ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2020 | ICAP group of companies
 

Shop

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2020

590,00

Ο κλάδος των ιατροτεχνολογικών προϊόντων καταλαμβάνει σημαντική θέση στον ευρύτερο τομέα της Υγείας. Στην εγχώρια αγορά κυριαρχούν οι εισαγωγικές επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες λειτουργούν είτε ως αντιπρόσωποι πολυεθνικών ομίλων είτε ως θυγατρικές αυτών, ενώ ο παραγωγικός τομέας είναι πολύ περιορισμένος.

Τα τελευταία έτη τα μέτρα που επιβλήθηκαν στον τομέα της υγείας σε συνδυασμό με τις μεγάλες καθυστερήσεις στην εξόφληση των χρεών του Δημοσίου προς τους προμηθευτές ιατροτεχνολογικού υλικού, συρρίκνωσαν τις πωλήσεις των εταιρειών του κλάδου και προκάλεσαν επιδείνωση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων. Το 2020 η πανδημία του κορωνοϊού θα οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης για συγκεκριμένα είδη ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

 

 

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2020

Έκδοση

21

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Θεσμικό Πλαίσιο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
1.3 Διεθνής Ομαδοποίηση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
2. Η Ζήτηση των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
2.3 Το Υγειονομικό Σύστημα της Χώρας
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
3.1 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
3.2 Κατανομή Εταιρειών του Κλάδου ανά Γεωγραφικό Νομό και Νομική Μορφή
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Ιατρικά – Εργαστηριακά – Επιστημονικά”
4.3 Δείκτης ICAP Covid Sector Check
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες (2014-2018)
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.6 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες (2015-2019)
5.7 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός (2018-2019)
6. Η Αγορά Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
6.1 Εγχώρια Αγορά Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
6.1.1 Εξέλιξη Μεγέθους της Εγχώριας Αγοράς Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
6.1.2 Μερίδια Αγοράς – Βαθμός Συγκέντρωσης
6.2 Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του Κλάδου
6.3 Εξέλιξη Τιμών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
6.4 Εξέλιξη των Εισαγωγών-Εξαγωγών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
6.4.1 Εισαγωγές ανά Ομάδα Προϊόντων-Κύριες Χώρες Προέλευσης
6.4.2 Εξαγωγές ανά Ομάδα Προϊόντων-Κύριες Χώρες Προορισμού
6.4.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
6.5 Ο Ιατρομηχανολογικός Εξοπλισμός της Χώρας
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
7.1 Γενικά Στοιχεία του Κλάδου Κατασκευής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
7.2 Βασικά Στοιχεία του Κλάδου Υγείας στις Χώρες της Ευρώπης
Παράρτημα Κεφαλαίου 7
8. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
8.1 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Οικονομική Επισκόπηση
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

 

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1.1 Διεθνής Ομαδοποίηση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
Πίνακας 2.1 Ύψος κρατικών επιχορηγήσεων προς δημόσια νοσοκομεία – ΠΕΔΥ
Πίνακας 2.2 Πληθυσμός της χώρας ηλικίας 65 ετών και άνω ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού (2010-2060)
Πίνακας 2.3 Μέσες μηνιαίες (ιδιωτικές) δαπάνες υγείας (2019)
Πίνακας 2.4 Κατανομή κλινών κατά νομική μορφή θεραπευτηρίου (2000-2018)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2020)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Εμπόριο (Ιατρικά – Εργαστηριακά – Επιστημονικά)
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2014-2018)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ABBOTT LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας GE HEALTHCARE Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MEDIPRIME Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MEDTRONIC HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MICREL ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας RONTIS HELLAS Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SIEMENS HEALTHCARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας Y-LOGIMED Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΡΗΤΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.22 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΠΑΞΤΕΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.23 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Ν., Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.24 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.25 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΕΛΙΔΗ, Α., ΑΦΟΙ, Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.26 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.27 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.28 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.29 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 5.30 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 5.31 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Πίνακας 5.32 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.33 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.34 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.35 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.36 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.37 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2019, σε €)
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ιατροτεχνολογικών προϊόντων (1995-2020)
Πίνακας 6.2 Προϋπολογισμοί δαπανών Νοσοκομείων και ΠΦΥ*
Πίνακας 6.3 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά ευρύτερη κατηγορία (2019)
Πίνακας 6.4 Μερίδια επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2019)
Πίνακας 6.5 Δείκτης όγκου βιομηχανικής παραγωγής για ιατρικά και οδοντιατρικά όργανα (2015-2019)
Πίνακας 6.6 Δείκτες τιμών εισαγωγών Ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2015-2019)
Πίνακας 6.7 Δείκτες τιμών καταναλωτή φαρμακευτικών προϊόντων- θεραπευτικών συσκευών και εξοπλισμού (2009-2019)
Πίνακας 6.8 Εισαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2010-2019)
Πίνακας 6.9 Εξαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2010-2019)
Π6.1 Περιγραφή κωδικών 8ψήφιας Συνδυασμένης Ονοματολογίας Εξωτερικού Εμπορίου Intrastat
Π6.2 Εισαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά ομάδα προϊόντων (2009-2019)
Π6.3 Εισαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατά κωδικό intrastat (2018-2019)
Π6.4 Εισαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π6.5 Εξαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά ομάδα προϊόντων (2009-2019)
Π6.6 Εξαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατά κωδικό intrasat (2018-2019)
Π6.7 Εξαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατά χώρα προορισμού (2018-2019)
Π6.8 Ειδικά ιατρικά μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας κατά νομική μορφή θεραπευτηρίου και γεωγραφική περιοχή (2017)
Π6.9 Αριθμός ιατρικών συστημάτων ιοντίζουσων και μη ιοντίζουσων ακτινοβολιών ανά καλλικρατική περιφέρεια (26.7.2018)
Π6.10 Αριθμός Συστημάτων και πηγών ακτινοβολιών (2017)
Πίνακας 7.1 Οι 30 μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου (2019)
Πίνακας 7.2 Αγορά Διαγνωστικών In Vitro σε χώρες της Ευρώπης (2018)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Διάγραμμα 2.1 Πληθυσμός ηλικίας άνω των 65 ετών (2010-2060)
Διάγραμμα 2.2 Κατανομή κλινών θεραπευτηρίων (2018)
Διάγραμμα 2.3 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ* στην Ελλάδα (2010-2019)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης*ανά γεωγραφικό νομό
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης* ανά νομική μορφή
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2020)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων των επιχειρήσεων της μελέτης (2019/2020)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του εξεταζόμενου κλάδου βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2020)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2014-2018)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2014-2018)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2014-2018)
Διάγραμμα 5.4 Αριθμός επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση / επιδείνωση της κερδοφορίας τους (2017-2018)
Διάγραμμα 5.5 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2018)
Διάγραμμα 5.6 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου Καθαρού (προ φόρου) Κέρδους (2018)
Διάγραμμα 5.7 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου EBITDA (2018)
Διάγραμμα 5.8 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει της Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων (2018)
Διάγραμμα 5.9 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει της Γενικής Ρευστότητας (2018)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2012-2019)
Διάγραμμα 6.2 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2019)
Διάγραμμα 6.3 Εξέλιξη της αξίας των εισαγωγών ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά κατηγορία (2015-2019)
Διάγραμμα 6.4 Διάρθρωση των εισαγωγών ιατροτεχνολογκών προϊόντων ανά κύρια χώρα προέλευσης (2019)
Διάγραμμα 6.5 Εξέλιξη της αξίας των εξαγωγών ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά κατηγορία (2015-2019)
Διάγραμμα 6.6 Διάθρωση των εξαγωγών ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατά κύρια χώρα προορισμού (2019)
Διάγραμμα 6.7 Αριθμός Ιατρικών Μηχανημάτων σε Νοσοκομεία ανά κατηγορία μηχανήματος (2017)
Διάγραμμα 7.1 20 εταιρείες ιατροτεχνολογικών προϊόντων με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση το 2017-2024 (εκτίμηση)
Διάγραμμα 7.2 Δαπάνες Υγείας ως % του ΑΕΠ σε χώρες της Ε.Ε.(2019)
Διάγραμμα 7.3 Αριθμός μαγνητικών τομογράφων (ανά 1 εκατ. κατοίκους) σε χώρες της Ε.Ε. (2018)
Διάγραμμα 7.4 Αριθμός αξονικών τομογράφων (ανά 1 εκατ. κατοίκους) κατά μέσο όρο σε χώρες της Ε.Ε. (2018)
Διάγραμμα 7.5 Αριθμός μαστογράφων (ανά 1 εκατ. κατοίκους) σε χώρες της Ε.Ε. (2018)
Διάγραμμα 7.6 Αριθμός ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων (ανά 1 εκατ. κατοίκους) σε χώρες μέλη της Ε.Ε. (2018)
Διάγραμμα 7.7 Αριθμός καρδιολογικών εμφυτευμάτων σε χώρες της Ευρώπης ανά 1 εκατ. κατοίκους (2019)
Διάγραμμα 7.8 Αριθμός ορθοπαιδικών εμφυτευμάτων σε χώρες της Ευρώπης ανά 1 εκατ. κατοίκους (2018)

 

1
Total: €520,80
Cookies Settings