ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 2020 | ICAP group of companies
 

Shop

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 2020

590,00

H ζήτηση για κλιματιστικές μονάδες παραμένει παραδοσιακά υψηλή στην Ελλάδα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου είναι ιδιαίτερα έντονος, λόγω της πληθώρας εμπορικών σημάτων που κυκλοφορούν στην αγορά. Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας την προηγούμενη τριετία συνέβαλλε καθοριστικά στην αύξηση των μεγεθών του κλάδου. Εντούτοις, η απροσδόκητη εμφάνιση της πανδημίας Covid-19 το 2020 αναμένεται να πλήξει σημαντικά τον κλάδο σε βραχυχρόνιο επίπεδο.

Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2020

Έκδοση

17

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1.Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1Εισαγωγή
1.2Γενικά Χαρακτηριστικά των Προϊόντων Κλιματισμού
1.3Θεσμικό Πλαίσιο
2.Η Ζήτηση για Κλιματιστικά Μηχανήματα
2.1Παράγοντες που επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3.Η Προσφορά του κλάδου
3.1Δομή και Διάρθρωση του κλάδου
3.2Εξέλιξη Βασικών Οικονομικών Μεγεθών του Κλάδου Παραγωγής Κλιματιστικών Μηχανημάτων
3.3Περιγραφή Δικτύων Διανομής Κλιματιστικών Μηχανημάτων
3.4Παραγωγικές Επιχειρήσεις Κλιματιστικών Μηχανημάτων
3.5Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.6Εισαγωγικές Επιχειρήσεις Κλιματιστικών Μηχανημάτων
3.7Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
4Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου Εμπορίου (Θέρμανσης – Ψύξης – Κλιματισμού Αερισμού)
4.2Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Εμπόριο (Θέρμανση – Ψύξη – Κλιματισμός – Αερισμός)
4.3ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5.Χρηματοοικονομική Ανάλυση47
5.1Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6.Η Αγορά των Κλιματιστικών Μηχανημάτων82
6.1Εγχώρια Παραγωγή Κλιματιστικών Μηχανημάτων
6.2Εξωτερικό Εμπόριο Κλιματιστικών Μηχανημάτων
6.2.1Εξέλιξη Εισαγωγών – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
6.2.2Εξέλιξη Εξαγωγών – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
6.3Εγχώρια Αγορά Κλιματιστικών Μηχανημάτων – Μερίδια Επιχειρήσεων
6.3.1Κεντρικός Κλιματισμός
6.3.2Κλιματιστικά Split Units
6.3.3Ημικεντρικά Συστήματα
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7.Η Παγκόσμια Αγορά Κλιματιστικών Μηχανημάτων
Room Air Conditioners
Commercial Air Conditioners
Παράρτημα Κεφαλαίου 7
8.Συμπεράσματα – Προοπτικές
8.1Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2Ανάλυση SWOT
8.3Προοπτικές
8.4Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

•Benchmarking Επιχειρήσεων

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Μέσος Όρος θερμοκρασιών στην Αθήνα (2015-2019)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη ξενοδοχειακών μονάδων Ελλάδος (2004-2017)
Π2.1 Εξέλιξη του μηνιαίου δείκτη τιμών καταναλωτή για Συσκευές Θέρμανσης και Κλιματισμού και του μηνιαίου Γενικού Δείκτη τιμών καταναλωτή (2017 – Μάρτιος 2020)
Π2.2 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου κατά επενδυτικό αγαθό σε τρέχουσες τιμές (2008-2018)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ³ (2011-2018)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ² (2011-2018)
Πίνακας 3.1 Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής του κλάδου Κατασκευής Ψυκτικού Κλιματισμού μη οικιακής χρήσης (2015-2019)
Πίνακας 3.2 Διάρθρωση του δικτύου διανομής κλιματιστικών μηχανημάτων
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων παραγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής Κλιματιστικών Μηχανημάτων (2014-2018)
Πίνακας 3.5 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εισαγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής Κλιματιστικών Μηχανημάτων (2014-2018)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2018)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2019/2018)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου Εμπόριο (Θέρμανση – Ψύξη – Κλιματισμός – Αερισμός) (2019)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2018 – 2019)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά (2018 – 2019)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας DAIKIN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας DELPHIS Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Α.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας DELTA DOMESTIC APPLIANCES Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας F.G. EUROPE Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας INVENTOR A.G. ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας TRANE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ – ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΤΕΝΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2017-2018)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2017-2018)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Περιθωρίου EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει της Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Π5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Π5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Π5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Π5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Π5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Π5.6 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Π5.7 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018)
Π5.8 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018)
Π5.9 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Π5.10 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Π5.11 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π6.1 Εισαγωγές κλιματιστικών μηχανημάτων (2015-2019)
Π6.2 Εξαγωγές κλιματιστικών μηχανημάτων (2015-2019)
Π7.1 Παγκόσμια Ζήτηση Κλιματιστικών Μηχανημάτων (2013-2018)
Π7.2 Ετήσια Μεταβολή της Ζήτησης των Κλιματιστικών Μηχανημάτων ανά Χώρα (2017-2018)
Π7.3 Παγκόσμια Ζήτηση Room Air conditioners (2013-2018)
Π7.4 Διάρθρωση Παγκόσμιας Ζήτησης Room Air Conditioners ανά Τύπο (2018)
Π7.5 Παγκόσμια Ζήτηση Commercial Air Conditioners (2013-2018)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Μέσος Όρος θερμοκρασιών στην Αθήνα (2015-2019)
Διάγραμμα 2.2 Εξέλιξη του μηνιαίου δείκτη τιμών καταναλωτή για Συσκευές Θέρμανσης και Κλιματισμού και του μηνιαίου Γενικού Δείκτη τιμών καταναλωτή (2017 – Μάρτιος 2020)
Διάγραμμα 2.3 Σύνολο Ακαθάριστου Σχηματισμού Κεφαλαίου, Ακαθάριστος Σχηματισμός Κεφαλαίου που αφορά Kατοικίες και Συμμετοχή (%) Κατοικιών στον Ακαθάριστο Σχηματισμό Κεφαλαίου (2008-2018)
Διάγραμμα 2.4 Εξέλιξη του όγκου σε χιλ. μ³ της οικοδομικής δραστηριότητας (2011-2018)
Διάγραμμα 2.5 Κατανομή της οικοδομικής δραστηριότητας (βάσει όγκου) κατά περιφέρεια (2018)
Διάγραμμα 2.6 Αριθμός Οικοδομικών Αδειών (2007-2019)
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2019)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2019/2018)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου Εμπόριο (Θέρμανση – Ψύξη – Κλιματισμός – Αερισμός) βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2019)
Διάγραμμα 5.1 Δείκτες κερδοφορίας του κλάδου (2014-2018)
Διάγραμμα 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας του κλάδου (2014-2018)
Διάγραμμα 5.3 Δείκτες δραστηριότητας του κλάδου (2014-2018)
Διάγραμμα 5.4 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2018/2017)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη των εισαγωγών κλιματιστικών μηχανημάτων σε αξία (2015-2019)
Διάγραμμα 6.2 Εξέλιξη των εξαγωγών κλιματιστικών μηχανημάτων σε αξία (2015-2019)
Διάγραμμα 7.1 Κατανομή της παγκόσμιας ζήτησης κλιματιστικών μηχανημάτων ανά γεωγραφική περιοχή (2018)
Διάγραμμα 7.2 Κατανομή της παγκόσμιας ζήτησης κλιματιστικών μηχανημάτων ανά χώρα (2018)
Διάγραμμα 7.3 Κατανομή της ζήτησης κλιματιστικών μηχανημάτων στην Ευρώπη ανά χώρα (2018)

 

0
Your Cart is empty
Cookies Settings