ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 2018 | ICAP group of companies
 

Shop

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 2018

540,00

Στην χώρα μας λειτουργεί μεγάλος αριθμός καταστημάτων λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών (αλυσίδες, εξειδικευμένα / μεμονωμένα καταστήματα κ.λπ.), τα οποία παρουσιάζουν μεγάλη γεωγραφική διασπορά. Η εξεταζόμενη αγορά είναι «κατακερματισμένη», ο δε ανταγωνισμός στον κλάδο είναι ιδιαίτερα έντονος.

Αξιόλογη παρουσία στον κλάδο έχουν και οι αλυσίδες καταστημάτων πώλησης αθλητικών ειδών, οι οποίες λειτουργούν κάτω από το ίδιο εμπορικό σήμα.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2018

Έκδοση

2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σύνοψη

1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.4 Ο Θεσμός της Δικαιόχρησης (Franchising) στην Ελλάδα

2. Η Ζήτηση για Αθλητικά Είδη
2.1 Χαρακτηριστικά – Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Αθλητικών Ειδών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά Αθλητικών Ειδών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Αριθμός Επιχειρήσεων
3.3 Μέθοδοι Προώθησης των Πωλήσεων
3.4 Κυριότερες Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.6 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.6.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Ευρύτερου Κλάδου Εμπορίας Ενδυμάτων
3.7 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.7.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου Εμπορίας Ενδυμάτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3

4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Κερδοφορίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Η Αγορά των Καταστημάτων Εμπορίας Αθλητικών Ειδών
5.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Καταστημάτων Εμπορίας Αθλητικών Ειδών
5.2 Μερίδια Εταιρειών και Αλυσίδων Καταστημάτων Εμπορίας Αθλητικών Ειδών – Δείκτης Συγκέντρωσης

6. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
7.1 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
7.2 Προοπτικές – Προτάσεις
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙI: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.

• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

 

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Πληθυσμός Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών
Πίνακας 2.2 Ποσοστό πληθυσμού Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών επί του συνολικού πληθυσμού
Πίνακας 2.3 Πληθυσμός Ελλάδας ανά Περιφέρεια
Πίνακας 2.4 Μέσος ετήσιος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για Ένδυση – Υπόδηση (2009-2016)
Πίνακας 2.5 Μέσος ετήσιος Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο λιανικό εμπόριο για Ένδυση – Υπόδηση (2009-2016)
Π2.1 Προβολές πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικιακή ομάδα (2020-2050)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά αστικές και αγροτικές περιοχές (2014-2016)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2016)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης καταστημάτων αθλητικών ειδών
Πίνακας 3.2 Κύκλος εργασιών εταιρειών του κλάδου (2012-2017)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις ανά κατάστημα εταιρειών του κλάδου (2017)
Πίνακας 3.4 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2017-2016)
Πίνακας 3.5 Πιστοληπτική ικανότητα του ευρύτερου κλάδου του Εμπορίου Ενδυμάτων (2017)
Πίνακας 3.6 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης
Πίνακας 3.7 Συναλλακτική συμπεριφορά του ευρύτερου κλάδου του Εμπορίου Ενδυμάτων (2017-2016)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων του κλάδου (2012– 2016)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2012– 2016)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2012– 2016)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων του κλάδου (2012– 2016)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2012– 2016)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιρειών του κλάδου (2012-2016)
Πίνακες 4.7 – 4.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.20 Κατάταξη επιχειρήσεων βάσει μικτών κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.21 Κατάταξη επιχειρήσεων βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2015-2016)
Πίνακας 4.22 Κατάταξη επιχειρήσεων βάσει κερδών EBITDA (2015-2016)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Συνολικό μέγεθος αγοράς των καταστημάτων εμπορίας αθλητικών ειδών (2013-2017)
Πίνακας 5.2 Διάρθρωση της αγοράς καταστημάτων εμπορίας αθλητικών ειδών (2017)
Πίνακας 5.3 Αλυσίδες* καταστημάτων αθλητικών ειδών (2017)
Πίνακας 5.4 Μερίδια αγοράς εταιρειών εκμετάλλευσης καταστημάτων αθλητικών ειδών (2016-2017)
Πίνακας 5.5 Δείκτης συγκέντρωσης στην αγορά των καταστημάτων αθλητικών ειδών (2017)
Πίνακας 5.6 Μερίδια αγοράς αλυσίδων καταστημάτων αθλητικών ειδών (2017)
Π6.1 Τα μεγαλύτερα εμπορικά σήματα διεθνώς βάσει αξίας (2016)
Πίνακας 7.1 Πρόβλεψη εξέλιξης της εγχώριας αγοράς των κατ/των εμπορίας αθλητικών ειδών (2018-2020)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 3.1 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων* λιανικής εμπορίας αθλητικών ειδών (Ιανουάριος 2018)
Διάγραμμα 4.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Διάγραμμα 4.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Διάγραμμα 4.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Διάγραμμα 4.4 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση / επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2015-2016)
Διάγραμμα 5.1 Μέγεθος αγοράς των καταστημάτων αθλητικών ειδών

 

0
Your Cart is empty
Cookies Settings