ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ 2019 | ICAP group of companies
 

Shop

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ 2019

380,00

Χαρακτηριστικό του κλάδου των ιχθυοτροφών είναι ότι περιλαμβάνει μικρό αριθμό επιχειρήσεων, οι οποίες παράγουν και διαθέτουν τα προϊόντα τους στις εγχώριες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας. Ορισμένες επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας παράγουν ιχθυοτροφές για δική τους χρήση (για την εκτροφή των ψαριών τους).

Η ζήτηση για ιχθυοτροφές καλύπτεται ουσιαστικά από την εγχώρια παραγωγή, η δε εισαγωγική διείσδυση κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Οι εξαγωγές είναι περιορισμένες.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2019

Έκδοση

7

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου

Η Ζήτηση για Ιχθυοτροφές
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση

Η Προσφορά του Κλάδου
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
-Δείκτες Κερδοφορίας
– Δείκτες Αποδοτικότητας
– Δείκτες Ρευστότητας
– Δείκτες Χρηματοοικονομικής Διάρθρωσης
– Δείκτες Δραστηριότητας
– Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Παραγωγικών Εταιρειών
– Κατάταξη Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
– Πιστοληπτική Ικανότητα – Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων

Η Εγχώρια Αγορά Ιχθυοτροφών
– Εγχώρια Παραγωγή
– Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής
– Εξέλιξη Εισαγωγών και Εξαγωγών
– Εξέλιξη Αγοράς Ιχθυοτροφών
– Μερίδια Αγοράς
Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
– Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Ιχθυοκαλλιέργειας
– Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Ιχθυοτροφών

Συμπεράσματα Τάσεις και Προοπτικές
– Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
– Ανάλυση SWOT
– Τάσεις και Προοπτικές

-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου

0
Your Cart is empty
Cookies Settings