ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2019 | ICAP group of companies
 

Shop

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2019

540,00

Η μικρή χρονική διάρκεια φοίτησης (2 έτη) στα ΙΕΚ και η σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας μέσω της εξαμηνιαίας υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης που καλούνται να ολοκληρώσουν οι σπουδαστές, αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα των ΙΕΚ έναντι των Πανεπιστημίων. Τα μεγάλα ποσοστά ανεργίας στους νέους την τελευταία δεκαετία ωθούν όλο και περισσότερους αποφοίτους λυκείων να στρέφονται προς τα ΙΕΚ με σκοπό την  ταχύτερη επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2019

Έκδοση

2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1.1Εισαγωγή
1.2Η Επαγγελματική Κατάρτιση στην Ελλάδα
1.3Θεσμικό πλαίσιο
2.Η Ζήτηση για τις Υπηρεσίες του κλάδου
2.1Γενικά
2.2Οικονομικοί – Δημογραφικοί Παράγοντες
2.3Λοιποί Παράγοντες – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
3.Η Προσφορά του κλάδου
3.1Τα Δημόσια Ι.Ε.Κ.
3.2Παρουσίαση Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ.
3.3Πωλήσεις Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ.
3.4Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.4.1Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.4.2Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
3.5Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.5.1Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5.2Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4.Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
4.2Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
4.3Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
4.4Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5.Η Αγορά των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης
5.1Δαπάνες Εκπαίδευσης
5.2Αριθμός Καταρτιζομένων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.
5.3Μερίδια αγοράς Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ.
6.Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
7.Συμπεράσματα – Προοπτικές
7.1Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
7.2Ανάλυση SWOT
7.3Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

 

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Επίπεδα Εκπαίδευσης σύμφωνα με τη Διεθνή Πρότυπη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης (International Standard Classification of Education, ISCED)
Πίνακας 2.2 Ποσοστό ανέργων στο σύνολο του πληθυσμού και στα άτομα ηλικίας 15 – 29 ετών (2009 – 2018)
Πίνακας 2.3 Προβολές πληθυσμού (2010 – 2050)
Πίνακας 2.4 Μέση Μηνιαία Δαπάνη ανά νοικοκυριό για υπηρεσίες Εκπαίδευσης (2010 – 2018)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση κυριότερων Ι.Ι.Ε.Κ.
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (2014-2018)
Πίνακας 3.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Εταιρειών της Μελέτης (2018-2019)
Πίνακας 3.4 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης (2019)
Πίνακας 3.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Εταιρειών της Μελέτης (2018 – 2019)
Πίνακας 3.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης (2018 – 2019)
Π3.1 Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018, σε €)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.8 – 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.14 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 4.15 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 4.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 4.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 4.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Εκτιμώμενες δαπάνες των νοικοκυριών για φοίτηση στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, για υπηρεσίες Εκπαίδευσης, ετήσιες και σωρευτικές μεταβολές (2011-2018)
Πίνακας 5.2 Αριθμός Καταρτιζομένων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. (2016-2020)
Πίνακας 5.3 Εκτιμώμενα μερίδια αγοράς Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. (2019/2020)
Πίνακας 6.1 Ποσοστά Ανεργίας σε Ευρωπαϊκές χώρες ανά επίπεδο εκπαίδευσης (2018)
Πίνακας 6.2 Αριθμός φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά επίπεδο σπουδών και ανά φύλο (2016)
Πίνακας 6.3 Κατανομή (%) φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά τομέα σπουδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2016)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Ποσοστό (%) πληθυσμού με σπουδές επιπέδου από 5 και άνω (Διεθνής Πρότυπη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης) σε Ευρωπαϊκές χώρες (2018)
Διάγραμμα 4.1 Δείκτες κερδοφορίας του κλάδου (2014-2018)
Διάγραμμα 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας του κλάδου (2014-2018)
Διάγραμμα 4.3 Δείκτες δραστηριότητας του κλάδου (2014-2018)
Διάγραμμα 4.4 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2018/2017)
Διάγραμμα 5.1 Εκτιμώμενες δαπάνες των νοικοκυριών για φοίτηση στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (2011-2018)
Διάγραμμα 5.2 Αριθμός καταρτιζομένων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (2016-2020)
Διάγραμμα 5.3 Αριθμός καταρτιζομένων στα Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (2015-2020)
Διάγραμμα 5.4 Συνολικός αριθμός καταρτιζομένων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (2016-2020)
Διάγραμμα 5.5 Κατανομή (%) του αριθμού των καταρτιζομένων στα Δημόσια και στα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. (2016-2020)
Διάγραμμα 5.6 Αριθμός των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και ετήσιες μεταβολές (2010-2020)
Διάγραμμα 6.1 Ποσοστό (%) ατόμων ηλικίας 25 έως 64 ετών που έχουν παρακολουθήσει τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρής διάρκειας (2018)
Διάγραμμα 6.2 Ποσοστά Ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανά επίπεδο εκπαίδευσης (2018)
Διάγραμμα 6.3 Κατανομή (%) φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2016)
Διάγραμμα 6.4 Κατανομή (%) φοιτητών ανά φύλο στα επίπεδα της τριτοβάθμιας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2016)

 

1
Total: €731,60
Cookies Settings