ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 2020 | ICAP group of companies
 

Shop

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 2020

590,00

Η οικονομική κατάσταση της χώρας κατά την περίοδο της ύφεσης επηρέασε αρνητικά τους περισσότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας (κλάδος αυτοκινήτου, κατασκευαστικός και βιομηχανικός κλάδος, μεταφορικές εταιρείες), με άμεσο αντίκτυπο και στη συνολική εγχώρια κατανάλωση λιπαντικών, η οποία κινήθηκε σε πτωτική τροχιά επί σειρά ετών. Τα τελευταία έτη η αγορά λιπαντικών παρουσιάζει τάσεις ανάκαμψης σε όλες τις εξεταζόμενες κατηγορίες προϊόντων, με διαφορετικό όμως ρυθμό. Ωστόσο, τα μέτρα  που  επιβλήθηκαν από την Πολιτεία, στο πλαίσιο του περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επιδρούν ως ένα βαθμό στα συνολικά έσοδα των επιχειρήσεων του κλάδου κατά το τρέχον έτος.

Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2020

Έκδοση

19

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1.Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1Εισαγωγή
1.2Περιγραφή Προϊόντων
1.3Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.4Θεσμικό Πλαίσιο
1.5Ανακύκλωση Λιπαντικών και Προστασία Περιβάλλοντος
2.Η Ζήτηση Λιπαντικών
2.1Χαρακτηριστικά της Ζήτησης για Λιπαντικά Οχημάτων
2.2Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για Λιπαντικά Οχημάτων
2.2.1Στόλος Κυκλοφορούντων Οχημάτων
2.2.2Άλλοι Παράγοντες
2.3Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.4Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για Λιπαντικά Ναυτιλίας
2.5Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για Λιπαντικά Αεροπορίας
2.6Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για Λιπαντικά Βιομηχανίας
2.7Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3.Η Προσφορά του Κλάδου
3.1Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2Περιγραφή Δικτύων Διανομής
3.3Κατανομή Εταιρειών του Κλάδου ανά Νομό και Νομική Μορφή
3.4Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παραγωγής – Εισαγωγής Λιπαντικών
3.5Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
4Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2Μεταβολή των Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Κλάδων: Βιομηχανία “Προϊόντα Πετρελαίου και Άνθρακα’’ και Εμπόριο “Καύσιμα – Λιπαντικά – Υγραέρια’’
4.2Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου των Λιπαντικών
4.2.3Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία “Προϊόντα Πετρελαίου και Άνθρακα’’ και Εμπόριο “Καύσιμα – Λιπαντικά – Υγραέρια’’
4.3Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5.Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.6Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων Λιπαντικών (2015-2019)
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6.Η Εγχώρια Αγορά Λιπαντικών
6.1Εγχώρια Αγορά Λιπαντικών Οχημάτων
6.1.1Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Λιπαντικών Οχημάτων
6.1.2Διάρθρωση της Εγχώριας Αγοράς Λιπαντικών Οχημάτων
6.2Εγχώρια Αγορά Λιπαντικών Βιομηχανίας – Μερίδια Αγοράς
6.3Εγχώρια Αγορά Λιπαντικών Ναυτιλίας – Μερίδια Αγοράς
6.4Στοιχεία για την Εγχώρια Αγορά Λιπαντικών Αεροπορίας
6.5Εξωτερικό Εμπόριο Λιπαντικών
6.5.1Εισαγωγές Λιπαντικών – Χώρες Προέλευσης
6.5.2Εξαγωγές Λιπαντικών – Χώρες Προορισμού
6.5.3Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (Balassa) – Εμπορικό Ισοζύγιο
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7.Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Λιπαντικών
Παράρτημα Κεφαλαίου 7
8. Συμπεράσματα – Προοπτικές
8.1Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – SWOT Ανάλυση
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2Ανάλυση SWOT
8.3Προοπτικές του Κλάδου
8.4Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

• Benchmarking του Κλάδου

 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1.1 Αξιοποιητές ΑΛΕ
Πίνακας 1.2 Αποτελέσματα λειτουργίας ΣΕΔ ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. Α.Ε. (2010-2019)
Πίνακας 2.1 Δείκτης τιμών καταναλωτή λιπαντικών και ανταλλακτικών αυτοκινήτου (2007-2020 Α’ 6μηνο)
Πίνακας 2.2 Μέση μηνιαία δαπάνη για λιπαντικά οχημάτων ανά κατηγορία περιοχής (2017 – 2019)
Πίνακας 2.3 Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής (2015 – 2020)
Π2.1 Οχήματα κυκλοφορούντα στην Ελλάδα (2009 – 2019/ τέλος κάθε έτους)
Π2.2 Καινούργια οχήματα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2009-2019)
Π2.3 Μεταχειρισμένα οχήματα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2009-2019)
Π2.4 Συγκριτικές μηνιαίες ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων (2014-2019)
Π2.5 Θαλάσσιες μεταφορές – κυκλοφορία πλοίων στους λιμένες της Ελλάδος (Τριμηνιαία στοιχεία, 2017-2019)
Π2.6 Κίνηση εσωτερικού και εξωτερικού στο σύνολο των αερολιμένων της Ελλάδος (2010-2020)
Π2.7 Κίνηση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (2010-2020)
Π2.8 Δείκτες βιομηχανικής παραγωγής ανά κλάδο (2015-2020)
Πίνακας 3.1 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης ανά νομό
Πίνακας 3.2 Συνοπτική Παρουσίαση των κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων λιπαντικών (2014-2019)
Πίνακας 3.4 Συνολικές πωλήσεις λιπαντικών (2018 -2019)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2020-2019)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα των κλάδων: Βιομηχανία “Προϊόντα πετρελαίου & άνθρακα” και Εμπόριο “Καύσιμα – λιπαντικά – υγραέρια” (2019)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2020 – 2019)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά του ευρύτερου κλάδου των λιπαντικών (2020 – 2019)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική συμπεριφορά των κλάδων: Βιομηχανία “Προϊόντα πετρελαίου & άνθρακα’’ και Εμπόριο “Καύσιμα – λιπαντικά – υγραέρια’’ (2020-2019)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακες 5.8 – 5.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών (προ φόρου) Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Πίνακας 5.22 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.23 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.24 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.25 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.26 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.27 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.28 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.29 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2019, σε €)
Πίνακας 5.30 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.31 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.32 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.33 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.34 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς λιπαντικών οχημάτων (1994-2020)
Πίνακας 6.2 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς λιπαντικών οχημάτων ανά κατηγορία (2011-2020)
Πίνακας 6.3 Αξία της εγχώριας αγοράς λιπαντικών οχημάτων (2009-2020)
Πίνακας 6.4 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά λιπαντικών οχημάτων (2019)
Πίνακας 6.5 Δείκτης συγκέντρωσης στην αγορά λιπαντικών οχημάτων (2019)
Πίνακας 6.6 Μέγεθος εγχώριας αγοράς λιπαντικών βιομηχανίας (2010-2020)
Πίνακας 6.7 Αξία της εγχώριας αγοράς λιπαντικών βιομηχανίας (2010-2020)
Πίνακας 6.8 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά λιπαντικών βιομηχανίας (2019)
Πίνακας 6.9 Μέγεθος εγχώριας αγοράς λιπαντικών ναυτιλίας (2010-2020)
Πίνακας 6.10 Αξία της εγχώριας αγοράς λιπαντικών ναυτιλίας (2010-2020)
Πίνακας 6.11 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά λιπαντικών ναυτιλίας (2019)
Πίνακας 6.12 Κατηγορίες λιπαντικών, σύμφωνα με την κωδικοποίηση Intrastat
Πίνακας 6.13 Εισαγωγές λιπαντικών ανά κατηγορία (2015-2019)
Πίνακας 6.14 Εξαγωγές λιπαντικών ανά κατηγορία (2015-2019)
Πίνακας 6.15 Εμπορικό ισοζύγιο λιπαντικών και δείκτης Balassa (2015-2019)
Π6.1 Εισαγωγές λιπαντικών ανά χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π6.2 Εξαγωγές λιπαντικών κατά χώρα προορισμού (2018-2019)
Πίνακας 7.1 Διαθέσιμα για τελική κατανάλωση λιπαντικά των χωρών της Ε.Ε.-28 (2014-2018)
Πίνακας 7.2 Εξέλιξη λιπαντικών διεθνούς ναυσιπλοΐας (international maritime bunkers) των χωρών της Ε.Ε.-28 (2014-2018)
Π7.1 Εισαγωγές λιπαντικών των χωρών της ΕΕ-28 (2009-2018)
Π7.2 Εξαγωγές λιπαντικών των χωρών της ΕΕ-28 (2009-2018)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη εγχώριας αγοράς λιπαντικών βάσει αξίας και ποσότητας (2020-2022)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.2 Διάρθρωση του στόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων ανά τύπο οχήματος (2019)
Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη του στόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων (2014-2019)
Διάγραμμα 2.3 Εξέλιξη της κατανάλωσης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης (2009-2019)
Διάγραμμα 2.4 Αφίξεις πλοίων στους λιμένες της Ελλάδος (στοιχεία ανά τρίμηνο, 2017-2019)
Διάγραμμα 2.5 Κίνηση αεροσκαφών στην Ελλάδα (2010-2020)
Διάγραμμα 2.6 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ* στην Ελλάδα (2010-2019)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης* ανά νομό
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης* ανά νομική μορφή
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2020)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή των αξιολογήσεων των επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου: Βιομηχανία: “Προϊόντα πετρελαίου & άνθρακα” βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2019)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Διάγραμμα 5.4 Αριθμός επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2018/2017)
Διάγραμμα 5.6 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του περιθωρίου EBITDA (2018)
Διάγραμμα 5.7 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2018)
Διάγραμμα 5.8 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει της Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2018)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς λιπαντικών οχημάτων (2010-2020)
Διάγραμμα 6.2 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς λιπαντικών οχημάτων ανά κατηγορία (2014-2020)
Διάγραμμα 6.3 Κατανομή της κατανάλωσης λιπαντικών ανά κανάλι διανομής (2019)
Διάγραμμα 6.4 Κατανομή της εγχώριας αγοράς λιπαντικών βιομηχανίας ανά κανάλι διάθεσης (2019)
Διάγραμμα 6.5 Διάρθρωση του όγκου των εισαγωγών λιπαντικών ανά κατηγορία (2019)
Διάγραμμα 6.6 Διάρθρωση της αξίας των εξαγωγών λιπαντικών ανά κατηγορία (2019)
Διάγραμμα 7.1 Μέγεθος της παγκόσμιας ζήτησης λιπαντικών (2010-2019)
Διάγραμμα 7.2 Παραγωγή, κατανάλωση και εξωτερικό εμπόριο λιπαντικών στις Η.Π.Α.
(2009-2019)
Διάγραμμα 7.3 Εμπορικό ισοζύγιο λιπαντικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2009-2018)

 

0
Your Cart is empty
Cookies Settings