ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 2021 | ICAP group of companies
 

Shop

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 2021

400,00

Η οικονομική κατάσταση της χώρας κατά την περίοδο της ύφεσης επηρέασε αρνητικά τους περισσότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας (κλάδος αυτοκινήτου, κατασκευαστικός και βιομηχανικός κλάδος, μεταφορικές εταιρείες). Ορισμένες εταιρείες του κλάδου στράφηκαν στις αγορές του εξωτερικού προκειμένου να αντιμετωπίσουν την συρρίκνωση της ελληνικής αγοράς. H εγχώρια ζήτηση παραμένει χαμηλή παρά την ανάκαμψη που παρουσιάζει ο κατασκευαστικός κλάδος από το 2017. Ωστόσο, η κήρυξη πανδημίας λόγω του Covid-19 και οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν έχουν επηρεάσει ως ένα βαθμό και τον εξεταζόμενο κλάδο.

Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2021

Έκδοση

13, 14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Πρώτες Ύλες Πλαστικών Σωλήνων – Περιγραφή Παραγωγικής Διαδικασίας
1.3 Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου

2. Η Ζήτηση για Πλαστικούς Σωλήνες
2.1 Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.2 Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα
2.3 Η Επενδυτική Δραστηριότητα των Ξενοδοχειακών Μονάδων
2.4 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Γεωγραφική Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης – Κατανομή ανά Νομική Μορφή
3.3 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Παραγωγικών Εταιρειών του Κλάδου
3.5 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.6 Πωλήσεις Εισαγωγικών Εταιρειών του Κλάδου

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων
4.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.4 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία «Ελαστικό – Πλαστικά»
4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Βιομηχανία «Ελαστικό – Πλαστικά»
4.6 Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Εγχώρια Αγορά των Πλαστικών Σωλήνων
6.1 Εγχώρια Παραγωγή Πλαστικών Σωλήνων
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο Πλαστικών Σωλήνων
6.2.1 Εισαγωγές Πλαστικών Σωλήνων
6.2.2 Εξαγωγές Πλαστικών Σωλήνων
6.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Πλαστικών Σωλήνων – Εμπορικό Ισοζύγιο
6.3 Εγχώρια Αγορά Πλαστικών Σωλήνων
6.4 Ανάλυση της Εγχώριας Αγοράς Πλαστικών Σωλήνων ανά Κύρια Κατηγορία
6.4.1 Άκαμπτοι Σωλήνες κυρίως από PVC
6.4.2 Εύκαμπτοι Σωλήνες από PVC
6.4.3 Σωλήνες Πολυαιθυλενίου
6.5 Διάρθρωση της Ελληνικής Αγοράς Πλαστικών Σωλήνων ανά Κατηγορία
6.6 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Η Διεθνής και Ευρωπαϊκή Αγορά Πλαστικού
7.1 Διεθνής και Ευρωπαϊκή Αγορά Πλαστικών Πρώτων Υλών
7.2 Ζήτηση Πλαστικού

8. Συμπεράσματα – Προοπτικές
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα III: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Αριθμός νέων κατοικιών (2000-2019)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2002-2019)
Π2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2011-2019)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2010-2019)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ2 (2010-2019)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ3 (2010-2019)
Π2.5 Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, κατά Περιφέρεια, την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου των ετών 2019 και 2020
Π2.6 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων στο σύνολο της χώρας (2011 – 2019)
Πίνακας 3.1 Κατανομή των παραγωγικών εταιρειών πλαστικών σωλήνων ανά νομό
Πίνακας 3.2 Κατανομή των εταιρειών εισαγωγής πλαστικών σωλήνων ανά νομό
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις κυριότερων Παραγωγικών Επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2019)
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις ορισμένων Παραγωγικών Επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2020)
Πίνακας 3.6 Συνοπτική Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις κυριότερων Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2019)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2020-2019)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων των επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Πίνακας 4.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2020 – 2019)
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία «Ελαστικό – Πλαστικά»
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου της Βιομηχανίας «Ελαστικό – Πλαστικά» (2020 – 2019)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακες 5.8 – 5.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019) Πίνακας 5.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής πλαστικών σωλήνων ανά κατηγορία (2000-2020)
Πίνακας 6.2 Μερίδια Επιχειρήσεων στη Συνολική Εγχώρια Παραγωγή Πλαστικών Σωλήνων (2019)
Πίνακας 6.3 Μερίδια Επιχειρήσεων στη Συνολική Εγχώρια Παραγωγή Πλαστικών Σωλήνων (2020)
Πίνακας 6.4 Εισαγωγές πλαστικών σωλήνων (2010-2019)
Πίνακας 6.5 Εξαγωγές πλαστικών σωλήνων (2010-2019)
Πίνακας 6.6 Εμπορικό ισοζύγιο πλαστικών σωλήνων (2010-2019)
Πίνακας 6.7 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση πλαστικών σωλήνων (2000-2020)
Πίνακας 6.8 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση άκαμπτων σωλήνων από PVC (2000-2020)
Πίνακας 6.9 Ανάλυση της αγοράς άκαμπτων σωλήνων από PVC κατά χρήση (2020)
Πίνακας 6.10 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση εύκαμπτων σωλήνων από PVC (2000-2020)
Πίνακας 6.11 Ανάλυση της αγοράς σωλήνων πολυαιθυλενίου κατά χρήση (2020)
Πίνακας 6.12 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση σωλήνων πολυαιθυλενίου (2000-2020)
Πίνακας 6.13 Διάρθρωση της εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης πλαστικών σωλήνων ανά κατηγορία (2000-2020)
Πίνακας 6.14 Μερίδια Επιχειρήσεων στη Συνολική Εγχώρια Αγορά Πλαστικών Σωλήνων (2020)
Π6.1 Εισαγωγές πλαστικών σωλήνων ανά κατηγορία (2014-2019)
Π6.2 Εισαγωγές πλαστικών σωλήνων ανά χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π6.3 Εξαγωγές πλαστικών σωλήνων ανά κατηγορία (2014-2019)
Π6.4 Εξαγωγές πλαστικών σωλήνων κατά χώρα προορισμού (2018-2019)
Πίνακας 7.1 Κατανάλωση πλαστικών πρώτων υλών σε χώρες της Ευρώπης (2019)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη Εγχώριας Αγοράς Πλαστικών Σωλήνων (2021-2023)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατ’ όγκο
Διάγραμμα 2.2 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ* στην Ελλάδα (2010-2019)
Διάγραμμα 3.1 Γεωγραφική κατανομή των παραγωγικών επιχειρήσεων της μελέτης
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2020)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων των επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας (%) του κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας του κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.3 Δείκτες δραστηριότητας του κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.4 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε βασικούς λογαριασμούς (2019/2018)
Διάγραμμα 5.5 Κατάταξη των εταιρειών βάσει του περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2019)
Διάγραμμα 5.6 Κατάταξη των εταιρειών βάσει του περιθωρίου EBITDA (2019)
Διάγραμμα 5.7 Κατάταξη των εταιρειών βάσει του περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2019)
Διάγραμμα 5.8 Κατάταξη των εταιρειών βάσει της Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2019)
Διάγραμμα 5.9 Κατάταξη των εταιρειών βάσει της Γενικής Ρευστότητας (2019)
Διάγραμμα 6.1 Διάρθρωση της εγχώριας παραγωγής πλαστικών σωλήνων (2020)
Διάγραμμα 6.2 Εξέλιξη της εγχώριας παραγωγής πλαστικών σωλήνων ανά κατηγορία (2010-2020)
Διάγραμμα 6.3 Εισαγωγές πλαστικών σωλήνων (2010-2019)
Διάγραμμα 6.4 Εξαγωγές πλαστικών σωλήνων (2010-2019)
Διάγραμμα 6.5 Εξέλιξη της εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης πλαστικών σωλήνων (2010-2020)
Διάγραμμα 6.6 Εξέλιξη της εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης άκαμπτων σωλήνων από PVC (2010-2020)
Διάγραμμα 6.7 Εξέλιξη της εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης εύκαμπτων σωλήνων από PVC (2010-2020)
Διάγραμμα 6.8 Εξέλιξη της εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης σωλήνων πολυαιθυλενίου (2010-2020)
Διάγραμμα 7.1 Εξέλιξη της παγκόσμιας παραγωγής πλαστικών πρώτων υλών (2005-2019)
Διάγραμμα 7.2 Γεωγραφική κατανομή της παγκόσμιας παραγωγής πλαστικού (2019)
Διάγραμμα 7.3 Κατανομή της συνολικής ζήτησης πλαστικού στην Ευρώπη ανά πρώτη ύλη (2019)
Διάγραμμα 7.4 Κατανομή της ζήτησης πλαστικού στην Ευρώπη ανά κλάδο (2019)

 

0
Your Cart is empty
Cookies Settings