ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2020 | ICAP group of companies
 

Shop

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2020

590,00

Στον τομέα του λογισμικού και των υπηρεσιών πληροφορικής δραστηριοποιείται πολύ μεγάλος αριθμός εταιρειών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες πληροφορικής παρέχουν ευρύ φάσμα υπηρεσιών, με ορισμένες εξ’ αυτών να αποτελούν θυγατρικές εταιρείες μεγάλων πολυεθνικών ομίλων. Η ανάγκη της πλειονότητας των ελληνικών επιχειρήσεων να μετασχηματιστούν ψηφιακά, όσο το δυνατόν γρηγορότερα ώστε να καταφέρουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές, δημιουργεί πολύ μεγάλες ευκαιρίες για τις εταιρείες του κλάδου.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2020

Έκδοση

4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης

Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών

Περιορισμοί της Μελέτης

1.Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία

1.1Εισαγωγή

1.2Περιγραφή Υπηρεσιών

1.3Θεσμικό Πλαίσιο

2.Η Ζήτηση για τις Υπηρεσίες του Κλάδου

2.1Παράγοντες που επηρεάζουν τη Ζήτηση

2.2Μακροοικονομικό Περιβάλλον

3.Η Προσφορά του κλάδου

3.1Δομή και Διάρθρωση του κλάδου

3.2Παρουσίαση Εταιρειών του Κλάδου

3.3Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου

4Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου

4.1Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας

4.1.1Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης

4.1.2Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης

4.1.3Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου Πληροφορικής

4.2Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου

4.2.1Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης

4.2.2Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Πληροφορικής

Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5.Χρηματοοικονομική Ανάλυση

5.1Χρηματοοικονομική Ανάλυση Βάσει Αριθμοδεικτών

Κερδοφορία

Αποδοτικότητα

Ρευστότητα

Χρηματοοικονομική Διάρθρωση

Δραστηριότητα

5.2Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού

5.3Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking

5.4Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών

5.5Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών

Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6.Η Εγχώρια Αγορά των Υπηρεσιών Πληροφορικής και Λογισμικού

6.1Μέγεθος Αγοράς

6.2Μερίδια αγοράς των εταιρειών του κλάδου

7.Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς

7.1H Παγκόσμια Αγορά Πληροφορικής

7.2H Ευρωπαϊκή Αγορά Πληροφορικής

8.Συμπεράσματα – Προοπτικές

8.1Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος

Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών

Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες

Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών

Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών

Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου

8.2Ανάλυση SWOT

8.3Προοπτικές

8.4Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων

Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων

Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου

Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

 

  • Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Εξέλιξη του ΑΕΠ στην Ελλάδα (2010-2018)
Πίνακας 2.2 Επενδύσεις στην Ελλάδα (2010-2018)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη των Καθαρών Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Ελλάδα (2010-2018)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση των εταιρειών του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις κυριότερων εταιρειών του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις των εταιρειών του κλάδου (2019)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2018)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2019/2018)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου της Πληροφορικής (2019)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
(2018 – 2019)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2018 – 2019)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου
(2014-2018)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού  των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ACCENTURE Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας HEWLETT-PACKARD HELLAS Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας IBM ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας INTRALOT Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MICROSOFT ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SAP HELLAS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SINGULARLOGIC A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SPACE HELLAS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει του
Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (%) (2017-2018)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει του
Περιθωρίου EBITDA (%) (2017-2018)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει του
δείκτη Γενικής Ρευστότητας (2017-2018)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει της
Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (%) (2017-2018)
Πίνακας 6.1 Εγχώρια αγορά Λογισμικού και Υπηρεσιών Πληροφορικής (2010-2019)
Πίνακας 6.2 Εκτιμώμενα μερίδια αγοράς των εταιρειών του κλάδου (2019)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη εξέλιξης της αγοράς του λογισμικού και των υπηρεσιών πληροφορικής στην Ελλάδα (2020-2022)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη του ΑΕΠ* στην Ελλάδα (2009-2018)
Διάγραμμα 2.2 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ* στην Ελλάδα (2010-2018)
Διάγραμμα 3.1 Διάρθρωση των εταιρειών της μελέτης ανά νομική μορφή
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2019)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2019/2018)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου Πληροφορικής βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2019)
Διάγραμμα 6.1 Αξία της εγχώριας αγοράς Λογισμικού (2010-2019)
Διάγραμμα 6.2 Αξία της εγχώριας αγοράς Υπηρεσιών Πληροφορικής (2010-2019)
Διάγραμμα 7.1 Αξίας της παγκόσμιας αγοράς ΤΠΕ και ετήσιες μεταβολές της (2016-2020)
Διάγραμμα 7.2 Αξίας της παγκόσμιας αγοράς Πληροφορικής ανά κλάδο (2019-2020)
Διάγραμμα 7.3 Αξίας της αγοράς Πληροφορικής ανά κλάδο στην Δυτική Ευρώπη (2019-2020)
Διάγραμμα 7.4 Ποσοστό μεταβολής της αξίας των επιμέρους κατηγοριών Πληροφορικής στην Κεντρική Ευρώπη (2019-2020)

1
Total: €731,60
Cookies Settings