ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 2020 | ICAP group of companies
 

Shop

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 2020

590,00

Η διετία 2018-2019 ήταν μια περίοδος σημαντικών εξελίξεων στον χώρο της ιδιωτικής υγείας, καθώς επήλθε αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς μεγάλων ιδιωτικών θεραπευτηρίων της Αθήνας καθώς και διαγνωστικών κέντρων – πολυιατρείων. Το επιχειρηματικό ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο κλάδο έχει αναθερμανθεί, καθώς αναμένεται να επαναπροσδιορισθούν οι σχέσεις της ιδιωτικής υγείας με την ιδιωτική ασφάλιση αλλά και τον ΕΟΠΥΥ, στην κατεύθυνση αύξησης του προϋπολογισμού των δαπανών υγείας και τη μείωση των συνεπειών από το clawback και το rebate. Για το 2020, ο κλάδος αναμένεται να επηρεασθεί θετικά από την πανδημία του κορωνοϊού η οποία πλήττει και τη χώρας μας.

 

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2020

Έκδοση

23

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1.Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1Εισαγωγή
1.2Οργάνωση των Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα
1.3Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.4Διάκριση Δαπανών Υγείας
1.5Θεσμικό Πλαίσιο
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2.Η Ζήτηση για Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας
2.1Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
2.3Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3.Η Προσφορά Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας
3.1Εξέλιξη της Υποδομής και Διάρθρωση του Κλάδου – Απογραφικά Στοιχεία
3.2Γεωγραφική Κατανομή των Επιχειρήσεων– Κατανομή ανά Νομική Μορφή
Γεωγραφική Κατανομή
Κατανομή ανά Νομική Μορφή
3.3Πεδία Ανταγωνισμού
3.4Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.4.1Παρουσίαση Ιδιωτικών Κλινικών
3.4.2Συνολικά Έσοδα Ιδιωτικών Κλινικών – Έσοδα ανά Κλίνη
3.4.3Παρουσίαση Ιδιωτικών Μαιευτικών – Γυναικολογικών Κλινικών
3.4.4Συνολικά Έσοδα Μαιευτικών – Γυναικολογικών Κλινικών – Έσοδα ανά Κλίνη
3.4.5Παρουσίαση Διαγνωστικών Κέντρων, Μονάδων Αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων
3.4.6Συνολικά Έσοδα Διαγνωστικών Κέντρων, Μονάδων Αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων
3.5Οι Μεγάλοι Επιχειρηματικοί Όμιλοι
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4.Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας τoυ Ευρύτερου Κλάδου των Ιατρικών Υπηρεσιών
4.2Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Ιατρικών Υπηρεσιών
4.3Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5.Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών του Κλάδου
5.1Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ιδιωτικών Κλινικών (2014-2018)
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Προβλέψεις Clawback και Rebate Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Ιδιωτικών Γενικών Kλινικών
5.6Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ιδιωτικών Μαιευτικών – Γυναικολογικών Κλινικών (2014-2018)
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.7Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.8Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.9Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.10Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Προβλέψεις Clawback και Rebate Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Ιδιωτικών Μαιευτικών – Γυναικολογικών Κλινικών
5.11Χρηματοοικονομική Ανάλυση Διαγνωστικών Κέντρων, Μονάδων Αιμοκάθαρσης και Λοιπών Κέντρων (2014-2018)
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.12Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.13Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.14Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.15Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.16Ομαδοποιημένος Ισολογισμός του Κλάδου 2017-2018
5.17Χρηματοοικονομική Ανάλυση 2015-2019
5.18Ομαδοποιημένος Ισολογισμός 2018-2019
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6.Η Αγορά των Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας
6.1Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς
6.2Μερίδια Αγοράς Εταιρειών και Ομίλων – Δείκτες Συγκέντρωσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7.Οι Υπηρεσίες Υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
8.Επιχειρηματικές Εξελίξεις – Συμπεράσματα –- Προοπτικές
8.1Τελευταίες Επιχειρηματικές Εξελίξεις στον Κλάδο των Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας
8.2Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός Μεταξύ των Επιχειρήσεων
8.3Ανάλυση SWOT
8.4Προοπτικές
8.5Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Λίστα Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλείων
Παράρτημα ΙII: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IV: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

• Benchmarking Γενικών Κλινικών
• Benchmarking Μαιευτικών – Γυναικολογικών Κλινικών
• Benchmarking Διαγνωστικών Κέντρων

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Π1.1 Συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας (2014-2018)
Π1.2 Χρηματοδότηση των φορέων στους προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών υγείας (2014-2018)
Πίνακας 2.1 Γεννήσεις στην Ελλάδα (2010-2018)
Π2.1 Ισχύουσες τιμές για φυσιολογικό τοκετό μέσω ΕΟΠΥΥ (Απρίλιος 2019)
Π2.2 Ισχύουσες τιμές για τοκετό με καισαρική τομή μέσω ΕΟΠΥΥ (Απρίλιος 2019)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών υγείας των νοικοκυριών κατά περιοχή (2018)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών υγείας των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών (2018)
Πίνακας 3.1 Αριθμός κλινών σε ιδιωτικά θεραπευτήρια (2006-2018)
Πίνακας 3.2 Εξέλιξη του ιατρικού νοσοκομειακού προσωπικού της χώρας (2006-2018)
Πίνακας 3.3 Εξέλιξη του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού της χώρας (2013-2017)
Πίνακας 3.4 Παρουσίαση ιδιωτικών κλινικών (γενικές, ειδικές, νευροψυχιατρικές, αποκατάστασης)
Πίνακας 3.5 Συνολικά έσοδα ιδιωτικών κλινικών (2015-2019)
Πίνακας 3.6 Έσοδα ανά κλίνη ιδιωτικών κλινικών (2019)
Πίνακας 3.7 Παρουσίαση ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών
Πίνακας 3.8 Συνολικά έσοδα ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2015-2019)
Πίνακας 3.9 Έσοδα ανά κλίνη ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2019)
Πίνακας 3.10 Παρουσίαση ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων
Π3.1 Αριθμός θεραπευτηρίων κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομική μορφή θεραπευτηρίου (2016-2018)
Π3.2 Αριθμός κλινών κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομική μορφή θεραπευτηρίου (2016-2018)
Π3.3 Θεραπευτήρια κατά νομική μορφή, κατηγορία και γεωγραφικό διαμέρισμα (2018)
Π3.4 Αριθμός θεραπευτηρίων και κλινών κατά ειδικότητα θεραπευτηρίου και γεωγραφικό διαμέρισμα (2018)
Π3.5 Σύνολο ιατρών (κατά ειδικότητα) και οδοντιάτρων (2018)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2020)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου των ιατρικών υπηρεσιών (2020)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2020)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά του ευρύτερου κλάδου των ιατρικών υπηρεσιών (2019-2020)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας ιδιωτικών κλινικών (2014 – 2018)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας ιδιωτικών κλινικών (2014 – 2018)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας ιδιωτικών κλινικών (2014 – 2018)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης ιδιωτικών κλινικών (2014 – 2018)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας ιδιωτικών κλινικών (2014 – 2018)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός ιδιωτικών κλινικών (2014-2018, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού ιδιωτικών κλινικών (2014-2018)
Πίνακας 5.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας EUROMEDICA Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ και σύγκριση με τον κλάδο
(2016-2018)
Πίνακας 5.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΔΡΑΓΙΝΗ, Ε. Δ., Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΗΜΙΘΕΑ Α.Ε. – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΧΟΣΠΙΤΑΛ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.22 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΕΡΣΕΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.23 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών κλινικών βάσει μικτών κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών κλινικών βάσει κερδών EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών κλινικών βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2017-2018)
Πίνακας 5.27 Κατάταξη επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών κλινικών βάσει ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 5.28 Κατάταξη επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών κλινικών βάσει ιδίων κεφαλαίων (2017-2018)
Πίνακας 5.29 Προβλέψεις Clawback και Rebate ορισμένων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών γενικών κλινικών (2013-2019)
Πίνακας 5.30 Δείκτες κερδοφορίας ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2014 – 2018)
Πίνακας 5.31 Δείκτες αποδοτικότητας ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2014 – 2018)
Πίνακας 5.32 Δείκτες ρευστότητας ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2014 – 2018)
Πίνακας 5.33 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2014 – 2018)
Πίνακας 5.34 Δείκτες δραστηριότητας ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2014 – 2018)
Πίνακας 5.35 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός ιδιωτικών μαιευτικών – γτναικολογικών κλινικών (2014-2018, σε €)
Πίνακας 5.36 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2014-2018)
Πίνακας 5.37 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.38 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.39 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Κ., – Ε. ΤΑΝΤΑΡΟΣ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ” & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.40 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΗΡΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΜΙΚΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.41 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΘΗΛΕΟΣ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.42 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΙΑΣΩ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.43 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.44 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΛΗΤΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.45 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.46 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΡΕΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.47 Κατάταξη επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών βάσει μικτών κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.48 Κατάταξη επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2017-2018)
Πίνακας 5.49 Κατάταξη επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών βάσει κερδών EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 5.50 Κατάταξη επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών βάσει ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 5.51 Κατάταξη επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών βάσει ιδίων κεφαλαίων (2017-2018)
Πίνακας 5.52 Προβλέψεις Clawback και Rebate ορισμένων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2013-2019)
Πίνακας 5.53 Δείκτες κερδοφορίας ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων (2014 – 2018)
Πίνακας 5.54 Δείκτες αποδοτικότητας ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων (2014 – 2018)
Πίνακας 5.55 Δείκτες ρευστότητας ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων (2014 – 2018)
Πίνακας 5.56 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων (2014 – 2018)
Πίνακας 5.57 Δείκτες δραστηριότητας ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων (2014 – 2018)
Πίνακας 5.58 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων (2014-2018, σε €)
Πίνακας 5.59 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων (2014-2018)
Πίνακας 5.60 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας AFFIDEA ΠΕΙΡΑΙΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.61 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας GENEKOR ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.62 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας IN VITRO LABS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.63 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MEDIFIL ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.64 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας PLUSMA Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.65 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.66 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΙΟΤΥΠΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.67 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.68 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDISYN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.69 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.70 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ – ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.71 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΦΡΟΝΤΙΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.72 Κατάταξη ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων βάσει μικτών κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.73 Κατάταξη ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2017-2018)
Πίνακας 5.74 Κατάταξη ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων βάσει κερδών EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 5.75 Κατάταξη ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων βάσει ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 5.76 Κατάταξη ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων βάσει ιδίων κεφαλαίων (2017-2018)
Πίνακας 5.77 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.78 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.79 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.80 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.81 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.82 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2019, σε €)
Πίνακας 6.1 Μέγεθος αγοράς ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας (1998-2020)
Πίνακας 6.2 Μέγεθος αγοράς ιδιωτικών νευροψυχιατρικών κλινικών (2013-2020)
Πίνακας 6.3 Διάρθρωση της αγοράς ιδιωτικών κλινικών ανά κύρια κατηγορία (2019)
Πίνακας 6.4 Μερίδια αγοράς εταιρειών του κλάδου (2019)
Πίνακας 6.5 Μερίδια αγοράς επιχειρηματικών ομίλων του κλάδου (2019)
Πίνακας 6.6 Συντελεστής συγκέντρωσης στην αγορά της ιδιωτικής υγείας (2019)
Π6.1 Συγκεντρωτικά στοιχεία υποβολής δαπανών των συμβεβλημένων ιδιωτών παρόχων υγείας (2013-2017)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Διάγραμμα 2.1 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ* στην Ελλάδα (2010-2019)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή εταιρειών της μελέτης ανά γεωγραφική περιφέρεια
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή εταιρειών της μελέτης ανά νομική μορφή
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2020)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου των ιατρικών υπηρεσιών της βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2020 – 7μηνο)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας ιδιωτικών κλινικών (2014-2018)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας ιδιωτικών κλινικών (2014-2018)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας ιδιωτικών κλινικών (2014-2018)
Διάγραμμα 5.4 Αριθμός επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών κλινικών με βελτίωση – επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2017-2018)
Διάγραμμα 5.5 Κατάταξη των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών κλινικών βάσει Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (%) (2018)
Διάγραμμα 5.6 Κατάταξη των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών κλινικών βάσει Περιθωρίου EBITDA (%) (2018)
Διάγραμμα 5.7 Κατάταξη των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών κλινικών βάσει Αποδοτικότητας Ιδίου Κεφαλαίου (2018)
Διάγραμμα 5.8 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών
(2014-2018)
Διάγραμμα 5.9 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2014-2018)
Διάγραμμα 5.10 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2014-2018)
Διάγραμμα 5.11 Αριθμός επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών με βελτίωση – επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2017-2018)
Διάγραμμα 5.12 Κατάταξη των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών βάσει Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (%) (2018)
Διάγραμμα 5.13 Κατάταξη των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών βάσει Περιθωρίου EBITDA (%) (2018)
Διάγραμμα 5.14 Κατάταξη των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών βάσει Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2018)
Διάγραμμα 5.15 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων (2014-2018)
Διάγραμμα 5.16 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων (2014-2018)
Διάγραμμα 5.17 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων (2014-2018)
Διάγραμμα 5.18 Αριθμός επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων με βελτίωση – επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2017-2018)
Διάγραμμα 5.19 Κατάταξη ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων βάσει Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (%) (2018)
Διάγραμμα 5.20 Κατάταξη ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων βάσει Περιθωρίου EBITDA (%) (2018)
Διάγραμμα 5.21 Κατάταξη ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων βάσει Αποδοτικότητας Ιδίου Κεφαλαίου (2018)
Διάγραμμα 6.1 Η αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας
Διάγραμμα 6.2 Διάρθρωση της συνολικής αγοράς ιδιωτικής υγείας ανά είδος υπηρεσιών (2019)
Διάγραμμα 7.1 Χώρες Ε.Ε.: Τρέχουσα δαπάνη υγείας ως ποσοστό (%) επί του Α.Ε.Π. (2019)
Διάγραμμα 7.2 Χώρες Ε.Ε.: Κατά κεφαλή δαπάνη υγείας σε τρέχουσες τιμές $000 (2019)
Διάγραμμα 7.3 Xώρες Ε.Ε.: Δημόσια δαπάνη υγείας ως ποσοστό (%) επί της συνολικής δαπάνης υγείας (2019)
Διάγραμμα 7.4 Χώρες Ε.Ε.: Ιδιωτική δαπάνη υγείας ως ποσοστό (%) επί της συνολικής δαπάνης υγείας (2019)
Διάγραμμα 7.5 Χώρες Ε.Ε.: Αριθμός νοσοκομειακών κλινών ανά 100.000 κατοίκους (2019)

 

 

0
Your Cart is empty
Cookies Settings