ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 2021 | ICAP group of companies
 

Shop

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 2021

590,00

Το 2020 ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά για τον κλάδο των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, καθώς η πανδημία του Covid-19 επηρέασε σε σημαντικό βαθμό ολόκληρο τον τομέα της υγείας της χώρας μας. Η διετία που προηγήθηκε της πανδημίας ήταν μια περίοδος σημαντικών εξελίξεων στον χώρο της ιδιωτικής υγείας, καθώς επήλθε αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς μεγάλων ιδιωτικών θεραπευτηρίων καθώς και διαγνωστικών κέντρων – πολυιατρείων.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2021

Έκδοση

24

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Οργάνωση των Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.4 Διάκριση Δαπανών Υγείας
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο
Παράρτημα Κεφαλαίου 1

2. Η Ζήτηση για Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
2.3 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας
3.1 Εξέλιξη της Υποδομής και Διάρθρωση του Κλάδου – Απογραφικά Στοιχεία
3.2 Γεωγραφική Κατανομή των Επιχειρήσεων– Κατανομή ανά Νομική Μορφή
-Γεωγραφική Κατανομή
-Κατανομή ανά Νομική Μορφή
3.3 Πεδία Ανταγωνισμού
3.4 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.4.1 Παρουσίαση Ιδιωτικών Κλινικών
3.4.2 Συνολικά Έσοδα Ιδιωτικών Κλινικών – Έσοδα ανά Κλίνη
3.4.3 Παρουσίαση Ιδιωτικών Μαιευτικών – Γυναικολογικών Κλινικών
3.4.4 Συνολικά Έσοδα Μαιευτικών – Γυναικολογικών Κλινικών – Έσοδα ανά Κλίνη
3.4.5 Παρουσίαση Διαγνωστικών Κέντρων, Μονάδων Αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων
3.4.6 Συνολικά Έσοδα Διαγνωστικών Κέντρων, Μονάδων Αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων
3.5 Οι Μεγάλοι Επιχειρηματικοί Όμιλοι
Παράρτημα Κεφαλαίου 3

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας τoυ Ευρύτερου Κλάδου των Ιατρικών Υπηρεσιών
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Ιατρικών Υπηρεσιών
4.3 Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ιδιωτικών Κλινικών (2015-2019)
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ιδιωτικών Μαιευτικών – Γυναικολογικών Κλινικών (2015-2019)
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.7 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.8 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.9 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.10 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.11 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Διαγνωστικών Κέντρων, Μονάδων Αιμοκάθαρσης και Λοιπών Κέντρων (2015-2019)
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.12 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.13 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.14 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.15 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.16 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός του Κλάδου 2018-2019
5.17 Χρηματοοικονομική Ανάλυση 2016-2020
5.18 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός 2019-2020
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Αγορά των Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας
6.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς
6.2 Μερίδια Αγοράς Εταιρειών και Ομίλων – Δείκτες Συγκέντρωσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Οι Υπηρεσίες Υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

8. Επιχειρηματικές Εξελίξεις – Συμπεράσματα –- Προοπτικές
8.1 Τελευταίες Επιχειρηματικές Εξελίξεις στον Κλάδο των Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας
8.2 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
-Γενικά
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός Μεταξύ των Επιχειρήσεων
8.3 Ανάλυση SWOT
8.4 Προοπτικές
8.5 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Λίστα Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλείων
Παράρτημα ΙII: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IV: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

• Benchmarking Γενικών Κλινικών
• Benchmarking Μαιευτικών – Γυναικολογικών Κλινικών
• Benchmarking Διαγνωστικών Κέντρων

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Π1.1 Συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας (2015-2019)
Π1.2 Χρηματοδότηση των φορέων στους προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών υγείας
(2015-2019)
Πίνακας 2.1 Γεννήσεις στην Ελλάδα
(2010-2019)
Π2.1 Ισχύουσες τιμές για φυσιολογικό τοκετό μέσω ΕΟΠΥΥ (Απρίλιος 2019)
Π2.2 Ισχύουσες τιμές για τοκετό με καισαρική τομή μέσω ΕΟΠΥΥ (Απρίλιος 2019)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών υγείας των νοικοκυριών κατά περιοχή (2019)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών υγείας των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών (2019)
Πίνακας 3.1 Αριθμός κλινών σε ιδιωτικά θεραπευτήρια (2007-2019)
Πίνακας 3.2 Εξέλιξη του ιατρικού νοσοκομειακού προσωπικού της χώρας (2007-2019)
Πίνακας 3.3 Εξέλιξη του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού της χώρας (2013-2017)
Πίνακας 3.4 Παρουσίαση ιδιωτικών κλινικών (γενικές, ειδικές, νευροψυχιατρικές, αποκατάστασης)
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις – έσοδα ιδιωτικών κλινικών (2016-2020)
Πίνακας 3.6 Έσοδα ανά κλίνη ιδιωτικών κλινικών (2020)
Πίνακας 3.7 Παρουσίαση ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών
Πίνακας 3.8 Συνολικά έσοδα ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2016-2020)
Πίνακας 3.9 Έσοδα ανά κλίνη ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2020)
Πίνακας 3.10 Παρουσίαση ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων
Πίνακας 3.11 Πωλήσεις – έσοδα ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων (2016-2020)
Π3.1 Απογραφή θεραπευτηρίων (2019)
Π3.2 Αριθμός θεραπευτηρίων κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομική μορφή θεραπευτηρίου (2016-2018)
Π3.3 Αριθμός κλινών κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομική μορφή θεραπευτηρίου
(2016-2018)
Π3.4 Θεραπευτήρια κατά νομική μορφή, κατηγορία και γεωγραφικό διαμέρισμα (2018)
Π3.5 Αριθμός θεραπευτηρίων και κλινών κατά ειδικότητα θεραπευτηρίου και γεωγραφικό διαμέρισμα (2018)
Π3.6 Σύνολο ιατρών (κατά ειδικότητα) και οδοντιάτρων (2018)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2020-2021)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2021/2020)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου των ιατρικών υπηρεσιών (2021)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης
(2020-2021)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά του ευρύτερου κλάδου των ιατρικών υπηρεσιών (2020-2021)
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας ιδιωτικών κλινικών (2015 – 2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας ιδιωτικών κλινικών (2015 – 2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας ιδιωτικών κλινικών (2015 – 2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης ιδιωτικών κλινικών (2015 – 2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας ιδιωτικών κλινικών (2015 – 2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός ιδιωτικών κλινικών (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού ιδιωτικών κλινικών (2015-2019)
Πίνακες 5.8 – 5.24 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών κλινικών βάσει μικτών κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών κλινικών βάσει κερδών EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.27 Κατάταξη επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών κλινικών βάσει καθαρού
(προ φόρου) αποτελέσματος (2018-2019)
Πίνακας 5.28 Κατάταξη επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών κλινικών βάσει ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.29 Κατάταξη επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών κλινικών βάσει ιδίων κεφαλαίων (2018-2019)
Πίνακας 5.30 Προβλέψεις Clawback και Rebate ορισμένων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών γενικών κλινικών (2013-2020)
Πίνακας 5.31 Δείκτες κερδοφορίας ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών
(2015 – 2019)
Πίνακας 5.32 Δείκτες αποδοτικότητας ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών
(2015 – 2019)
Πίνακας 5.33 Δείκτες ρευστότητας ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών
(2015 – 2019)
Πίνακας 5.34 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2015 – 2019)
Πίνακας 5.35 Δείκτες δραστηριότητας ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών
(2015 – 2019)
Πίνακας 5.36 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών
(2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.37 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2015-2019)
Πίνακες 5.38 – 5.48 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.49 Κατάταξη επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών βάσει μικτών κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.51 Κατάταξη επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών βάσει κερδών EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.50 Κατάταξη επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2018-2019)
Πίνακας 5.52 Κατάταξη επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών βάσει ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.53 Κατάταξη επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών βάσει ιδίων κεφαλαίων (2018-2019)
Πίνακας 5.54 Προβλέψεις Clawback και Rebate ορισμένων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2013-2020)
Πίνακας 5.55 Δείκτες κερδοφορίας ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων (2015 – 2019)
Πίνακας 5.56 Δείκτες αποδοτικότητας ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων (2015 – 2019)
Πίνακας 5.57 Δείκτες ρευστότητας ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων (2015 – 2019)
Πίνακας 5.58 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων (2015 – 2019)
Πίνακας 5.59 Δείκτες δραστηριότητας ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων (2015 – 2019)
Πίνακας 5.60 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.61 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων
(2015-2019)
Πίνακες 5.62 – 5.74 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.75 Κατάταξη ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων βάσει μικτών κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.76 Κατάταξη ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2018-2019)
Πίνακας 5.77 Κατάταξη ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων βάσει κερδών EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.78 Κατάταξη ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων βάσει ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.79 Κατάταξη ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων βάσει ιδίων κεφαλαίων (2018-2019)
Πίνακας 5.80 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.81 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.82 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.83 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου
(2016-2020)
Πίνακας 5.84 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.85 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2020, σε €)
Πίνακας 6.1 Μέγεθος αγοράς ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας (1998-2021)
Πίνακας 6.2 Μέγεθος αγοράς ιδιωτικών νευροψυχιατρικών κλινικών (2014-2021)
Πίνακας 6.3 Διάρθρωση της αγοράς ιδιωτικών κλινικών ανά κύρια κατηγορία (2020)
Πίνακας 6.4 Μερίδια αγοράς εταιρειών του κλάδου (2020)
Πίνακας 6.5 Μερίδια αγοράς επιχειρηματικών ομίλων του κλάδου (2020)
Πίνακας 6.6 Συντελεστής συγκέντρωσης στην αγορά της ιδιωτικής υγείας (2020)
Π6.1 Συγκεντρωτικά στοιχεία υποβολής δαπανών των συμβεβλημένων ιδιωτών παρόχων υγείας (2013-2017)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 3.1 Γεωγραφική κατανομή εταιρειών της μελέτης 28
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή εταιρειών της μελέτης ανά νομική μορφή
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2021)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2021/2020)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου των ιατρικών υπηρεσιών της βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2021 – 8μηνο)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας ιδιωτικών κλινικών (2015-2019)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας ιδιωτικών κλινικών (2015-2019)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας ιδιωτικών κλινικών (2015-2019)
Διάγραμμα 5.4 Αριθμός επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών κλινικών με βελτίωση – επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2018-2019)
Διάγραμμα 5.5 Κατάταξη των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών κλινικών βάσει Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (%) (2019)
Διάγραμμα 5.6 Κατάταξη των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών κλινικών βάσει Περιθωρίου EBITDA (%) (2019)
Διάγραμμα 5.7 Κατάταξη των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών κλινικών βάσει Αποδοτικότητας Ιδίου Κεφαλαίου (2019)
Διάγραμμα 5.8 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών
(2015-2019)
Διάγραμμα 5.9 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2015-2019)
Διάγραμμα 5.10 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2015-2019)
Διάγραμμα 5.11 Αριθμός επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών με βελτίωση – επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2018-2019)
Διάγραμμα 5.12 Κατάταξη των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών βάσει Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (%) (2019)
Διάγραμμα 5.13 Κατάταξη των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών βάσει Περιθωρίου EBITDA (%) (2019)
Διάγραμμα 5.14 Κατάταξη των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών βάσει Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2019)
Διάγραμμα 5.15 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων (2015-2019)
Διάγραμμα 5.16 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων (2015-2019)
Διάγραμμα 5.17 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων (2015-2019)
Διάγραμμα 5.18 Αριθμός επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων με βελτίωση – επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2018-2019)
Διάγραμμα 5.19 Κατάταξη ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων βάσει Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (%) (2019)
Διάγραμμα 5.20 Κατάταξη ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων βάσει Περιθωρίου EBITDA (%) (2019)
Διάγραμμα 5.21 Κατάταξη ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων βάσει Αποδοτικότητας Ιδίου Κεφαλαίου (2019)
Διάγραμμα 6.1 Η αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας
Διάγραμμα 6.2 Διάρθρωση της συνολικής αγοράς ιδιωτικής υγείας ανά είδος υπηρεσιών
(2020)
Διάγραμμα 7.1 Χώρες Ε.Ε.: Τρέχουσα δαπάνη υγείας ως ποσοστό (%) επί του Α.Ε.Π. (2020)
Διάγραμμα 7.2 Χώρες Ε.Ε.: Κατά κεφαλή δαπάνη υγείας σε τρέχουσες τιμές $000 (2020)
Διάγραμμα 7.3 Xώρες Ε.Ε.: Δημόσια δαπάνη υγείας ως ποσοστό (%) επί της συνολικής δαπάνης υγείας (2020)
Διάγραμμα 7.4 Χώρες Ε.Ε.: Ιδιωτική δαπάνη υγείας ως ποσοστό (%) επί της συνολικής δαπάνης υγείας (2019)
Διάγραμμα 7.4 Χώρες Ε.Ε.: Αριθμός νοσοκομειακών κλινών ανά 100.000 κατοίκους (2019)

 

1
Total: €669,60
Cookies Settings