ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 2018 | ICAP group of companies
 

Shop

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 2018

540,00

O κλάδος της οργάνωσης συνεδρίων είναι συνυφασμένος με τον τομέα του συνεδριακού τουρισμού, που αποτελεί έναν δυναμικά αναπτυσσόμενο τομέα της παγκόσμιας τουριστικής οικονομίας.

Οι εκθέσεις και ειδικά οι επαγγελματικές, παρουσιάζουν μια μακρόχρονη και σταθερά επαναλαμβανόμενη εποχικότητα και τοπικότητα.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2018

Έκδοση

3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σύνοψη

Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

Α’ ΜΕΡΟΣ:ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο

2. Η Ζήτηση για Υπηρεσίες Οργάνωσης Συνεδρίων
2.1 Αφίξεις και Προέλευση Αλλοδαπών Τουριστών στην Ελλάδα
2.2 Διανυκτερεύσεις στα Ξενοδοχειακά Καταλύματα
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά του Κλάδου της Οργάνωσης Συνεδρίων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.4 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.4.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.4.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου του Τουρισμού
3.5 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.5.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου του Τουρισμού

4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου (2012-2016)
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
4.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού (2012-2016)
4.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
4.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
4.5 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων του Κλάδου (2013-2017)
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Η Αγορά των Υπηρεσιών Οργάνωσης Συνεδρίων
5.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς
5.2 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων

6. Η Παγκόσμια Αγορά των Υπηρεσιών Οργάνωσης Συνεδρίων

7. Συμπεράσματα – Προοπτικές

7.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
7.2 Ανάλυση SWOT
7.3 Προοπτικές

Β’ ΜΕΡΟΣ:ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

1. Εισαγωγή – Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο

2. Η Ζήτηση για Υπηρεσίες Οργάνωσης Εκθέσεων
2.1 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
2.2 Δείκτες Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά του Κλάδου Οργάνωσης Εκθέσεων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.4 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.4.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.5.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης

4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
4.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού (2013-2017)
4.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
4.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Η Αγορά των Υπηρεσιών Οργάνωσης Εκθέσεων
5.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς
5.2 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων

6. Η Παγκόσμια Αγορά Οργάνωσης Εκθέσεων

7. Συμπεράσματα – Προοπτικές
7.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
7.2 Ανάλυση SWOT
7.3 Προοπτικές
Προτάσεις

Παράρτημα I: Oικονομική Επισκόπηση
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών Οργάνωσης Συνεδρίων
Παράρτημα ΙΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών Οργάνωσης Εκθέσεων
Παράρτημα IV:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.

• Benchmarking Επιχειρήσεων Οργάνωσης Συνεδρίων
• Benchmarking Επιχειρήσεων Οργάνωσης Εκθέσεων

 

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Α’ ΜΕΡΟΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Πίνακας 2.1 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2007-2018)
Πίνακας 2.2 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα ανά μέσο μεταφοράς (2017)
Πίνακας 2.3 Διανυκτερεύσεις και πληρότητες ξενοδοχειακών καταλυμάτων (2003-2017)
Π2.1 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά χώρα προέλευσης (2016-2017)
Π2.2 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά περιοχή προέλευσης (2010-2017)
Π2.3 Εξέλιξη τουριστικών εσόδων (2007-2017)
Π2.4 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά μήνα (2016-2017)
Π2.5 Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών & ημεδαπών τουριστών σε ξενοδοχειακά καταλύματα (2007-2017)
Π2.6 Διανυκτερεύσεις ημεδαπών σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά γεωγραφική Περιφέρεια (2016-2017)
Π2.7 Μέση ετήσια πληρότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων (2012-2017)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων του κλάδου Οργάνωσης Συνεδρίων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου Οργάνωσης Συνεδρίων (2013-2017)
Πίνακας 3.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Εταιρειών της Μελέτης (2018-2017)
Πίνακας 3.4 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου των Τουριστικών Επιχειρήσεων
Πίνακας 3.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Εταιρειών της Μελέτης (2018 – 2017)
Πίνακας 3.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου των Τουριστικών Επιχειρήσεων (2018 – 2017)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016, σε €)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακες 4.8 – 4.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2015-2016)
Πίνακας 4.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2015-2016)
Πίνακας 4.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2015-2016)
Πίνακας 4.25 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.26 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.27 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.28 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.29 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.30 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017, σε €)
Πίνακας 4.31 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 5.1 Μέγεθος Αγοράς Οργάνωσης Συνεδρίων (2013-2018)
Πίνακας 5.2 Μερίδια Αγοράς εταιρειών του κλάδου (2017)
Πίνακας 5.3 Δείκτης συγκέντρωσης στην αγορά Οργάνωσης Συνεδρίων (2017)
Πίνακας 6.1 Εξέλιξη αριθμού διεθνών συνεδρίων (2008-2017)
Πίνακας 6.2 Αριθμός διεθνών συνεδρίων ανά χώρα (2012-2017)
Πίνακας 6.3 Αριθμός διεθνών συνεδρίων ανά χώρα στην Ευρώπη (2017)
Πίνακας 6.4 Αριθμός διεθνών συνεδρίων ανά πόλη (2012-2017)
Πίνακας 6.5 Παγκόσμια Γεωγραφική κατανομή Συνεδρίων (2017)
Πίνακας 2.1 Μέσος Ετήσιος Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο (2010-2018*)
Πίνακας 2.2 Μέσος Ετήσιος Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο: (2010-2018*)
Πίνακας 2.3 Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο (2010-2018*)

Β’ ΜΕΡΟΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Π2.1 Μέσος Ετήσιος Δείκτης Κύκλου Εργασιών σε συγκεκριμένους οικονομικούς κλάδους: 2010-2017
Π2.2 Μέσος Ετήσιος Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο σε συγκεκριμένους οικονομικούς κλάδους : 2010-2017
Πίνακας 3.1 Συνοπτική Παρουσίαση των επιχειρήσεων του κλάδου Οργάνωσης Εκθέσεων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 3.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Εταιρειών της Μελέτης (2018-2017)
Πίνακας 3.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Εταιρειών της Μελέτης (2018 – 2017)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017, σε €)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας FASHION NEWS A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακες 4.9 – 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.14 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.15 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2016-2017)
Πίνακας 4.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2016-2017)
Πίνακας 4.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2016-2017)
Πίνακας 5.1 Η Εγχώρια Αγορά Οργάνωσης Εκθέσεων (2013-2018)
Πίνακας 5.2 Μερίδια Αγοράς εταιρειών του κλάδου (2017)
Πίνακας 6.1 Πραγματοποιθείσες Εκθέσεις και αντίστοιχος Κλειστός Εκθεσιακός Χώρος 2017
Πίνακας 6.2 Αριθμός εκθέσεων ανά μέγεθος εκθεσιακού χώρου (2017)
Πίνακας 6.3 Εκθεσιακά κέντρα στην Ελλάδα
Πίνακας 6.4 Χώρες και αριθμός εκθέσεων που πραγματοποιήθηκαν σε κλειστούς χώρους άνω των 200 χιλ. τ.μ. (2017)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Α’ ΜΕΡΟΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Διάγραμμα 4.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας (%) του κλάδου (2012-2016)
Διάγραμμα 4.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας (%) του κλάδου (2012-2016)
Διάγραμμα 4.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας του κλάδου (2012-2016)
Διάγραμμα 4.4 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2016/2015)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη της Εγχώριας Αγοράς Οργάνωσης Συνεδρίων (2013-2018*)

Β’ ΜΕΡΟΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Διάγραμμα 4.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας (%) του κλάδου (2013-2017)
Διάγραμμα 4.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας (%) του κλάδου (2013-2017)
Διάγραμμα 4.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας του κλάδου (2013-2017)
Διάγραμμα 4.4 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2017/2016)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη Εγχώρια Αγοράς Οργάνωσης Εκθέσεων (2013-2018*)

 

 

 

0
Your Cart is empty
Cookies Settings