ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ 2021 | ICAP group of companies
 

Shop

ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ 2021

590,00

Ο κλάδος του μαρμάρου και των γρανιτών όπως προκύπτει και από την τελευταία έκδοση της κλαδικής μελέτης «ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ» συγκεντρώνει σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων που παρουσιάζουν μεγάλη εξωστρέφεια. Με τις εξαγωγές να αποτελούν ένα μεγάλο μέρος των συνολικών πωλήσεων, ο κλάδος αντιμετώπισε σημαντικό πρόβλημα στο ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19, με το εξωτερικό εμπόριο να πλήττεται σημαντικά.

 

Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2020

Έκδοση

11

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορική Εξέλιξη – Σπουδαιότητα Ελληνικού Μαρμάρου
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.4 Περιγραφή των Προϊόντων Μαρμάρου
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο

2. Η Ζήτηση για Μάρμαρα και Γρανίτες
2.1 Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.2 Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα
2.3 Οικοδομική Δραστηριότητα Ξενοδοχειακών Μονάδων
2.4 Λοιποί Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.5 Μακροοικονομικό Περιβάλλον

3. Η Προσφορά για Μάρμαρα και Γρανίτες
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση των Κυριοτέρων Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3 Πωλήσεις των Κυριότερων Επιχειρήσεων του Κλάδου

4. Ανάλυση Κινδύνου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου της Βιομηχανίας: Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένων Ισολογισμών
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Επιχειρήσεων σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Οικονομικών Μεγεθών
5.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Οικονομικών Δεικτών

6. Εγχώρια Αγορά Μαρμάρου και Γρανίτη
6.1 Εγχώρια Παραγωγή Ογκομαρμάρου – Μερίδια Παραγωγής
6.2 Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Μαρμάρου
6.3 Εξωτερικό Εμπόριο Μαρμάρου
6.3.1 Εξέλιξη Εισαγωγών Μαρμάρων – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
6.3.2 Εξέλιξη Εξαγωγών Μαρμάρων – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
6.3.3 Μερίδια Εξαγωγής των Κυριοτέρων Εξαγωγικών Επιχειρήσεων Μαρμάρου
6.4 Εξωτερικό Εμπόριο Γρανίτη
6.4.1 Εξέλιξη Εισαγωγών Γρανίτη – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
6.4.2 Εξέλιξη Εξαγωγών Γρανίτη – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
6.5 Μέγεθος Εγχώριας Φαινομενικής Κατανάλωσης Ογκομαρμάρου και Προϊόντων Μαρμάρου
6.6 Μέγεθος Εγχώριας Κατανάλωσης Κατεργασμένου Γρανίτη

7. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
7.1 Παγκόσμια Αγορά
7.2 Ευρωπαϊκή Αγορά
7.3 Εξαγωγές της Ιταλίας

8. Συμπεράσματα – Προοπτικές
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές του Κλάδου
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

 

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Ετήσιος δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων – κατοικιών (2013-2020)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδος (2010-2019)
Π2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2010-2020)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2011-2020)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. m³ (2011-2020)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. m² (2011-2020)
Π2.5 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων στο σύνολο της χώρας (2005-2020)
Πίνακας 3.1 Γεωγραφική κατανομή ενεργών λατομείων μαρμάρου (2019)
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων μαρμάρων και γρανιτών (2015-2020)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2020-2019)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου της Βιομηχανίας “Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών”
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου της Βιομηχανίας “Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών ” (2020 – 2019)
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακες 5.8 – 5.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής ογκομαρμάρου* (1980-2020)
Πίνακας 6.2 Μερίδια των κυριοτέρων επιχειρήσεων παραγωγής ογκομαρμάρων (2020)
Πίνακας 6.3 Παραγωγή τελικών προϊόντων μαρμάρου (1991-2020)
Πίνακας 6.4 Εξέλιξη εισαγωγών μαρμάρων (1991-2020)
Πίνακας 6.5 Εξέλιξη εξαγωγών μαρμάρων (1980-2020)
Πίνακας 6.6 Οι εξαγωγές μαρμάρων και η συνεισφορά τους στις συνολικές εξαγωγές της χώρας (2010-2020)
Πίνακας 6.7 Διάρθρωση της ποσότητας των εξαγωγών μαρμάρου ανά κατηγορία (2010-2020)
Πίνακας 6.8 Διάρθρωση της αξίας των εξαγωγών μαρμάρου ανά κατηγορία (2010-2020)
Πίνακας 6.9 Μερίδια των κυριοτέρων επιχειρήσεων στη συνολική αξία εξαγωγών μαρμάρου (2020)
Πίνακας 6.10 Εξέλιξη εισαγωγών γρανίτη (1992-2020)
Πίνακας 6.11 Εξέλιξη εξαγωγών γρανίτη (1992-2020)
Πίνακας 6.12 Μέγεθος εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης ογκομαρμάρου (1991-2020)
Πίνακας 6.13 Μέγεθος εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης τελικών προϊόντων μαρμάρου (1991-2020)
Πίνακας 6.14 Μέγεθος εγχώριας αγοράς κατεργασμένου γρανίτη (1994-2020)
Π6.1 Εξέλιξη εισαγωγών ακατέργαστων μαρμάρων (2016-2020)
Π6.2 Εξέλιξη εισαγωγών κατεργασμένων μαρμάρων (2016-2020)
Π6.3 Κυριότερες χώρες προέλευσης ακατέργαστου μαρμάρου (2019-2020)
Π6.4 Κυριότερες χώρες προέλευσης κατεργασμένου μαρμάρου (2019-2020)
Π6.5 Εξέλιξη εξαγωγών ακατέργαστων μαρμάρων (2016-2020)
Π6.6 Εξέλιξη εξαγωγών κατεργασμένων μαρμάρων (2016-2020)
Π6.7 Κυριότερες χώρες προορισμού ακατέργαστου μαρμάρου (2019-2020)
Π6.8 Κυριότερες χώρες προορισμού κατεργασμένου μαρμάρου (2019-2020)
Π6.9 Εξέλιξη εισαγωγών ακατέργαστων γρανιτών (2017-2020)
Π6.10 Εξέλιξη εισαγωγών κατεργασμένων γρανιτών (2017-2020)
Π6.11 Κυριότερες χώρες προέλευσης ακατέργαστου γρανίτη (2019-2020)
Π6.12 Κυριότερες χώρες προέλευσης κατεργασμένου γρανίτη (2019-2020)
Π6.13 Εξέλιξη εξαγωγών ακατέργαστων γρανιτών (2017-2020)
Π6.14 Εξέλιξη εξαγωγών κατεργασμένων γρανιτών (2017-2020)
Π6.15 Κυριότερες χώρες προορισμού ακατέργαστου γρανίτη (2019-2020)
Π6.16 Κυριότερες χώρες προορισμού κατεργασμένου γρανίτη (2019-2020)
Πίνακας 7.1 Μερίδια των κυριότερων εξαγωγικών χωρών διακοσμητικών λίθων (βάσει αξίας, 2018-2020)
Πίνακας 7.2 Παγκόσμιες εξαγωγές μαρμάρου (σε ποσότητα, 2018-2020)
Πίνακας 7.3 Οι συνολικές εξαγωγές των ευρωπαϊκών χωρών σε διακοσμητικούς λίθους (2012-2019)
Πίνακας 7.4 Εξαγόμενες ποσότητες των ευρωπαϊκών χωρών σε μάρμαρο (κατεργασμένο και ακατέργαστο) (2016-2020)
Πίνακας 7.5 Εξέλιξη ιταλικών εξαγωγών μαρμάρων ανά κατηγορία προϊόντων (2018-2020)
Πίνακας 7.6 Κυριότερες χώρες προορισμού των ιταλικών ακατέργαστων μαρμάρων (2020)
Πίνακας 7.7 Κυριότερες χώρες προορισμού των ιταλικών κατεργασμένων μαρμάρων (2020)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη εξαγωγών ογκομαρμάρων (2021-2023)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη νόμιμης ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας (2011-2020)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή ενεργών λατομείων μαρμάρου ανά γεωγραφική περιοχή (2019)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας των εταιρειών του κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας των εταιρειών του κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας των εταιρειών του κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.4 Βελτίωση/ Επιδείνωση βασικών λογαριασμών επιχειρήσεων του κλάδου (2019/18)
Διάγραμμα 5.5 Κατάταξη Εταιρειών Βάσει Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2019)
Διάγραμμα 5.6 Κατάταξη Εταιρειών Βάσει Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2019)
Διάγραμμα 5.7 Κατάταξη Εταιρειών Βάσει Περιθωρίου EBITDA (2019)
Διάγραμμα 5.8 Κατάταξη Εταιρειών Βάσει Γενικής Ρευστότητας (2019)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη της εγχώριας παραγωγής ογκομαρμάρων (2010-2020)
Διάγραμμα 6.2 Εξέλιξη εισαγωγών μαρμάρων (2010-2020)
Διάγραμμα 6.3 Εξέλιξη εξαγωγών μαρμάρων (2010-2020)
Διάγραμμα 6.4 Χώρες προορισμού των ελληνικών εξαγωγών μαρμάρων (βάσει αξίας και ποσότητας, 2019-2020)
Διάγραμμα 7.1 Εξέλιξη Παγκόσμιων Εξαγόμενων Ποσοτήτων Μαρμάρων ανά κύρια χώρα (2018-2020)
Διάγραμμα 7.2 Σύνθεση (%) των ιταλικών εξαγωγών ανά κατηγορία (2016-2020)
Διάγραμμα 7.3 Χώρες προορισμού των ιταλικών εξαγωγών μαρμάρων ανά κατηγορία (2020)

0
Your Cart is empty
Cookies Settings