ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2020 | ICAP group of companies
 

Shop

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2020

590,00

Άνοδο παρουσίασε τα προηγούμενα έτη η συνολική αξία της εγχώριας αγοράς των Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας. Ωστόσο, διαφοροποιήσεις παρατηρούνται στην εξέλιξη της ζήτησης μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών υπηρεσιών ασφαλείας. Σε ανοδική τροχιά κινήθηκε και η εγχώρια αγορά των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας.

Όμως τα μέτρα  που  επιβάλλονται από την Πολιτεία, στο πλαίσιο του περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από τον Μάρτιο του 2020, επιδρούν αρνητικά στα συνολικά έσοδα των επιχειρήσεων του κλάδου κατά το τρέχον έτος.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2020

Έκδοση

12

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1.Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1Εισαγωγή
1.2Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου – Περιγραφή των Παρεχομένων Υπηρεσιών
1.3Θεσμικό Πλαίσιο

2.Η Ζήτηση για Ιδιωτικές Υπηρεσίες Ασφαλείας
2.1Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2Μακροοικονομικό Περιβάλλον

3.Η Προσφορά του Κλάδου
3.1Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2Γεωγραφική Κατανομή του Κλάδου – Κατανομή ανά Νομική Μορφή
3.3Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
3.4Πωλήσεις Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
3.5Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
3.6Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας

4.Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
4.2Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.3Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
4.4Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
4.5Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.6Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.7Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο «Εξοπλισμός Ασφαλείας»
4.8Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου Εμπόριο «Εξοπλισμός Ασφαλείας»
4.9Δείκτης ICAP Covid Sector Check

5.Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.6Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.7Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.8Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.9Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.10Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6.Η Αγορά των Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας
6.1Η Εγχώρια Αγορά Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας
6.2Διάρθωση της Αγοράς των Υπηρεσιών Ασφαλείας
6.3Μερίδια Αγοράς Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
6.3.1Σύνολο Αγοράς
6.3.2Αεροπορικές Υπηρεσίες Ασφαλείας (Aviation Security)
6.3.3Υπηρεσίες φύλαξης λιμένων & λιμενικών εγκαταστάσεων
6.3.4Φυλάξεις
6.3.5Χρηματαποστολές και Μεταφορά Πολύτιμων Αντικειμένων
6.3.6Ηλεκτρονικά Συστήματα Ασφαλείας – Υπηρεσίες Kέντρου Λήψης Σημάτων
6.4Η Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
6.5Μερίδια Εταιρειών Εισαγωγής- Εμπορίας Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας

7.Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Υπηρεσιών Ασφαλείας

8.Συμπεράσματα – Προοπτικές
8.1Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα & Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων
8.2Ανάλυση SWOT
8.3Προοπτικές
8.4Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

  • Benchmarking Εταιρειών του κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Αριθμός αδικημάτων ανά κατηγορία (2018-2019)
Πίνακας 2.2 Αριθμός δραστών σε επιλεγμένες κατηγορίες αδικημάτων (2015-2019)
Πίνακας 2.3 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2010-2020)
Πίνακας 3.1 Κατανομή των εταιρειών παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας ανά νομό
Πίνακας 3.3 Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις των κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 3.5 Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παραγωγής/ Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις των κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (2020-2019)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (2020/2019)
Πίνακας 4.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2020 – 2019)
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας (2020-2019)
Πίνακας 4.5 Μεταβολή αξιολογήσεων των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας (2020/2019)
Πίνακας 4.6 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο «Εξοπλισμός Ασφαλείας»
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας BRINK’S AVIATION SECURITY SERVICES Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας BRINK’S CASH & VALUABLE SERVICES Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας BRINK’S SECURITY SERVICES Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ESA SECURITY SOLUTIONS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας G4S AVIATION AND PORTS SECURE SOLUTIONS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας G4S CASH SOLUTIONS A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας G4S SECURE SOLUTIONS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας G4S SECURITY SYSTEMS & MONITORING SERVICES GREECE Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ICTS HELLAS SECURITY SOLUTIONS A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MEGA GROUP SECURITY Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MEGA SPRINT GUARD SERVICES A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MEGA SPRINT GUARD ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MYSERVICES SECURITY & FACILITY Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2018-2019)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Πίνακας 5.26 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.27 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.28 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.29 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.30 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.31 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.32 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.33 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ARTION SECURITY SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.34 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ELINCO Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.35 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας EXAGON BLUE Α.Ε. – Ι.Ε.Π.Υ.Α. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.36 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας FORMULA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.37 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας IFSAS SOLUTIONS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.38 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας NOVATRON SEC DISTRIBUTION ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.39 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SIGMA SECURITY – Χ. ΦΕΙΔΑΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.40 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. Α.Ε. “ΗΛ.ΚΑ Α.Ε.” και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.41 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΘΕΟΔΟΣΗΣ, Χ., Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.42 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΛΑΚΑΣΑΣ, Ν., – Π. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Ε. “OLYMPIA ELECTRONICS” και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.43 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ Α.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.44 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Π., PARADOX HELLAS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.45 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.46 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ “BOOS” ΑΕ και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 4.47 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.48 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2018-2019)
Πίνακας 5.49 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.50 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.51 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Πίνακας 6.1 Μέγεθος συνολικής αγοράς ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας (1998-2020)
Πίνακας 6.2 Εγχώρια αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας ανά κατηγορία (2004-2020)
Πίνακας 6.3 Αριθμός καταστημάτων Τραπεζών (2008-2019)
Πίνακας 6.4 Μερίδια επιχειρήσεων παροχής αεροπορικών υπηρεσιών ασφαλείας (2019)
Πίνακας 6.5 Μερίδια επιχειρήσεων φύλαξης λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων (2019)
Πίνακας 6.6 Μερίδια επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών φύλαξης (2019)
Πίνακας 6.7 Μερίδια επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών χρηματαποστολών και μεταφοράς πολύτιμων αντικειμένων (2019)
Πίνακας 6.8 Μερίδια επιχειρήσεων πώλησης ηλ/κών συστημάτων ασφαλείας σε συνδυασμό με την παροχή υπηρεσιών κέντρου λήψης σημάτων (2019)
Πίνακας 6.9 Πωλήσεις ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας (2008-2020)
Πίνακας 6.10 Μερίδια επιχειρήσεων εισαγωγής – εμπορίας ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας (2019)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη εγχώριας αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας
ανά κατηγορία (2020-2022)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη αριθμού αδικημάτων σε επιλεγμένες κατηγορίες (2010-2019)
Διάγραμμα 2.2 Εξέλιξη του δείκτη αδικημάτων ανά 1.000 κατοίκους (2010-2019)
Διάγραμμα 2.3 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ* στην Ελλάδα (2010-2019)
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2020)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων των επιχειρήσεων παροχης υπηρεσιών ασφαλείας (2020/2019)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2020)
Διάγραμμα 4.4 Μεταβολή αξιολογήσεων των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας (2020/2019)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας του κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.3 Δείκτες δραστηριότητας του κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.4 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2018/2019)
Διάγραμμα 5.5 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2019)
Διάγραμμα 5.6 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του περιθωρίου EBITDA (2019)
Διάγραμμα 5.7 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2019)
Διάγραμμα 5.8 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει της Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2019)
Διάγραμμα 5.9 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει της Γενικής Ρευστότητας (2019)
Διάγραμμα 5.10 Δείκτες κερδοφορίας του κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.11 Δείκτες αποδοτικότητας του κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.12 Δείκτες δραστηριότητας του κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.13 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2019/2018)
Διάγραμμα 5.14 Κατάταξη των εταιρειών βάσει του περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2019)
Διάγραμμα 5.15 Κατάταξη των εταιρειών βάσει του περιθωρίου EBITDA (2019)
Διάγραμμα 5.16 Κατάταξη των εταιρειών βάσει του περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2019)
Διάγραμμα 5.17 Κατάταξη των εταιρειών βάσει της Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2019)
Διάγραμμα 5.18 Κατάταξη των εταιρειών βάσει της Γενικής Ρευστότητας (2019)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη της συνολικής εγχώριας αγοράς ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας (2010-2020)
Διάγραμμα 6.2 Ετήσιες μεταβολές των ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας ανά κατηγορία (2018-2020)
Διάγραμμα 6.3 Διάρθρωση της αγοράς ανά κατηγορία υπηρεσιών ασφαλείας (2019)
Διάγραμμα 6.4 Κατανομή της ζήτησης υπηρεσιών φύλαξης ανά κατηγορία πελατών (2019)
Διάγραμμα 6.5 Κατανομή της ζήτησης υπηρεσιών χρηματαποστολών και μεταφοράς πολύτιμων αντικειμένων ανά κατηγορία πελατών (2019)
Διάγραμμα 6.6 Κατανομή της ζήτησης ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας ανά κατηγορία πελατών (2019)
Διάγραμμα 6.7 Μερίδια των επιχειρήσεων – ομίλων στη συνολική αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας (2019)

 

0
Your Cart is empty
Cookies Settings