ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 2020 | ICAP group of companies
 

Shop

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 2020

590,00

Ο κλάδος των καλλυντικών καθώς και τα καταστήματα που διαθέτουν λιανικώς τα συγκεκριμένα προϊόντα χαρακτηρίζονται από έντονο ανταγωνισμό. Πολλές κατηγορίες καλλυντικών δεν καλύπτουν βασικές ανάγκες των καταναλωτών, με αποτέλεσμα οι πωλήσεις τους να επηρεάζονται περισσότερο σε περιόδους οικονομικής δυσχέρειας.

Επιπλέον, έντονη ανησυχία προκαλούν στις εν λόγω επιχειρήσεις οι συνθήκες πανδημίας (Covid-19) που βιώνει η χώρα, καθώς η αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων τους την τρέχουσα περίοδο πλήττει σημαντικά την εξεταζόμενη αγορά.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2020

Έκδοση

5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1.Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1Εισαγωγή
1.2Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
2.Η Ζήτηση για τα Καταστήματα Λιανικής Διάθεσης Καλλυντικών
2.1Παράγοντες που επηρεάζουν τη Ζήτηση Καλλυντικών
2.2Δείκτες Λιανικού Εμπορίου
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3.Η Προσφορά του Κλάδου
3.1Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2Κατανομή Εταιρειών του Κλάδου ανά Περιφέρεια και Νομική Μορφή
3.3Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου του Εμπορίου «Φάρμακα-Καλλυντικά-Απορρυπαντικά»
4.2Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου του Εμπορίου «Φάρμακα-Καλλυντικά-Απορρυπαντικά»
4.3Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5.Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4Κατάταξη Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5Κατάταξη Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6.Η Εγχώρια Αγορά των Καταστημάτων Λιανικής Διάθεσης Καλλυντικών
6.1Γεωγραφική Κατανομή των Καταστημάτων Καλλυντικών
6.2Η Εγχώρια Αγορά των Καταστημάτων Λιανικής Διάθεσης Καλλυντικών
6.3Μερίδια Αγοράς
7.Η Παγκόσμια Αγορά των Καλλυντικών
8.Συμπεράσματα – Προοπτικές
8.1Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
8.2Ανάλυση SWOT
8.3Προοπτικές
8.4Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

•Benchmarking Επιχειρήσεων Καλλυντικών

 

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2019)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη του δείκτη τιμών καταναλωτή για την κατηγορία: Είδη Προσωπικής Υγιεινής και Προϊόντα Ομορφιάς (2015 -2020*)
Πίνακας 2.3 Δείκτης  κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου ανά είδος καταστημάτων (2015-2019)
Πίνακας 2.4 Δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο ανά είδος καταστημάτων (2015-2019)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για καλλυντικά ανά κατηγορία περιοχής (2017)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για καλλυντικά ανά κατηγορία περιοχής (2018)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών για καλλυντικά κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2017)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών για καλλυντικά κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2018)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις των κυριότερων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης καταστημάτων λιανικής διάθεσης καλλυντικών (2014-2018)
Π3.1 Διευθύνσεις Καταστημάτων Λιανικής Διάθεσης Καλλυντικών
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2018)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων των επιχειρήσεων της μελέτης (2019/2018)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου του Εμπορίου «Φάρμακα-Καλλυντικά-Απορρυπαντικά» (2019)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά του κλάδου του Εμπορίου «Φάρμακα-Καλλυντικά-Απορρυπαντικά» (2018 – 2019)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του  κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού  των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ANSWER “HONDOS CENTER” Α.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας G.P. PRODUCTS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας GALERIE DE BEAUTE A.E.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας HONDOS CENTER Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MAKALDI Α.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SEPHORA GREECE Α.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας STEP Α.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΡΗΜΤΗΜ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΧΟΝΤΟΣ ΑΤΗΝΗ Α.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΧΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΧΟΝΤΟΥ, Σ., ΑΦΟΙ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2017-2018)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Πίνακας 6.1 Γεωγραφική κατανομή καταστημάτων* λιανικής διάθεσης καλλυντικών
Πίνακας 6.2 Μέγεθος αγοράς καταστημάτων λιανικής διάθεσης καλλυντικών (2016-2020)
Πίνακας 6.3 Η αξία της λιανικής αγοράς καλλυντικών ανά κανάλι διανομής (2019)
Πίνακας 6.4 Μερίδια αλυσίδων στην αγορά της λιανικής διάθεσης καλλυντικών μέσω καταστημάτων (2019)
Πίνακας 7.1 Ευρωπαϊκή Αγορά Καλλυντικών (2010 -2018)
Πίνακας 7.2 Οι 10 μεγαλύτερες χώρες σε εξαγωγές καλλυντικών στην Ευρώπη (2018)
Πίνακας 7.3 Πωλήσεις καλλυντικών  στη Γερμανία ανά κατηγορία προϊόντων  (2018-2019*)
Πίνακας 7.4 Πωλήσεις  καλλυντικών στη Μ. Βρετανία ανά κατηγορία προϊόντος (2017-2018)
Πίνακας 7.5 Εισαγωγές καλλυντικών στη Μ. Βρετανία (2017-2018)
Πίνακας 7.6 Εξαγωγές καλλυντικών από τη Μ. Βρετανία (2017-2018)
Πίνακας 7.7 Πωλήσεις καλλυντικών στην Ιταλία ανά κανάλι διανομής (2017-2018)
Πίνακας 7.8 Οι επωνυμίες καλλυντικών με τη μεγαλύτερη αξία παγκοσμίως

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης*ανά γεωγραφική περιφέρεια
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης* ανά νομική μορφή
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2019)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων 51 επιχειρήσεων της μελέτης (2019/2018)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου του Εμπορίου «Φάρμακα-Καλλυντικά-Απορρυπαντικά» βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2019)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας των επιχειρήσεων λιανικής διάθεσης καλλυντικών (2014-2018)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας των επιχειρήσεων  λιανικής διάθεσης καλλυντικών (2014-2018)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας των επιχειρήσεων  λιανικής διάθεσης καλλυντικών (2014-2018)
Διάγραμμα 5.4 Αριθμός επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε επιλεγμένους  λογαριασμούς (2018/2017)
Διάγραμμα 5.6 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2018)
Διάγραμμα 5.7 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2018)
Διάγραμμα 5.8 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του περιθωρίου EBITDA (2018)
Διάγραμμα 5.9 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του δείκτη Γενικής Ρευστότητας (2018)
Διάγραμμα 5.10 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του δείκτη Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2018)
Διάγραμμα 6.1 Γεωγραφική κατανομή καταστημάτων λιανικής διάθεσης καλλυντικών
Διάγραμμα 7.1 Οι μεγαλύτερες αγορές καλλυντικών Παγκοσμίως (2018)
Διάγραμμα 7.2 Διάρθρωση της αγοράς καλλυντικών στη Γερμανία ανά κατηγορία προϊόντος (2019)
Διάγραμμα 7.3 Διάρθρωση της αγοράς καλλυντικών στο Ηνωμένο Βασίλειο ανά κατηγορία προϊόντος (2018)
Διάγραμμα 7.4 Διάρθρωση της αγοράς καλλυντικών στην Ιταλία ανά κατηγορία προϊόντος (2018)
Διάγραμμα 7.5 Διάρθρωση της αγοράς καλλυντικών στη Γαλλία ανά κατηγορία προϊόντος (2018)
Διάγραμμα 7.6 Διάρθρωση της αγοράς καλλυντικών στην Ισπανία ανά κατηγορία προϊόντος (2018)

1
Total: €731,60
Cookies Settings