει συνόλου ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.41 Κατάταξη εισαγωγικών επιχειρήσεων βάσει ιδίων κεφαλαίων (2018-2019)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Παραγωγή προς εγχώρια διάθεση ηλεκτρολογικού υλικού (1999-2021)
Πίνακας 6.2 Εισαγωγές ηλεκτρολογικού υλικού (2008-2020)
Πίνακας 6.3 Εξαγωγές ηλεκτρολογικού υλικού (2008-2020)
Πίνακας 6.4 Δείκτης ανταγωνιστικότητας ηλεκτρολογικού υλικού (2011-2020)
Πίνακας 6.5 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ηλεκτρολογικού υλικού (1999-2021)
Πίνακας 6.6 Πριζοδιακόπτες: Μέγεθος εγχώριας αγοράς (1994-2021)
Πίνακας 6.7 Διάρθρωση αγοράς πριζοδιακοπτών ανά κατηγορία τιμής (2020)
Πίνακας 6.8 Πίνακες διανομής ρεύματος: Μέγεθος εγχώριας αγοράς (1994-2021)
Πίνακας 6.9 Αυτόματες ασφάλειες: Μέγεθος εγχώριας αγοράς (1994-2021)
Πίνακας 6.10 Ραγοδιακόπτες: Μέγεθος εγχώριας αγοράς (1994-2021)
Πίνακας 6.11 Ενδεικτικές λυχνίες: Μέγεθος εγχώριας αγοράς (1994-2021)
Πίνακας 6.12 Διακόπτες διαρροής: Μέγεθος εγχώριας αγοράς (1994-2021)
Πίνακας 6.13 Χρονοδιακόπτες: Μέγεθος εγχώριας αγοράς (1999-2021)
Πίνακας 6.14 Συνολική αξία της εγχώριας αγοράς ηλεκτρολογικού υλικού (2012-2021)
Π6.1 Μεγέθη παραγωγής και πωλήσεων της βιομηχανίας ηλεκτρολογικού υλικού ανά κατηγορία προϊόντος (2017-2019)
Π6.2 Εισαγωγές ηλεκτρολογικού υλικού ανά κατηγορία (2016-2020)
Π6.3 Κυριότερες χώρες προέλευσης ηλεκτρολογικού υλικού (2019-2020)
Π6.4 Εξαγωγές ηλεκτρολογικού υλικού ανά κατηγορία (2016-2020)
Π6.5 Κυριότερες χώρες προορισμού ηλεκτρολογικού υλικού (2019-2020)
Πίνακας 7.1 Παραγωγή ηλεκτρολογικού υλικού στην Ε.Ε.-28 (2014-2019)
Πίνακας 7.2 Διάρθρωση της παραγωγής ηλεκτρολογικού υλικού στην Ε.Ε.-28 (2019)
Πίνακας 7.3 Οι τρεις πρώτες χώρες παραγωγοί ηλεκτρολογικού υλικού στην Ε.Ε.-28 σε αξία (2019)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα
Διάγραμμα 2.2 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ* στην Ελλάδα (2010-2020)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή εταιρειών της μελέτης ανά γεωγραφική περιφέρεια
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή εταιρειών της μελέτης ανά νομική μορφή
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2020)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου της Βιομηχανίας Ηλεκτρολογικού και Ηλεκτρονικού Υλικού βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2020)
Διάγραμμα 4.4 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου του Εμπορίου Ηλεκτρολογικού και Ηλεκτρονικού Υλικού βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2020)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.4 Αριθμός παραγωγικών εταιρειών με βελτίωση / επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2018-2019)
Διάγραμμα 5.5 Κατάταξη των παραγωγικών επιχειρήσεων βάσει Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (%) (2019)
Διάγραμμα 5.6 Κατάταξη των παραγωγικών επιχειρήσεων βάσει Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (%) (2019)
Διάγραμμα 5.7 Κατάταξη των παραγωγικών επιχειρήσεων βάσει Γενικής Ρευστότητας (2019)
Διάγραμμα 5.8 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.9 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.10 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.11 Αριθμός εισαγωγικών εταιρειών με βελτίωση – επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2018-2019)
Διάγραμμα 5.12 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων βάσει Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (%) (2019)
Διάγραμμα 5.13 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων βάσει Αποδοτικότητας Ιδίου Κεφαλαίου (%) (2019)
Διάγραμμα 5.14 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων βάσει Γενικής Ρευστότητας (2019)
Διάγραμμα 6.1 Μέγεθος αγοράς ηλεκτρολογικού υλικού σε αξία

 

1
Total: €731,60
Cookies Settings