ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ - ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2019 | ICAP group of companies
 

Shop

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2019

540,00

Ο κτηνιατρικός κλάδος περιλαμβάνει λίγες εταιρείες εισαγωγής φαρμακευτικών κτηνιατρικών σκευασμάτων και μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών (κτηνιατρεία, κλινικές, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κλπ). Ο εξεταζόμενος τομέας, ως τμήμα του ευρύτερου φαρμακευτικού και ιατρικού κλάδου, τελεί υπό την εποπτεία θεσμικού πλαισίου, τόσο σε επίπεδο ζήτησης όσο και προσφοράς και συνιστά νευραλγικό βραχίονα διασφάλισης της δημόσιας υγείας.

Οι περισσότερες από τις εισαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου ελέγχονται μετοχικά από μεγάλους φαρμακευτικούς οίκους του εξωτερικού, οι οποίοι έχουν συστήσει θυγατρικές με σκοπό τη διακίνηση και διάθεση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων. Τις τελευταίες δεκαετίες καταγράφεται σημαντική αύξηση του αριθμού των κτηνιατρικών κέντρων περίθαλψης και φροντίδας, προκειμένου να καλυφθεί η σταθερά αυξανόμενη ζήτηση.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2019

Έκδοση

1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σύνοψη
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Πληροφοριακά Στοιχεία για τον Κλάδο
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
1.4 Σημαντικοί Φορείς του Κλάδου
2. Η Ζήτηση Για Κτηνιατρικά Φάρμακα & Υπηρεσίες
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Στοιχεία Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Γεωγραφική Κατανομή των Κτηνιατρείων στην Ελλάδα
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Κτηνιατρικών Φαρμάκων & Υπηρεσιών
3.4 Κύκλος Εργασιών Επιχειρήσεων Κτηνιατρικών Φαρμάκων
3.5 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.5.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5.2 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Εμπόριο «Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά» και Ιατρικές Υπηρεσίες
4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Κτηνιατρικών Φαρμάκων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων Κτηνιατρικών Φαρμάκων
4.2 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών των Επιχειρήσεων Κτηνιατρικών Φαρμάκων σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
4.3 Κατάταξη των Επιχειρήσεων Κτηνιατρικών Φαρμάκων βάσει Kερδοφορίας
5. Η Αγορά των Κτηνιατρικών Φαρμάκων
5.1 Εγχώρια Παραγωγή Κτηνιατρικών Φαρμάκων
5.2 Μέγεθος Αγοράς Κτηνιατρικών Φαρμάκων
5.3 Η Αγορά Κτηνιατρικών Φαρμάκων ανά Κανάλι Διανομής
5.4 Μέγεθος Αγοράς Κτηνιατρικών Υπηρεσιών
5.5 Μερίδια Επιχειρήσεων Κτηνιατρικών Φαρμάκων – Βαθμός Συγκέντρωσης
6. Η Διεθνής Αγορά των Κτηνιατρικών Φαρμάκων
Η Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Αγορά Κτηνιατρικών Φαρμάκων
7. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
7.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση SWOT
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα/Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
7.2 Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

 

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Ζωικό κεφάλαιο ανά είδος ζώου (2012- 2017)
Πίνακας 2.2 Αριθμός ζώων και εκμεταλλεύσεων (2016-2017)
Πίνακας 2.3 Αριθμός πουλερικών, κουνελιών και στρουθοκαμήλων (2016)
Πίνακας 2.4 Αριθμός ζώων συντροφιάς (2017)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά αστικές και αγροτικές περιοχές (2017)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά αστικές και αγροτικές περιοχές (2016)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2017)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2016)
Πίνακας 3.1 Σύνολο κτηνιατρείων ανά διοικητική περιφέρεια/περιφερειακή ενότητα (2019)
Πίνακας 3.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εισαγωγής Κτηνιατρικών Φαρμάκων
Πίνακας 3.3 Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων κτηνιατρικών φαρμάκων (2013-2018)
Πίνακας 3.4 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2018-2017)
Πίνακας 3.5 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου «Εμπόριο: Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά» (2018)
Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου «Ιατρικές Υπηρεσίες» (2018)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων κτηνιατρικών φαρμάκων (2013-2017)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων κτηνιατρικών φαρμάκων (2013-2017)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων κτηνιατρικών φαρμάκων (2013-2017)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων κτηνιατρικών φαρμάκων (2013-2017)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων κτηνιατρικών φαρμάκων (2013-2017)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων κτηνιατρικών φαρμάκων (2013-2017, σε €)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων κτηνιατρικών φαρμάκων (2013-2017)
Πίνακας 4.8 – 4.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων κτηνιατρικών φαρμάκων βάσει Μικτών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων κτηνιατρικών φαρμάκων βάσει Καθαρών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων κτηνιατρικών φαρμάκων βάσει EBITDA (2016-2017)
Πίνακας 4.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων κτηνιατρικών φαρμάκων βάσει Ενεργητικού (2016-2017)
Πίνακας 4.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων κτηνιατρικών φαρμάκων βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2016-2017)
Πίνακας 5.1 Πωλήσεις των εγχωρίως παραγόμενων κτηνιατρικών φαρμάκων (σε αξία, 2016-2019)
Πίνακας 5.2 Μέγεθος Αγοράς Κτηνιατρικών Φαρμάκων (2014-2019)
Πίνακας 5.3 Εγχώρια Αγορά Κτηνιατρικών Υπηρεσιών (2014-2019)
Πίνακας 5.4 Εκτιμώμενα μερίδια επιχειρήσεων κτηνιατρικών φαρμάκων (2018)
Πίνακας 5.5 Δείκτης συγκέντρωσης εταιρειών κτηνιατρικών φαρμάκων
Πίνακας 6.1 Συνολικές Πωλήσεις Κτηνιατρικών Φαρμάκων σε παγκόσμιο επίπεδο (2002 – 2023)
Πίνακας 6.2 Συνολικές Πωλήσεις Κτηνιατρικών Φαρμάκων στην Ευρώπη (2012 – 2018)
Πίνακας 6.3 Μεγαλύτερες επενδύσεις στην παγκόσμια κτηνιατρική αγορά (2014-2018)
Πίνακας 6.4 Πληθυσμός ζώων συντροφιάς στην Ευρώπη ανά χώρα (2017)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Διάγραμμα 2.1 Αριθμός ζωικού πληθυσμού στην Ελλάδα (2017)
Διάγραμμα 2.2 Αριθμός ζώων συντροφιάς στην Ελλάδα (2017)
Διάγραμμα 3.1 Γεωγραφική κατανομή κτηνιατρείων στην Ελλάδα (2019)
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή Κτηνιατρείων/Κλινικών Ζώων Συντροφιάς & Παραγωγικών Ζώων (2019)
Διάγραμμα 4.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας επιχειρήσεων κτηνιατρικών φαρμάκων (2013-2017)
Διάγραμμα 4.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας επιχειρήσεων κτηνιατρικών φαρμάκων (2013-2017)
Διάγραμμα 4.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας επιχειρήσεων κτηνιατρικών φαρμάκων (2013-2017)
Διάγραμμα 4.4 Βελτίωση/Επιδείνωση Βασικών Λογαριασμών των επιχειρήσεων κτηνιατρικών φαρμάκων (2017/2016)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη της αγοράς κτηνιατρικών φαρμάκων (2014-2019)
Διάγραμμα 5.2 Κατανομή της αγοράς κτηνιατρικών φαρμάκων (2018)
Διάγραμμα 5.3 Διάρθρωση των καναλιών διανομής κτηνιατρικών φαρμάκων (2018)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς κτηνιατρικών υπηρεσιών (2014-2019)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη των συνολικών πωλήσεων κτηνιατρικών φαρμάκων παγκοσμίως (2002-2023)
Διάγραμμα 6.2 Κατανομή της παγκόσμιας αγοράς κτηνιατρικών φαρμάκων ανά κατηγορία ζώων (2017)
Διάγραμμα 6.3 Κατανομή της παγκόσμιας αγοράς κτηνιατρικών φαρμάκων ανά προϊόν (2017)

 

0
Your Cart is empty
Cookies Settings