ΚΑΠΝΑ - ΤΣΙΓΑΡΑ - ΠΟΥΡΑ 2021 | ICAP group of companies
 

Shop

ΚΑΠΝΑ – ΤΣΙΓΑΡΑ – ΠΟΥΡΑ 2021

420,00

Ο κλάδος των Καπνών-Τσιγάρων-Πούρων, συγκροτείται απο μικρό αριθμό εταιρειών στην Ελλάδα. Ιδιαίτερη σημασία για την εξέλιξη του κλάδου έχει ο παράγοντας της φορολόγησης των προϊόντων καπνού και η τιμολόγηση των τσιγάρων και πούρων.

H εξάπλωση της πανδημίας Covid-19 το 2020 έχει επιφέρει δυσκολίες στον κλάδο σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2021

Έκδοση

8

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί Κλαδικής Μελέτης

Εισαγωγή

Α’ ΜΕΡΟΣ: ΚΑΠΝΑ

Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Θεσμικό Πλαίσιο – Κανονισμοί

Η Ζήτηση Καπνών
Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης

Η Προσφορά Καπνού
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Πωλήσεις Εταιρειών Επεξεργασίας Καπνού
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών Επεξεργασίας Καπνού
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρειών Επεξεργασίας Καπνού
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών

Η Εγχώρια Αγορά Καπνού
Εξέλιξη Συνολικής Αγοράς Καπνού
Εξωτερικό Εμπόριο Καπνού – Ανάλυση Εισαγωγών Καπνού
Εξωτερικό Εμπόριο Καπνού – Ανάλυση Εξαγωγών Καπνού
Διεθνής Αγορά Καπνών
Εξέλιξη της Παγκόσμιας Παραγωγής Καπνού
Εξέλιξη της Παραγωγής Καπνού στην Ε.Ε.

Β’ ΜΕΡΟΣ: ΤΣΙΓΑΡΑ – ΠΟΥΡΑ

Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Κύρια Χαρακτηριστικά του Κλάδου
Θεσμικό Πλαίσιο – Φορολογική Πολιτική

Η Ζήτηση Τσιγάρων-Πούρων
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Μακροοικονομικό Περιβάλλον

Η Προσφορά Τσιγάρων-Πούρων
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Κατανομή των Επιχειρήσεων βάσει Προσωπικού
Πωλήσεις Εταιρειών Παραγωγής και Εισαγωγής Τσιγάρων – Πούρων

Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης και του Ευρύτερου Κλάδου των Καπνών
Δείκτης ICAP COVID Sector Check

Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών Παραγωγής και Εισαγωγής Τσιγάρων – Πούρων
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρειών Παραγωγής και Εισαγωγής Τσιγάρων – Πούρων
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών

Η Αγορά Τσιγάρων-Πούρων
Εξέλιξη Εγχώριας Παραγωγής Τσιγάρων
Εξωτερικό Εμπόριο Τσιγάρων-Πούρων –Εξέλιξη Εισαγωγών
Εξωτερικό Εμπόριο Τσιγάρων-Πούρων – Ανάλυση Εισαγωγών
Κυριότερες Χώρες Εισαγωγής Τσιγάρων
Εξωτερικό Εμπόριο Τσιγάρων-Πούρων –Εξέλιξη Εξαγωγών
Εξωτερικό Εμπόριο Τσιγάρων-Πούρων – Ανάλυση Εξαγωγών
Κυριότερες Χώρες Εξαγωγής Τσιγάρων
Κυριότερες Χώρες Εξαγωγής Πούρων
Εξέλιξη Μεγέθους Εγχώριας Αγοράς Τσιγάρων
Μερίδια Αγοράς
Εξέλιξη Μεγέθους Αγοράς Λεπτοκομμένου Καπνού
Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Πούρων

Η Αγορά του Ηλεκτρονικού Τσιγάρου
Περιγραφή των Προϊόντων
Θεσμικό Πλαίσιο
Επιχειρήσεις του Κλάδου
Κύκλος Εργασιών – Οικονομικά Μεγέθη Εταιρειών
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών

Η Εγχώρια Αγορά του Ηλεκτρονικού Τσιγάρου

Η Διεθνής Αγορά Τσιγάρων
Παγκόσμια Αγορά Τσιγάρων
Εξελίξεις στην Διεθνή Αγορά Τσιγάρων – Μερίδια Κορυφαίων Εταιρειών
Κατανάλωση Τσιγάρων στην Ε.Ε.-28
Κατανάλωση Λεπτοκομμένου Καπνού στην Ε.Ε.-28

Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
SWOT Analysis
Τάσεις και Προοπτικές
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων

-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου

 

                                                                                   

    

0
Your Cart is empty
Cookies Settings