ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2021 | ICAP group of companies
 

Shop

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2021

590,00

Στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος έχει ενταθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών του κλάδου τα τελευταία χρόνια, καθώς σημαντικός αριθμός εναλλακτικών παρόχων έχει αδειοδοτηθεί και διεκδικεί αξιόλογα μερίδια αγοράς (σε αξία).  Η συνεχιζόμενη υγειονομική κρίση έχει προκαλέσει «αναταράξεις» στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας, απειλώντας τη δυνατότητα είσπραξης από τους τελικούς καταναλωτές και κατ’ επέκταση τη ρευστότητα των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2021

Έκδοση

4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορικό – Διαχρονική Εξέλιξη
1.3 Συνοπτική Περιγραφή της Ηλεκτρικής Ενέργειας
1.4 Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο
1.5 Ελληνικό Θεσμικό Πλαίσιο
1.6 Σημαντικοί Φορείς του Κλάδου
1.6.1 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)
1.6.2 ΑΔΜΗΕ – ΔΑΠΕΕΠ – ΔΕΔΔΗΕ
1.6.3 Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. (ΕΧΕ Α.Ε.)

2. Η Ζήτηση για Ηλεκτρική Ενέργεια
2.1 Παράγοντες Διαμόρφωσης της Ζήτησης
Εξέλιξη Ξενοδοχειακών Μονάδων
2.2 Παράγοντες Διαμόρφωσης της Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
2.3 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά της Ηλεκτρικής Ενέργειας
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Γεωγραφική Κατανομή του Κλάδου – Κατανομή ανά Νομική Μορφή
Κατανομή ανά Γεωγραφική Περιφέρεια
Κατανομή ανά Νομική Μορφή
3.3 Παρουσίαση των Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Κύκλος Εργασιών Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας

4 Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Ενέργεια – Νερό
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: «Ενέργεια – Νερό»
4.3 Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
-Ομαδοποιημένος Ισολογισμός 2015-2019
-Ομαδοποιημένος Ισολογισμός 2018-2019
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου βάσει Κερδοφορίας
5.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών

6. Ανάλυση της Αγοράς Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας
6.1 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
6.2 Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας
6.3 Μερίδια Αγοράς Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Ευρωπαϊκή & Διεθνής Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας
7.1 Παραγωγή – Κατανάλωση
7.2 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

8. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
8.1 Γενικά
8.2 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα – Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.3 Ανάλυση SWOT
8.4 Επιπτώσεις Covid-19 – Προοπτικές του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός (2010-2020)
Πίνακας 2.2 Γεννήσεις και θάνατοι στην Ελλάδα (2000, 2005, 2010-2019)
Πίνακας 2.3 Αριθμός Γάμων στην Ελλάδα (2011-2019)
Πίνακας 2.4 Αριθμός Νοικοκυριών και Kαθαρό Εθνικό Διαθέσιμο Εισόδημα (2011-2019)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2005-2019)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας (2015-2019)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις ορισμένων προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας (2019-2020)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2020-2019)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: «Ενέργεια – Νερό» (2020)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: «Ενέργεια – Νερό» (2018-2019)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.8 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2019, σε €)
Πίνακες 5.9 – 5.24 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.27 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.28 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.29 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Πίνακας 6.1 Καθαρή Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας και Συμμετοχή των Πηγών αυτής (2006-2020, Ιανουάριος – Μάρτιος 2021*)
Πίνακας 6.2 Ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας ανά χώρα (2019-2020)
Πίνακας 6.3 Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά βασική κατηγορία (2012-2020)
Πίνακας 6.4 Πωλήσεις Ηλεκτρικής ενέργειας των δεκατριών πρώτων σε πωλήσεις προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας για το χρονικό διάστημα Ιανουάριος – Οκτώβριος 2020
Πίνακας 6.5 Μερίδια στο Σύνολο της Ετήσιας Προμήθειας ανά Συμμετέχοντα και ανά Επίπεδο Τάσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (2020)
Π6.1 Μερίδια Προμηθευτών βάσει αξίας (2013 – 2019, Οκτώβριος 2020)
Π6.2 Πωλήσεις Ηλεκτρικής ενέργειας ανά Προμηθευτή (2016-2019)
Π6.3 Μερίδια στο Σύνολο της Ετήσιας Προμήθειας ανά Συμμετέχοντα και ανά Επίπεδο Τάσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (2017-2019)
Πίνακας 7.1 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανά χώρα (2019)
Πίνακας 7.2 Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά χώρα (2019)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη της Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, αριθμός αδειών και επιφάνεια (2015-2020)
Διάγραμμα 2.2 Κατανομή της επιφάνειας των νέων οικοδομών κατά διοικητική περιφέρεια (2020)
Διάγραμμα 2.3 Εξέλιξη αριθμού νέων κατοικιών (2010-2020)
Διάγραμμα 3.1 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων της μελέτης
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2020)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων των επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.4 Βελτίωση/Επιδείνωση Βασικών Λογαριασμών (2019/2018)
Διάγραμμα 5.5 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (%) (2019)
Διάγραμμα 5.6 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (%) (2019)
Διάγραμμα 5.7 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει του Περιθωρίου EBITDA (%) (2019)
Διάγραμμα 5.8 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει της Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (%) (2019)
Διάγραμμα 5.9 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει της Γενικής Ρευστότητας (2019)
Διάγραμμα 6.1 Διάρθρωση της Καθαρής Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά πηγή προέλευσης (2020)
Διάγραμμα 6.2 Διάρθρωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ανά βασική κατηγορία (2020)
Διάγραμμα 6.3 Εξέλιξη της Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας το Α’ Τετράμηνο του 2020-2021
Διάγραμμα 7.1 Εξέλιξη παγκόσμιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (2014-2019)
Διάγραμμα 7.2 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανά ήπειρο (2019)
Διάγραμμα 7.3 Εξέλιξη παγκόσμιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (2014-2019)
Διάγραμμα 7.4 Εκτιμώμενα μερίδια πηγών ενέργειας στην παγκόσμια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (2019)
Διάγραμμα 7.5 Προσθήκη νέων εγκαταστάσεων αιολικών συστημάτων παγκοσμίως ανά έτος (2008-2020)
Διάγραμμα 7.6 Συνολική εγκατεστημένη δυναμικότητα φωτοβολταϊκών συστημάτων (2010-2019)
Διάγραμμα 7.7 Μερίδια των δέκα πρώτων χωρών στο σύνολο της παγκόσμιας εγκατεστημένης δυναμικότητας φωτοβολταϊκών συστημάτων (2019)

 

1
Total: €471,20
Cookies Settings