ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 2020 | ICAP group of companies
 

Shop

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 2020

590,00

Στον κλάδο της μικρής λιανικής δραστηριοποιείται πλήθος καταστημάτων (περίπτερα, καταστήματα ψιλικών, παντοπωλεία/ mini markets), τα οποία παρουσιάζουν μεγάλη γεωγραφική διασπορά. Ο ανταγωνισμός στον κλάδο είναι ιδιαίτερα έντονος, η δε αγορά είναι κατακερματισμένη.

Η κήρυξη πανδημίας λόγω του κορωνοϊού (Covid-19) που έπληξε και τη χώρα μας (Μάρτιος 2020) και οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν (αναστολή – υπολειτουργία επιχειρήσεων, περιορισμός μετακίνησης καταναλωτών, κ.ά.) επηρεάζουν αρνητικά και τον εξεταζόμενο κλάδο.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2020

Έκδοση

8

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1.Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1Εισαγωγή
1.2Περιγραφή του Κλάδου
1.3Γενικά Στοιχεία για το Λιανεμπόριο Τροφίμων
1.4Θεσμικό Πλαίσιο
2.Η Ζήτηση για τα Προϊόντα του Κλάδου
2.1Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.1.1Καταναλωτική Δαπάνη
2.1.2Εξέλιξη Τιμών
2.1.3Μέγεθος και Σύνθεση Πληθυσμού
2.1.4Τουριστική Κίνηση
2.2Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.3Ανταγωνισμός από το Οργανωμένο Λιανεμπόριο
2.4Στοιχεία Αγοράς Εφημερίδων και Περιοδικών
2.5Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3.Η Προσφορά του Κλάδου
3.1Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2Γεωγραφική Κατανομή των Καταστημάτων Μικρής Λιανικής
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4.Η Εγχώρια Αγορά των Καταστημάτων Μικρής Λιανικής
4.1Εξέλιξη Συνολικών Πωλήσεων
4.2Διάρθρωση των Συνολικών Πωλήσεων – Περιθώρια Κερδοφορίας
4.3Δείκτης ICAP Covid Sector Check
5.Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
5.1Κορυφαίες Λιανεμπορικές Επιχειρήσεις Παγκοσμίως
5.2Η Παγκόσμια Αγορά των Καταστημάτων Ευκολίας
5.3Η Αγορά Ειδών Παντοπωλείου σε Επιμέρους Χώρες
Ηνωμένο Βασίλειο
Ισπανία
Ιταλία
Βουλγαρία
ΗΠΑ
Ιαπωνία
Γαλλία
6.Επιχειρηματικές Εξελίξεις – Συμπεράσματα – Προοπτικές
6.1Τελευταίες Επιχειρηματικές Εξελίξεις στον Κλάδο των Καταστημάτων Μικρής Λιανικής
6.2Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση SWOT
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός Μεταξύ των Επιχειρήσεων
6.3Ανάλυση SWOT
6.4Προοπτικές του Κλάδου
6.5Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

 

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1.1 Ανάλυση βασικών μεταβλητών λιανικού εμπορίου τροφίμων, ποτών και καπνού κατά τάξη οικονομικής δραστηριότητας (2017)
Πίνακας 1.2 Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου τροφίμων, ποτών και καπνού (2013-2017)
Πίνακας 1.3 Μεταβολές του δείκτη κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο (2016-2020)
Πίνακας 2.1 Τελική καταναλωτική δαπάνη νοικοκυριών (2007-2018)
Πίνακας 2.2 Μεταβολές του δείκτη τιμών ανά κατηγορία προϊόντων (2015- 2020)
Πίνακας 2.3 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών(2018-2019)
Πίνακας 2.4 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2007-2019)
Πίνακας 2.5 Δαπάνες νοικοκυριών προς λιανεμπορικές επιχειρήσεις τροφίμων, ποτών, καπνού, Τύπου και λοιπών ειδών (2009-2019)
Πίνακας 2.6 Πωλήσεις εφημερίδων (2010-2019)
Πίνακας 2.7 Πωλήσεις περιοδικών (2010-2019)
Π2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2017-2019)
Π2.2 Προβολές πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικιακή ομάδα (2020-2050)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών ανά βασική κατηγορία προϊόντων (2016-2019)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά βαθμό αστικοποίησης (2019)
Πίνακας 3.1 Αριθμός καταστημάτων μικρής λιανικής στην Ελλάδα, ανά τύπο καταστήματος (2013-2020)
Πίνακας 3.2 Μέσος αριθμός κατοίκων ανά κατάστημα μικρής λιανικής (2013-2020)
Π3.1 Κατανομή του κλάδου της μικρής λιανικής ανά τύπο καταστήματος και νομό (2020)
Π3.2 Κατανομή του κλάδου της μικρής λιανικής ανά τύπο καταστήματος και Διοικητική Περιφέρεια (2020)
Πίνακας 4.1 Αξία συνολικών πωλήσεων των καταστημάτων μικρής λιανικής (2011-2020)
Πίνακας 4.2 Πωλήσεις του κλάδου μικρής λιανικής ανά κατηγορία καταστήματος (2012-2020)
Πίνακας 4.3 Διάρθρωση των πωλήσεων ανά κατηγορία προϊόντων στα περίπτερα / ψιλικά (2019)
Πίνακας 4.4 Περιθώρια κέρδους ανά κατηγορία προϊόντων (2018)
Πίνακας 5.1 Συνολικές πωλήσεις και αριθμός καταστημάτων των 25 μεγαλύτερων λιανέμπορων ειδών παντοπωλείου και λοιπών καταναλωτικών ειδών, παγκοσμίως (2019)
Πίνακας 5.2 Εκτίμηση παγκόσμιων πωλήσεων ειδών παντοπωλείου
ανά τύπο καταστήματος (2018)
Πίνακας 5.3 Η λιανική αγορά ειδών παντοπωλείου στο Ηνωμένο Βασίλειο (2013-2023)
Πίνακας 5.4 Η λιανική αγορά ειδών παντοπωλείου στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανά τύπο καταστημάτων (2019, 2023)
Πίνακας 5.5 Εξέλιξη πωλήσεων ειδών παντοπωλείου στην Ιταλία, ανά κατηγορία καταστήματος (2018-2019)
Πίνακας 5.6 Εξέλιξη πωλήσεων ειδών παντοπωλείου στην Βουλγαρία, ανά κατηγορία καταστήματος (2017-2019)
Πίνακας 5.7 Εξέλιξη αριθμού καταστημάτων στη Βουλγαρία, ανά κατηγορία (2017-2019)
Πίνακας 5.8 Πρόβλεψη πωλήσεων ειδών παντοπωλείου και αριθμού καταστημάτων στη Βουλγαρία (2020-2022)
Πίνακας 5.9 Η λιανική αγορά ειδών παντοπωλείου στις ΗΠΑ (2011-2019)
Πίνακας 5.10 Εξέλιξη αριθμού καταστημάτων των convenience stores στις ΗΠΑ
(2010-2020)
Πίνακας 5.11 Η λιανική αγορά ειδών παντοπωλείου στην Ιαπωνία, ανά τύπο καταστημάτων (2018-2019)
Πίνακας 5.12 Εξέλιξη πωλήσεων ειδών παντοπωλείου στη Γαλλία, ανά κατηγορία καταστήματος (2019)
Πίνακας 6.1 Πρόβλεψη συνολικών πωλήσεων των καταστημάτων μικρής λιανικής (2020-2022)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 1.1 Εξέλιξη του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου τροφίμων, ποτών και καπνού (2013-2017)
Διάγραμμα 1.2 Κατανομή του κύκλου εργασιών του λιανικού εμπορίου τροφίμων – ποτών – καπνού στην Ελλάδα και σε ορισμένες χώρες της Ε.Ε. (2017)
Διάγραμμα 2.1 Διάρθρωση του συνολικού πληθυσμού ανά ηλικιακή ομάδα (2019)
Διάγραμμα 2.2 Εξέλιξη της μέσης μηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών προς λιανεμπορικές επιχειρήσεις τροφίμων, ποτών, καπνού, Τύπου και λοιπών ειδών (2009-2019)
Διάγραμμα 2.3 Κατανομή των μηνιαίων δαπανών* των νοικοκυριών ανά κατηγορία προϊόντων (2019)
Διάγραμμα 2.4 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ* στην Ελλάδα (2010-2019)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή του συνολικού αριθμού των καταστημάτων μικρής λιανικής ανά κατηγορία (2020)
Διάγραμμα 3.2 Γεωγραφική κατανομή (ανά νομό) των καταστημάτων μικρής λιανικής (2020)
Διάγραμμα 3.3 Γεωγραφική κατανομή του αριθμού καταστημάτων μικρής λιανικής στην Ελλάδα (2020)
Διάγραμμα 3.4 Γεωγραφική κατανομή των καταστημάτων μικρής λιανικής ανά Διοικητική Περιφέρεια (2020)
Διάγραμμα 3.5 Γεωγραφική κατανομή των περιπτέρων (2020)
Διάγραμμα 3.6 Γεωγραφική κατανομή των καταστημάτων ψιλικών (2020)
Διάγραμμα 3.7 Γεωγραφική κατανομή των παντοπωλείων/mini markets (2020)
Διάγραμμα 3.8 Μέσος αριθμός κατοίκων ανά κατηγορία καταστήματος μικρής λιανικής (2018-2020)
Διάγραμμα 3.9 Μέσος αριθμός κατοίκων ανά κατάστημα μικρής λιανικής στο σύνολο της χώρας (2018-2020)
Διάγραμμα 3.10 Νομοί με τη μεγαλύτερη αναλογία κατοίκων ανά κατάστημα μικρής λιανικής (2020)
Διάγραμμα 3.11 Νομοί με τη μικρότερη αναλογία κατοίκων ανά κατάστημα μικρής λιανικής (2020)
Διάγραμμα 4.1 Εξέλιξη των συνολικών πωλήσεων των καταστημάτων μικρής λιανικής (2011-2020)
Διάγραμμα 4.2 Διάρθρωση των συνολικών πωλήσεων ανά κατηγορία καταστήματος μικρής λιανικής (2019)
Διάγραμμα 4.3 Διάρθρωση των συνολικών λιανικών πωλήσεων στην Ελλάδα μεταξύ καταστημάτων μικρής λιανικής και οργανωμένου λιανεμπορίου (2019)
Διάγραμμα 5.1 Κατανομή των παγκόσμιων πωλήσεων ειδών παντοπωλείου ανά τύπο καταστήματος (2018)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη της αξίας και ρυθμός μεταβολής της λιανικής αγοράς ειδών παντοπωλείου στο Ηνωμένο Βασίλειο (2013-2023)

 

0
Your Cart is empty
Cookies Settings