ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΚΟΛΛΕΓΙΑ 2021 | ICAP group of companies
 

Shop

ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΚΟΛΛΕΓΙΑ 2021

590,00

Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας για ολοένα και πιο καταρτισμένο εργατικό δυναμικό αύξησε τη ζήτηση για ιδιωτική μη τυπική μεταλυκειακή εκπαίδευση, την οποία δεν μπορούν να καλύψουν οι δημόσιοι φορείς. Οι νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν εξαιτίας της πανδημίας Covid-19 επηρέασαν την ελληνική οικονομία γενικότερα αλλά, ως ένα βαθμό, και τον εξεταζόμενο κλάδο.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2021

Έκδοση

7

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο

2. Η Ζήτηση για τις Υπηρεσίες του Κλάδου
2.1 Γενικά
2.2 Οικονομικοί – Δημογραφικοί Παράγοντες
2.3 Λοιποί Παράγοντες – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.4 Μακροοικονομικό Περιβάλλον

3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Προσφορά Υπηρεσιών Δημόσιας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
3.1.1 Εξέλιξη μονάδων ΑΕΙ
3.1.2 Εξέλιξη διδακτικού προσωπικού ΑΕΙ
3.2 Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.3 Παρουσίαση των Κολλεγίων
3.4 Κύκλος Εργασιών Κολλεγίων
3.5 Προσφορά Ιδιωτικής Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης Καλλιτεχνικής Κατεύθυνσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 3

4 Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Ιδιωτική Εκπαίδευση
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κολλεγίων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: «Ιδιωτική Εκπαίδευση»
4.3 Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Κολλεγίων
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Αγορά των Κολλεγίων
6.1 Εξέλιξη Φοιτητικού Πληθυσμού ΑΕΙ και ΑΤΕΙ
6.2 Δημόσιες και Ιδιωτικές δαπάνες
6.3 Μέγεθος Φοιτητικού Πληθυσμού Κολλεγίων
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Διεθνής Αγορά Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
7.1 Φοιτητικός Πληθυσμός
7.2 Φοιτητική Μετανάστευση
7.3 Απασχόληση και Ανεργία

8. Συμπεράσματα – Προοπτικές
8.1 Γενικά
8.2 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.3 Ανάλυση SWOT
8.4 Προοπτικές
8.5 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Ποσοστό ανέργων στο σύνολο του πληθυσμού και στα άτομα ηλικίας 15 – 29 ετών (2011 – 2020)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη του καθαρού εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος (2007-2019)
Πίνακας 2.3 Προβολές πληθυσμού (2020 – 2050)
Πίνακας 2.4 Μέση Μηνιαία Δαπάνη ανά νοικοκυριό για υπηρεσίες Εκπαίδευσης (2010 – 2019)
Πίνακας 3.1 Εξέλιξη μονάδων ΑΕΙ
Πίνακας 3.2 Συνοπτική Παρουσίαση των Κολλεγίων
Πίνακας 3.3 Κύκλος Εργασιών Κολλεγίων (2015-2020)
Π3.1 Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Σχολές και Τμήματα ΑΕΙ (2020-2021)
Π3.2 Σχολές και Τμήματα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Επαγγελματικών,Εκκλησιαστικών Σχολών και Σωμάτων Ασφαλείας (2019-2020)
Π3.3 Ανώτερες σχολές δραματικής τέχνης και χορού
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2020-2019)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του κλάδου της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης (2020)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: «Ιδιωτική Εκπαίδευση» (2019-2020)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακες 5.8 – 5.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Πίνακας 6.1 Εξέλιξη φοιτητών ΑΤΕΙ (2012/2013-2016/2017)
Πίνακας 6.2 Δαπάνες Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – Πιστώσεις κατά Ειδικό Φορέα
Πίνακας 6.3 Ιδιωτικές εκπαιδευτικές δαπάνες σύμφωνα με τις Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισμών (2016-2019)
Πίνακας 6.4 Αριθμός μαθητών Λυκείων (2018/2019)
Πίνακας 6.5 Αριθμός φοιτητών Κολλεγίων (2005/06-2020/21)
Πίνακας 6.6 Εκτίμηση Μεριδίων ορισμένων Κολλεγίων (2019/2020)
Π6.1 Εξέλιξη μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών ανά περιφέρεια (2013/14-2018/19)
Πίνακας 7.1 Ποσοστό ατόμων ηλικίας 25-64 ετών που έχουν παρακολουθήσει προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε διάφορες χώρες (2018-2019)
Πίνακας 7.2 Ποσοστό ατόμων ηλικίας 25-34 ετών που έχουν παρακολουθήσει προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε διάφορες χώρες (2020)
Πίνακας 7.3 Αριθμός φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε χώρες της Ευρώπης
ανά επίπεδο Εκπαίδευσης (2019)
Πίνακας 7.4 Ποσοστό (%) ξένων φοιτητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ανά χώρα (2018)
Πίνακας 7.5 Ποσοστό (%) απασχολουμένων ανά κατηγορία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τις ηλικίες 25-34 ετών (2019)
Πίνακας 7.6 Ποσοστό (%) ανέργων ανά κατηγορία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τις ηλικίες 25-34 ετών (2019)
Πίνακας 7.7 Ποσοστό (%) ανέργων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (2018)
Πρόβλεψη του αριθμού φοιτητών στα Κολλέγια (2021-2024)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Μηνιαία δαπάνη ανά βαθμίδα εκπαίδευσης (2019)
Διάγραμμα 2.2 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ* στην Ελλάδα (2010-2020)
Διάγραμμα 3.1 Αριθμός Τμημάτων και Σχολών ΑΕΙ ανά περιφέρεια (2020-2021)
Διάγραμμα 3.2 Εξέλιξη διδακτικού προσωπικού ΑΕΙ (2015/16 – 2018/19)
Διάγραμμα 3.3 Γεωγραφική κατανομή των Κολλεγίων* της μελέτης, βάσει έδρας (2020)
Διάγραμμα 3.4 Κατανομή των Κολλεγίων* της μελέτης, βάσει νομικής μορφής (2020)
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2020)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων των επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Διάγραμμα 5.1 Δείκτες κερδοφορίας του κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας του κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.3 Δείκτες δραστηριότητας του κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.4 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2019/2018)
Διάγραμμα 5.5 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2019)
Διάγραμμα 5.6 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του περιθωρίου EBITDA (2019)
Διάγραμμα 5.7 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει της Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων (2019)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη φοιτητικού πληθυσμού ΑΕΙ (2014/15 – 2018/19)
Διάγραμμα 6.2 Αριθμός πτυχιούχων φοιτητών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ (2014/15-2018/19)
Διάγραμμα 6.3 Κατανομή του φοιτητικού πληθυσμού των ΑΕΙ ανά περιφέρεια σύμφωνα με την έδρα του ΑΕΙ
Διάγραμμα 6.4 Εξέλιξη του αριθμού φοιτητών μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου (2017/18-2018/19)
Διάγραμμα 6.5 Εξέλιξη της συνολικής ετήσιας δαπάνης των νοικοκυριών
για υπηρεσίες εκπαίδευσης (2009-2019)
Διάγραμμα 7.1 Ποσοστό ατόμων ηλικίας 25-64 που έχουν παρακολουθήσει προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Ελλάδα – ΟΟΣΑ – ΕΕ), (2016-2019)
Διάγραμμα 7.2 Διάρθρωση φοιτητικού πληθυσμού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα ανά επίπεδο Εκπαίδευσης (2019)

0
Your Cart is empty
Cookies Settings