ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 2021 | ICAP group of companies
 

Shop

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 2021

590,00

Απώλειες κατέγραψε η εγχώρια αγορά των καλλυντικών το 2020, καθώς η πτώση της τουριστικής κίνησης και η επαναλαμβανόμενη αναστολή λειτουργίας μεγάλου μέρους του λιανεμπορίου για την αντιμετώπιση της διασποράς του ιού Covid-19, έπληξαν αρνητικά όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Ωστόσο, η επιτάχυνση του εμβολιασμού του πληθυσμού και η επιστροφή στην κανονικότητα αναμένεται να επιτρέψουν στην εν λόγω αγορά να επανέλθει σε ρυθμούς ανάπτυξης.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2021

Έκδοση

23

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο

2. Η Ζήτηση Καλλυντικών
2.1 Παράγοντες ζήτησης καλλυντικών
2.2 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά Καλλυντικών
3.1 Δομή του Κλάδου
3.2 Περιγραφή Δικτύων Διανομής και Προώθησης Προϊόντων
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία και Εμπόριο «Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά»
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία και Εμπόριο «Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά»
4.3 Δείκτης ICAP Covid Sector Check

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου Καλλυντικών
-Κερδοφορία
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός 2015-2019
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου βάσει Κερδοφορίας
5.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Καλλυντικών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών

6. Η Αγορά Καλλυντικών
6.1 Εγχώρια Παραγωγή Καλλυντικών
Μερίδια Παραγωγής
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο
6.2.1 Εισαγωγές Καλλυντικών – Κύριες Χώρες Προέλευσης
6.2.2 Εξαγωγές Καλλυντικών – Κύριες Χώρες Προορισμού
6.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Καλλυντικών – Εμπορικό Ισοζύγιο
6.3 Εγχώρια Αγορά Καλλυντικών
6.3.1 Η Συνολική Αγορά Καλλυντικών
6.3.2 Η Αγορά Καλλυντικών ανά Κατηγορία Προϊόντων
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Στοιχεία Παγκόσμιας Αγοράς
7.1 Στοιχεία της Ευρωπαϊκής Αγοράς Καλλυντικών
7.2 Οι επωνυμίες καλλυντικών με τη μεγαλύτερη αξία παγκοσμίως

8. Συμπεράσματα –Προοπτικές
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές
8.4 Προτάσεις
Παράρτημα I: Oικονομική Επισκόπηση
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

•Benchmarking Επιχειρήσεων Καλλυντικών

 

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2020)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη του δείκτη τιμών καταναλωτή για τα είδη ατομικής φροντίδας (2007-2021*)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για καλλυντικά
ανά κατηγορία περιοχής (2018)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για καλλυντικά
ανά κατηγορία περιοχής (2019)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών για καλλυντικά κατά τάξεις μηνιαίου
συνολικού εισοδήματος (2018)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών για καλλυντικά κατά τάξεις μηνιαίου
συνολικού εισοδήματος (2019)
Πίνακας 3.1 Παραγωγικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου των καλλυντικών
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Καλλυντικών (2015-2019)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Καλλυντικών (2016-2020)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2020-2019)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα των κλάδων: Βιομηχανία και Εμπόριο “Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά” (2020)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2020 – 2019)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία και Εμπόριο “Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά” (2020-2019)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσΠεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακες 5.8 – 5.34 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 6.1 Εγχώρια παραγωγή καλλυντικών (2000-2020)
Πίνακας 6.2 Μερίδια παραγωγής (2020)
Πίνακας 6.3 Εμπορικό ισοζύγιο καλλυντικών (2007-2020)
Πίνακας 6.4 Εγχώρια αγορά καλλυντικών (2000-2020)
Πίνακας 6.5 Εγχώρια αγορά καλλυντικών ανά βασική κατηγορία προϊόντων (2000-2020)
Πίνακας 6.6 Εγχώρια αγορά καλλυντικών ανά κανάλι διανομής (2000-2020)
Πίνακας 6.7 Πρόβλεψη του Συνολικού Μεγέθους Αγοράς (2021-2023)
Πίνακας 6.8 Δείκτες συγκέντρωσης (2020)
Πίνακας 6.9 Μερίδια αγοράς (2019)
Π6.1 Εξέλιξη των εισαγωγών καλλυντικών ανά κατηγορία (2006-2020)
Π6.2 Εξέλιξη των εισαγωγών προϊόντων περιποίησης δέρματος (2006-2020)
Π6.3 Εξέλιξη των εισαγωγών προϊόντων περιποίησης μαλλιών (2006-2020)
Π6.4 Εξέλιξη των εισαγωγών προϊόντων μακιγιάζ (2006-2020)
Π6.5 Εξέλιξη των εισαγωγών αρωματικών προϊόντων (2006-2020)
Π6.6 Κυριότερες χώρες προέλευσης των καλλυντικών (2019-2020)
Π6.7 Εξέλιξη των εξαγωγών καλλυντικών ανά κατηγορία (2006-2020)
Π6.8 Κυριότερες χώρες προορισμού των καλλυντικών (2019-2020)
Π6.9 Εγχώρια αγορά καλλυντικών ανά κατηγορία προϊόντων (2000-2020)
Πίνακας 7.1 Ευρωπαϊκή Αγορά Καλλυντικών (2006-2019)
Πίνακας 7.2 Πωλήσεις καλλυντικών στη Γερμανία ανά κατηγορία προϊόντων (2018-2019)
Πίνακας 7.3 Πωλήσεις καλλυντικών στη Μ. Βρετανία ανά κατηγορία προϊόντος (2018-2019)
Πίνακας 7.4 Πωλήσεις καλλυντικών στην Ιταλία ανά κανάλι διανομής (2018-2019)
Πίνακας 7.5 Οι επωνυμίες καλλυντικών με τη μεγαλύτερη αξία παγκοσμίως (2019-2020)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 3.1 Κατανομή επιχειρήσεων της μελέτης βάσει νομικής μορφής
Διάγραμμα 3.2 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων της μελέτης
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2020)
Διάγραμμα 4.2 Συμμετοχή στη Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας του κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας του κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας του κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.4 Βελτίωση/Επιδείνωση Βασικών Λογαριασμών (2019/2018)
Διάγραμμα 5.5 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου των καλλυντικών βάσει του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (%) (2019)
Διάγραμμα 5.6 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου των καλλυντικών βάσει της Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (%) (2019)
Διάγραμμα 5.7 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου των καλλυντικών βάσει της Γενικής Ρευστότητας (2019)
Διάγραμμα 6.1 Διάρθρωση της εγχώριας παραγωγής καλλυντικών ανά κατηγορία προϊόντων (2020)
Διάγραμμα 6.2 Εξέλιξη των εισαγωγών καλλυντικών σε αξία (2010-2020)
Διάγραμμα 6.3 Διάρθρωση των εισαγωγών καλλυντικών ανά κατηγορία προϊόντων (2020)
Διάγραμμα 6.4 Εξέλιξη των εξαγωγών καλλυντικών σε αξία (2010-2020)
Διάγραμμα 6.5 Διάρθρωση των εξαγωγών καλλυντικών ανά κατηγορία προϊόντων (2020)
Διάγραμμα 6.6 Δείκτης ανταγωνιστικότητας Balassa του κλάδου καλλυντικών (2007-2020)
Διάγραμμα 6.7 Εμπορικό ισοζύγιο του κλάδου καλλυντικών (2007-2020)
Διάγραμμα 6.8 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς καλλυντικών ανά κατηγορία προϊόντων (2020)
Διάγραμμα 6.9 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς καλλυντικών ανά κανάλι διανομής (2020)
Διάγραμμα 6.10 Πρόβλεψη εξέλιξης της εγχώριας αγοράς καλλυντικών (2021-2023)
Διάγραμμα 7.1 Οι μεγαλύτερες αγορές καλλυντικών Παγκοσμίως (2019)
Διάγραμμα 7.2 Διάρθρωση της Ευρωπαϊκής αγοράς ανά κατηγορία προϊόντος (2019)
Διάγραμμα 7.3 Διάρθρωση της αγοράς καλλυντικών στη Γερμανία ανά κατηγορία προϊόντος (2019)
Διάγραμμα 7.4 Διάρθρωση της αγοράς καλλυντικών στο Ηνωμένο Βασίλειο ανά κατηγορία προϊόντος (2019)
Διάγραμμα 7.5 Διάρθρωση της αγοράς καλλυντικών στην Ιταλία ανά κατηγορία προϊόντος (2019)
Διάγραμμα 7.6 Διάρθρωση της αγοράς καλλυντικών στην Γαλλία ανά κατηγορία προϊόντος (2019)
Διάγραμμα 7.7 Διάρθρωση της αγοράς καλλυντικών στην Ισπανία ανά κατηγορία προϊόντος (2019)
Διάγραμμα 8.1 Πρόβλεψη Αγοράς Καλλυντικών (2021-2023)

0
Your Cart is empty
Cookies Settings