ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 2019 | ICAP group of companies
 

Shop

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 2019

540,00

Ο κλάδος της θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας έχει εξελιχθεί σε έναν κατ’ εξοχήν εξαγωγικό κλάδο της πρωτογενούς παραγωγής, συμβάλλοντας σημαντικά και στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας. Ωστόσο, η έντονη ιδιομορφία του και οι αυξημένες ανάγκες των επιχειρήσεων σε κεφάλαια κίνησης οδήγησαν πλήθος επιχειρήσεων σε υπερβολικό τραπεζικό δανεισμό. Η αναδιάρθρωση του κλάδου τα τελευταία έτη αποτέλεσε επιτακτική ανάγκη με στόχο την εξυγίανσή του. Παράλληλα, ο κλάδος διατηρεί την εξαγωγική δυναμική του.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2019

Έκδοση

14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σύνοψη
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.3 Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
1.4.1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020
1.4.2 Νομοθετικό πλαίσιο Υδατοκαλλιεργειών
1.4.3 Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ)
1.4.4 Διασφάλιση Ποιότητας
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση Αλιευμάτων Θαλασσίων Ιχθυοκαλλιεργειών
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Βασικές Πρώτες Ύλες Θαλάσσιας Ιχθυοκαλλιέργειας
3.3 Περιγραφή Δικτύων Διανομής
3.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.6 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.6.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2 Πιστοληπτική Ικανότητα της Βιομηχανίας Αγροτικών Προϊόντων
3.7 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.7.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
4.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού (2013-2017)
4.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
4.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Αγορά Αλιευμάτων Θαλασσίων Ιχθυοκαλλιεργειών
5.1 Παραγωγή Γόνου Τσιπούρας και Λαβρακίου
Μερίδια Παραγωγής Γόνου
5.2 Εγχώρια Αγορά Γόνου Τσιπούρας και Λαβρακίου
Μερίδια Αγοράς Γόνου
5.3 Παραγωγή Τσιπούρας και Λαβρακίου
Μερίδια Παραγωγής Τσιπούρας – Λαβρακίου
5.4 Εγχώρια Αγορά Τσιπούρας και Λαβρακίου
Μερίδια Αγοράς Τσιπούρας – Λαβρακίου
5.5 Εξωτερικό Εμπόριο Τσιπούρας και Λαβρακίου
5.5.1 Εξέλιξη των Εισαγωγών – Χώρες Προέλευσης
5.5.2 Εξέλιξη των Εξαγωγών –Χώρες Προορισμού
5.5.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας – Εμπορικό Ισοζύγιο
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Αγορά των Ιχθυοκαλλιεργειών
6.1 Παραγωγή Ψαριών Ιχθυοκαλλιέργειας στην Ευρώπη
6.2 Παραγωγή Τσιπούρας-Λαβρακίου στην Ευρώπη
6.3 Παραγωγή Γόνου Τσιπούρας-Λαβρακίου στην Ευρώπη
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Συμπεράσματα – Προοπτικές
7.1 Συμπεράσματα
Γενικά
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων
Ανάλυση SWOT
7.2 Προοπτικές
Παράρτημα I: Oικονομική Επισκόπηση
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
 

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1.1 Χρηματοοικονομικά στοιχεία Ε.Π.Αλ.Θ. 2014-2020
Π1.1 Παραγωγή και αριθμός μονάδων υδατοκαλλιεργειών (2014-2016)
Π1.2 Συνεισφορά ΕΤΘΑ και ποσοστό συγχρηματοδότησης για τις προτεραιότητες της Ένωσης 2014-2020
Πίνακας 2.1 Παγκόσμια παραγωγή και κατά κεφαλήν κατανάλωση αλιευτικών προϊόντων (2007-2016)
Πίνακας 2.2 Μέση τιμή πώλησης τσιπούρας και λαβρακίου (2007-2017)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική Παρουσίαση των καθετοποιημένων εταιρειών θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας
Πίνακας 3.2 Συνοπτική Παρουσίαση εταιρειών που ασχολούνται με την πάχυνση ευρύαλων ψαριών
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2018)
Πίνακας 3.4 Πιστοληπτική Ικανότητα των Εταιρειών της Μελέτης (2018-2017)
Πίνακας 3.5 Πιστοληπτική Ικανότητα της Βιομηχανίας Αγροτικών Προϊόντων
Πίνακας 3.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Εταιρειών της Μελέτης (2018 – 2017)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017, σε €)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.8 4.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών (προ φόρου) Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2016-2017)
Πίνακας 4.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2016-2017)
Πίνακας 4.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2016-2017)
Πίνακας 5.1 Παραγωγή γόνου τσιπούρας-λαβρακίου (1995-2018)
Πίνακας 5.2 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση γόνου τσιπούρας-λαβρακίου (1995-2018)
Πίνακας 5.3 Διάρθρωση της εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης γόνου (1995-2018)
Πίνακας 5.4 Παραγωγή τσιπούρας-λαβρακίου (1995-2018)
Πίνακας 5.5 Διάρθρωση διατεθείσας παραγωγής τσιπούρας-λαβρακίου (1995-2018)
Πίνακας 5.6 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση τσιπούρας-λαβρακίου (1995-2018)
Πίνακας 5.7 Εμπορικό ισοζύγιο τσιπούρας-λαβρακίου (2005-2017)
Πίνακας 6.1 Παραγωγή ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ευρώπη, ανά είδος (2009-2016)
Πίνακας 6.2 Παραγωγή τσιπούρας στην Ευρώπη (2009-2016)
Πίνακας 6.3 Παραγωγή λαβρακίου στην Ευρώπη (2009-2016)
Πίνακας 6.4 Παραγωγή γόνου τσιπούρας στην Ευρώπη (2009-2016)
Πίνακας 6.5 Παραγωγή γόνου λαβρακίου στην Ευρώπη (2009-2016)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για ψάρια νωπά, διατηρημένα σε απλή ψύξη ή κατεψυγμένα (2016-2017)
Διάγραμμα 4.1 Δείκτες κερδοφορίας του κλάδου (2013-2017)
Διάγραμμα 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας του κλάδου (2013-2017)
Διάγραμμα 4.3 Δείκτες δραστηριότητας του κλάδου (2013-2017)
Διάγραμμα 4.4 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2016/2017)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη των εισαγωγών τσιπούρας και λαβρακίου (2005-2017)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη των εξαγωγών τσιπούρας και λαβρακίου (2005-2017)
Διάγραμμα 5.3 Εμπορικό ισοζύγιο και δείκτης ανταγωνιστικότητας Balassa τσιπούρας και λαβρακίου (2005-2017)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη της παραγωγής ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ευρώπη (2009-2016)
Διάγραμμα 6.2 Κατανομή της παραγωγής ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ευρώπη ανά είδος (2016)
Διάγραμμα 6.3 Εξέλιξη της παραγωγής τσιπούρας στην Ευρώπη (2009-2016)
Διάγραμμα 6.4 Κατανομή της παραγωγής τσιπούρας ανά ευρωπαϊκή χώρα (2016)
Διάγραμμα 6.5 Εξέλιξη της παραγωγής λαβρακίου στην Ευρώπη (2009-2016)
Διάγραμμα 6.6 Κατανομή της Ευρωπαϊκής παραγωγής λαβρακίου ανά χώρα (2016)

 

0
Your Cart is empty
Cookies Settings