ΚΑΦΕΣ - ΑΛΥΣΙΔΕΣ CAFE 2019 | ICAP group of companies
 

Shop

ΚΑΦΕΣ – ΑΛΥΣΙΔΕΣ CAFE 2019

540,00

O κλάδος της επεξεργασίας και εισαγωγής καφέ περιλαμβάνει ορισμένες μεγάλου μεγέθους εταιρείες, οι οποίες καλύπτουν σημαντικό μέρος της αγοράς, διαθέτοντας προϊόντα με ισχυρά brands. Η αύξηση της φορολογίας στον καφέ επηρέασε σημαντικά την εγχώρια κατανάλωση καφέ.

Η αγορά των αλυσίδων καταστημάτων café χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, λόγω της πληθώρας των καταστημάτων που “σερβίρουν” καφέ, με τις κυριότερες αλυσίδες του κλάδου να προσπαθούν να ισχυροποιήσουν ή ακόμα και να διατηρήσουν τη θέση τους στην αγορά, αναπτύσσοντας διαρκώς τα δίκτυά τους.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2019

Έκδοση

8

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σύνοψη
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία για τον Καφέ
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο – Φορολογία
2. Η Ζήτηση του Καφέ
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση του Καφέ
2.2 Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Καφέ
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Καφέ
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Καφέ
3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Καφέ
3.4 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Καφέ
3.5 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Καφέ
3.6 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.6.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία (Είδη Διατροφής) και Εμπόριο (Είδη Διατροφής)
3.7 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.7.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου
3.7.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία (Είδη Διατροφής) και Εμπόριο (Είδη Διατροφής)
4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Καφέ
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Πενταετίας
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Διετίας
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών Επεξεργασίας Καφέ σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
Κατάταξη των Εταιρειών Επεξεργασίας Καφέ Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
4.2 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Καφέ
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
Κατάταξη των Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Εγχώρια Αγορά του Καφέ
5.1 Εξωτερικό Εμπόριο Καφέ
5.1.1 Εξέλιξη των Εισαγωγών Καφέ
5.1.2 Εξέλιξη των Εξαγωγών Καφέ
5.1.3 Εξέλιξη του Εξωτερικού Εμπορίου Καφέ το α’ 7μηνο του 2019
5.2 Η Εγχώρια Αγορά Καφέ
5.2.1 Η Εγχώρια Κατανάλωση Καφέ
5.2.2 Μερίδια Αγοράς
5.2.3 Κανάλια Διάθεσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Αλυσίδες Café
6.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Ροφήματος Καφέ
6.2 Γενικά Χαρακτηριστικά των Αλυσίδων Καταστημάτων Café
6.3 Παρουσίαση των Σημαντικότερων Αλυσίδων Café
6.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Café
6.5 Δίκτυο – Πωλήσεις των Αλυσίδων Café – Μερίδια
6.6 Αλυσίδες Καφεκοπτείων
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Η Διεθνής Αγορά Καφέ
7.1 Παγκόσμια Αγορά Καφέ
7.2 Παγκόσμια Κατάταξη Χωρών Βάσει Κατά Κεφαλήν Κατανάλωσης
7.3 Εισαγωγές καφέ των Ευρωπαϊκών Χωρών
7.4 Φορολογία καφέ στις χώρες της Ε.Ε.
7.5 Οι Κυριότερες Ευρωπαϊκές Αλυσίδες Καφέ
Παράρτημα Κεφαλαίου 7
8. Συμπεράσματα – Προοπτικές
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

• Benchmarking Εταιρειών Επεξεργασίας Καφέ
• Benchmarking Εταιρειών Εισαγωγής Καφέ

 

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2018)
Π2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας ανά ηλικιακή ομάδα (2018)
Π2.2 Προβολές πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλιακή ομάδα (2020-2050)
Π2.3 Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή και Δείκτης Τιμών του Καφέ (2006-2019)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχές (2018)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών (2018)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2014-2018)
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εισαγωγής καφέ
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ (2014-2018)
Πίνακας 3.5 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (9μηνο 2019-2018)
Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία (Είδη διατροφής)
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο (Είδη Διατροφής)
Πίνακας 3.8 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Βιομηχανία “Είδη Διατροφής” (9μηνο 2019-2018)
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Είδη Διατροφής” (9μηνο 2019-2018)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2014 – 2018)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2014 – 2018)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2014 – 2018)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2014 – 2018)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2014– 2018)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός των επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2014-2018, σε €)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες μεταβολές του ομαδοποιημένου ισολογισμού των επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2014-2018)
Πίνακας 4.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός των επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2017-2018, σε €)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας CAFETEX Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας DRACULI COFFEE Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας JACOBS DOUWE EGBERTS GR Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας KAFEA TERRA FOOD & DRINKS Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΕΚ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΑΤΣΙΦΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ, Γ., ΥΙΟΙ, Α.Β.&Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΥΝΚΑΦΕ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΨΩΜΑΣ, Ν., “ΜΟΚΚΑ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ” Α.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ βάσει μικτών κερδών (2017-2018)
Πίνακας 4.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ βάσει καθαρών κερδών (2017-2018)
Πίνακας 4.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 4.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ βάσει ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 4.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ βάσει ιδίων κεφαλαίων (2017-2018)
Πίνακας 4.24 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εισαγωγής καφέ (2014 – 2018)
Πίνακας 4.25 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εισαγωγής καφέ (2014 – 2018)
Πίνακας 4.26 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εισαγωγής καφέ (2014 – 2018)
Πίνακας 4.27 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εισαγωγής καφέ (2014 – 2018)
Πίνακας 4.28 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εισαγωγής καφέ (2014 – 2018)
Πίνακας 4.29 Ομαδοποιημένος ισολογισμός των επιχειρήσεων εισαγωγής καφέ (2017-2018, σε €)
Πίνακας 4.30 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ESPRESSE ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.31 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας JACOBS DOUWE EGBERTS ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ GR Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.32 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας KAWACOM HELLAS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.33 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΒΕΚ ΒΕΚΡΑΚΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.34 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ., ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΦΕ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.35 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΝΩΣΗ ΚΑΦΕΚΟΠΤΩΝ Β. ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.36 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΟΥΚΟΣ, ΣΤ. Γ., & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.37 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΝΕΣΠΡΕΣΣΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.38 Κατάταξη των επιχειρήσεων εισαγωγής καφέ βάσει μικτών κερδών (2017-2018)
Πίνακας 4.39 Κατάταξη των επιχειρήσεων εισαγωγής καφέ βάσει καθαρών κερδών (2017-2018)
Πίνακας 4.40 Κατάταξη των επιχειρήσεων εισαγωγής καφέ βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 4.41 Κατάταξη των επιχειρήσεων εισαγωγής καφέ βάσει ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 4.42 Κατάταξη των επιχειρήσεων εισαγωγής καφέ βάσει ιδίων κεφαλαίων (2017-2018)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Εξέλιξη ελληνικών εισαγωγών καφέ σε αξία (α΄ 7μηνο 2016-α’ 7μηνο 2019)
Πίνακας 5.2 Εξέλιξη ελληνικών εισαγωγών καφέ σε ποσότητα (α΄ 7μηνο 2016-α’ 7μηνο 2019)
Πίνακας 5.3 Εξέλιξη ελληνικών εξαγωγών καφέ σε αξία (α΄ 7μηνο 2016-α’ 7μηνο 2019)
Πίνακας 5.4 Εξέλιξη ελληνικών εξαγωγών καφέ σε ποσότητα (α΄ 7μηνο 2016-α’ 7μηνο 2019)
Πίνακας 5.5 Εγχώρια κατανάλωση καφέ ανά κατηγορία (1993-2019)
Πίνακας 5.6 Διάρθρωση της κατανάλωσης καφέ ανά κύρια κατηγορία (2014-2019)
Πίνακας 5.7 Διάρθρωση της κατανάλωσης ελληνικού καφέ (1993, 2003, 2013-2018)
Πίνακας 5.8 Μερίδια αγοράς ελληνικού καφέ (2018)
Π5.1 Εισαγωγές καφέ ανά κατηγορία προϊόντος (2012-2018)
Π5.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης του καφέ (2017-2018)
Π5.3 Εξαγωγές καφέ ανά κατηγορία προϊόντος (2012-2018)
Π5.4 Κυριότερες χώρες προορισμού καφέ (2017-2018)
Πίνακας 6.1 Σύνολο απασχολούμενων & μισθωτών (2008-2018)
Πίνακας 6.2 Αφίξεις αλλοδαπών στην Ελλάδα (2008-2018)
Πίνακας 6.3 Καταναλωτική δαπάνη νοικοκυριών και διαθέσιμο εισόδημα (2013-2018)
Πίνακας 6.4 Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καφέ
Πίνακας 6.5 Πωλήσεις επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καφέ (2014-2018)
Πίνακας 6.6 Εξέλιξη πωλήσεων των αλυσίδων καταστημάτων café (2006-2019)
Πίνακας 6.7 Μερίδια αλυσίδων café (2018)
Π6.1 Μέσος ετήσιος χρόνος εργασίας (ώρες) ανά απασχολούμενο σε διεθνές επίπεδο (2012-2018)
Π6.2 Δίκτυο Καταστημάτων Αλυσίδων Café
Πίνακας 7.1 Παραγωγή καφέ εξαγωγικών χωρών – μελών του ICO ανά ποικιλία (2013-2018)
Πίνακας 7.2 Ευρωπαϊκές εισαγωγές ωμού – πράσινου καφέ ανά χώρα προορισμού (2016-2018)
Πίνακας 7.3 Φόροι και Δασμοί για τον καφέ στις χώρες της Ε.Ε.
Πίνακας 7.4 Οι 10 μεγαλύτερες αλυσίδες καφέ στην Ευρώπη (2017)
Π7.1 Παραγωγή καφέ των εξαγωγικών χωρών-μελών του ICO (2015-2018)
Π7.2 Ενδεικτικές τιμές πώλησης καφέ (2001-2018)
Π7.3 Εισαγωγές καφέ ανά επιλεγμένη χώρα προορισμού (2017/18-2018/19)
Π7.4 Παγκόσμια κατανάλωση καφέ των εξαγωγικών χωρών-μελών του ICO (2015-2018)
Π7.5 Εξαγωγές καφέ ανά χώρα (2011/12-2017/18)
Π7.6 Επανεξαγωγές καφέ επιλεγμένων χωρών (2010-2017)
Πρόβλεψη εξέλιξης εγχώριας κατανάλωσης καφέ (2020-2022)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη ΓΔΤΚ και ΔΤΚ για καφέ (2009-2018)
Διάγραμμα 4.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2014-2018)
Διάγραμμα 4.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2014-2018)
Διάγραμμα 4.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2014-2018)
Διάγραμμα 4.4 Βελτίωση/ Επιδείνωση κερδοφορίας επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2018/2017)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη των εισαγωγών καφέ (2012-2018)
Διάγραμμα 5.2 Διάρθρωση των εισαγωγών καφέ ανά χώρα προέλευσης (2018)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη των εξαγωγών καφέ (2012-2018)
Διάγραμμα 5.4 Διάρθρωση των εξαγωγών καφέ κατά χώρα προορισμού (2018)
Διάγραμμα 5.5 Διάρθρωση της εγχώριας κατανάλωσης καφέ ανά κατηγορία (2018)
Διάγραμμα 5.6 Διάρθρωση της εγχώριας κατανάλωσης ελληνικού καφέ (2018)
Διάγραμμα 5.7 Κατανομή της εγχώριας αγοράς καφέ σε αξία (2018)
Διάγραμμα 5.8 Διάρθρωση της εγχώριας κατανάλωσης καφέ ανά κανάλι διάθεσης (2018)
Διάγραμμα 6.1 Ίδρυση των κυριότερων αλυσίδων καταστημάτων café στην Ελλάδα
Διάγραμμα 6.2 Διάρθρωση του δικτύου καταστημάτων των κυριότερων αλυσίδων καταστημάτων café στην Ελλάδα (2018)
Διάγραμμα 6.3 Γεωγραφική κατανομή του δικτύου καταστημάτων των κυριότερων αλυσίδων καταστημάτων café στην Ελλάδα (2019)
Διάγραμμα 7.1 Παραγωγή καφέ εξαγωγικών χωρών (2013-2018)
Διάγραμμα 7.2 Συνολική παραγωγή καφέ ανά γεωγραφική περιοχή (2018)
Διάγραμμα 7.3 Κατανάλωση καφέ των χωρών – μελών του ICO (2014/15-2017/18)
Διάγραμμα 7.4 Εξέλιξη των εισαγωγών καφέ (2012-2017)
Διάγραμμα 7.5 Εξέλιξη των εξαγωγών καφέ (2012-2017)
Διάγραμμα 7.6 Παγκόσμια κατάταξη χωρών βάσει κατά κεφαλήν κατανάλωσης
Διάγραμμα 7.7 Μερίδια συμμετοχής των ευρωπαϊκών χωρών στις εισαγόμενες ποσότητες ωμού – πράσινου καφέ (2018)

 

1
Total: €520,80
Cookies Settings