ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ - ΜΑΡΓΑΡΙΝΕΣ 2018 | ICAP group of companies
 

Shop

ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ – ΜΑΡΓΑΡΙΝΕΣ 2018

540,00

Στον κλάδο των σπορέλαιων και μαργαρινών παρατηρείται αυξημένη συγκέντρωση στον παραγωγικό τομέα, καθώς δραστηριοποιείται περιορισμένος αριθμός επιχειρήσεων. Αντίθετα, περισσότερες είναι οι επιχειρήσεις που ασχολούνται μόνον με την τυποποίηση και χονδρική εμπορία των προϊόντων αυτών. Τα σπορέλαια και οι μαργαρίνες δεν απευθύνονται μόνον στον τελικό καταναλωτή αλλά και στις βιομηχανίες τροφίμων και τους επαγγελματίες, καθώς χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη για την παρασκευή άλλων τροφίμων.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2018

Έκδοση

6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σύνοψη

Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.3 Συνοπτική Περιγραφή Βασικών Προϊόντων του Κλάδου
1.4 Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής Ελαίων – Λιπών & Μαργαρίνης
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο

2. Η Ζήτηση Σπορέλαιων και Μαργαρινών
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά Σπορέλαιων και Μαργαρινών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του κλάδου
3.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παραγωγής – Επεξεργασίας και Τυποποίησης Σπορέλαιων και Μαργαρινών
3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής – Επεξεργασίας και Τυποποίησης Σπορέλαιων και Μαργαρινών
3.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Τυποποίησης Σπορέλαιων
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Τυποποίησης Σπορέλαιων
3.6 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εισαγωγής Σπορέλαιων και Μαργαρινών
3.7 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Σπορέλαιων και Μαργαρινών
3.8 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.8.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.8.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία Ειδών Διατροφής
3.9 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.9.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.9.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Βιομηχανία Ειδών Διατροφής

4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Παραγωγής – Επεξεργασίας – Τυποποίησης Σπορέλαιων και Μαργαρινών
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
4.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
4.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
4.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
4.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Τυποποίησης Σπορέλαιων
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
4.6 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού (2012-2016)
4.7 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
4.8 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
4.9 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων Παραγωγής – Επεξεργασίας – Τυποποίησης Σπορέλαιων και Μαργαρινών (2013-2017)
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Η Εγχώρια Αγορά των Σπορέλαιων και Μαργαρινών
5.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Σπορέλαιων και Μαργαρινών
5.1.1 Ηλιέλαιο
5.1.2 Σογιέλαιο
5.1.3 Αραβοσιτέλαιο
5.1.4 Βαμβακέλαιο
5.1.5 Σύνολο Σπορέλαιων
5.1.6 Μαργαρίνες
5.1.7 Μερίδια Εταιρειών
5.2 Εξωτερικό Εμπόριο90
5.2.1 Εισαγωγές
5.2.2 Εξαγωγές
5.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (Balassa) – Εμπορικό Ισοζύγιο
5.3 Εγχώρια Αγορά Σπορέλαιων και Μαργαρινών
5.3.1 Ηλιέλαιο
5.3.2 Σογιέλαιο
5.3.3 Αραβοσιτέλαιο
5.3.4 Βαμβακέλαιο
5.3.5 Άλλα Σπορέλαια
5.3.6 Σύνολο Σπορέλαιων
5.3.7 Μαργαρίνες
5.3.8 Μερίδια Εταιρειών στην Εγχώρια Αγορά
5.3.9 Μέγεθος Αγοράς σε Αξία
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Στοιχεία Ευρωπαϊκής – Παγκόσμιας Αγοράς
6.1 Φοινικέλαιο
6.2 Βαμβακέλαιο
6.3 Σογιέλαιο
6.4 Κραμβέλαιο
6.5 Ηλιέλαιο
6.6 Διεθνείς Τιμές Σπορέλαιων
6.7 Μαργαρίνες

7. Συμπεράσματα – Προοπτικές
7.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
7.2 Ανάλυση SWOT
7.3 Προοπτικές
Παράρτημα I: Oικονομική Επισκόπηση
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Ισολογισμοί Επιχειρήσεων Παραγωγής – Επεξεργασίας – Τυποποίησης Σπορέλαιων & Μαργαρινών
Ισολογισμοί Επιχειρήσεων Τυποποίησης Σπορέλαιων
Ισολογισμοί Επιχειρήσεων Εισαγωγών Σπορέλαιων & Μαργαρινών
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.

• Benchmarking Eπιχειρήσεων Παραγωγής – Επεξεργασίας – Τυποποίησης Σπορέλαιων και Μαργαρινών
• Benchmarking Eπιχειρήσεων Τυποποίησης Σπορέλαιων

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1.1 Μέσος ετήσιος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής για έλαια και μαργαρίνες (2010-2017)
Πίνακας 2.1 Μέσος ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτή για σπορέλαια και μαργαρίνες (2006-2017)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών ελαίων και λιπών κατά αστικές και αγροτικές περιοχές (2015-2017)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για έλαια και λίπη, κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2017)
Πίνακας 3.1 Αριθμός επιχειρήσεων παραγωγής ελαίων, λιπών και μαργαρίνης (2014-2015)
Πίνακας 3.2 Επιχειρήσεις παραγωγής – επεξεργασίας – τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής – επεξεργασίας – τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών (2012 – 2017)
Πίνακας 3.4 Επιχειρήσεις τυποποίησης σπορέλαιων
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις επιχειρήσεων τυποποίησης σπορέλαιων (2012 – 2017)
Πίνακας 3.6 Επιχειρήσεις εισαγωγής σπορέλαιων – μαργαρινών
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγών σπορέλαιων & μαργαρινών (2012 – 2017)
Πίνακας 3.8 Πιστοληπτική Ικανότητα των Εταιρειών της Μελέτης (2018-2017)
Πίνακας 3.9 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία Ειδών Διατροφής
Πίνακας 3.10 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Εταιρειών της Μελέτης (2018-2017)
Πίνακας 3.11 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Βιομηχανία Ειδών Διατροφής (2018-2017)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων παραγωγής – επεξεργασίας – τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών (2012-2016)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων παραγωγής – επεξεργασίας – τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών (2012-2016)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων παραγωγής – επεξεργασίας – τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών (2012-2016)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων παραγωγής – επεξεργασίας – τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών (2012-2016)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων παραγωγής – επεξεργασίας – τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών (2012-2016)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων παραγωγής – επεξεργασίας – τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών (2012-2016, σε €)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων παραγωγής – επεξεργασίας – τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών (2012-2016)
Πίνακες 4.8 – 4.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων παραγωγής – επεξεργασίας – τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών βάσει Μικτών Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων παραγωγής – επεξεργασίας – τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών βάσει Καθαρών Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων παραγωγής – επεξεργασίας – τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών βάσει EBITDA (2015-2016)
Πίνακας 4.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων παραγωγής – επεξεργασίας – τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών βάσει Ενεργητικού (2015-2016)
Πίνακας 4.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων παραγωγής – επεξεργασίας – τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2015-2016)
Πίνακας 4.23 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών (2012-2016)
Πίνακας 4.24 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών (2012-2016)
Πίνακας 4.25 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών (2012-2016)
Πίνακας 4.26 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών (2012-2016)
Πίνακας 4.27 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών (2012-2016)
Πίνακας 4.28 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών (2012-2016, σε €)
Πίνακας 4.29 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών (2012-2016)
Πίνακες 4.30 – 4.35 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.36 Κατάταξη των επιχειρήσεων τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών βάσει Μικτών Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.37 Κατάταξη των επιχειρήσεων τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών βάσει Καθαρών Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.38 Κατάταξη των επιχειρήσεων τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών βάσει EBITDA (2015-2016)
Πίνακας 4.39 Κατάταξη των επιχειρήσεων τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών βάσει Ενεργητικού (2015-2016)
Πίνακας 4.40 Κατάταξη των επιχειρήσεων τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2015-2016)
Πίνακας 4.41 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων παραγωγής – επεξεργασίας – τυποποίησης σπορέλαιων και μαργαρινών (2013-2017)
Πίνακας 4.42 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων παραγωγής – επεξεργασίας – τυποποίησης σπορέλαιων και μαργαρινών (2013-2017)
Πίνακας 4.43 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων παραγωγής – επεξεργασίας – τυποποίησης σπορέλαιων και μαργαρινών (2013-2017)
Πίνακας 4.44 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων παραγωγής – επεξεργασίας – τυποποίησης σπορέλαιων και μαργαρινών (2013-2017)
Πίνακας 4.45 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων παραγωγής – επεξεργασίας – τυποποίησης σπορέλαιων και μαργαρινών (2013-2017)
Πίνακας 4.46 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων παραγωγής – επεξεργασίας – τυποποίησης σπορέλαιων και μαργαρινών (2016-2017, σε €)
Πίνακας 4.47 Κατάταξη των επιχειρήσεων παραγωγής – επεξεργασίας – τυποποίησης σπορέλαιων και μαργαρινών βάσει Μικτών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.48 Κατάταξη των επιχειρήσεων παραγωγής – επεξεργασίας – τυποποίησης σπορέλαιων και μαργαρινών βάσει Καθαρών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.49 Κατάταξη των επιχειρήσεων παραγωγής – επεξεργασίας – τυποποίησης σπορέλαιων και μαργαρινών βάσει EBITDA (2016-2017)
Πίνακας 4.50 Κατάταξη των επιχειρήσεων παραγωγής – επεξεργασίας – τυποποίησης σπορέλαιων και μαργαρινών βάσει Ενεργητικού (2016-2017)
Πίνακας 4.51 Κατάταξη των επιχειρήσεων παραγωγής – επεξεργασίας – τυποποίησης σπορέλαιων και μαργαρινών βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2016-2017)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Ηλιέλαιο: Εγχώρια Παραγωγή (2010-2018)
Πίνακας 5.2 Σογιέλαιο: Εγχώρια Παραγωγή (2010-2018)
Πίνακας 5.3 Αραβοσιτέλαιο: Εγχώρια Παραγωγή (2010-2018)
Πίνακας 5.4 Βαμβακέλαιο: Εγχώρια Παραγωγή (2010-2018)
Πίνακας 5.5 Σύνολο σπορέλαιων: Εγχώρια Παραγωγή (2010-2018)
Πίνακας 5.6 Μαργαρίνες: Εγχώρια Παραγωγή (2011-2018)
Πίνακας 5.7 Μερίδια παραγωγής σπορέλαιων (2017)
Πίνακας 5.8 Μερίδια παραγωγής μαργαρίνης (2017)
Πίνακας 5.9 Εισαγωγές Σπορέλαιων (2006-2017)
Πίνακας 5.10 Εισαγωγές Μαργαρινών (2006-2017)
Πίνακας 5.11 Εξαγωγές Σπορέλαιων (2006-2017)
Πίνακας 5.12 Εξαγωγές Μαργαρινών (2006-2017)
Πίνακας 5.13 Εμπορικό ισοζύγιο σπορέλαιων και μαργαρινών (2006-2017)
Πίνακας 5.14 Ηλιέλαιο: Εγχώρια κατανάλωση (2010-2018)
Πίνακας 5.15 Σογιέλαιο: Εγχώρια κατανάλωση (2010-2018)
Πίνακας 5.16 Αραβοσιτέλαιο: Εγχώρια κατανάλωση (2010-2018)
Πίνακας 5.17 Βαμβακέλαιο: Εγχώρια κατανάλωση (2010-2018)
Πίνακας 5.18 Άλλα Σπορέλαια: Εγχώρια κατανάλωση (2010-2018)
Πίνακας 5.19 Σύνολο Σπορέλαιων: Εγχώρια κατανάλωση (2010-2018)
Πίνακας 5.20 Μαργαρίνες: Εγχώρια κατανάλωση (2011-2018)
Πίνακας 5.21 Η αγορά σπορέλαιων και μαργαρινών σε αξία (2017)
Π5.1 Εισαγωγές σπορέλαιων και μαργαρινών ανά κατηγορία (2012-2017)
Π5.2 Σογιέλαιο: Κυριότερες χώρες προέλευσης (2016-2017)
Π5.3 Φοινικέλαιο: Κυριότερες χώρες προέλευσης (2016-2017)
Π5.4 Ηλιέλαιο: Κυριότερες χώρες προέλευσης (2016-2017)
Π5.5 Βαμβακέλαιο: Κυριότερες χώρες προέλευσης (2016-2017)
Π5.6 Καλαμποκέλαιο: Κυριότερες χώρες προέλευσης (2016-2017)
Π5.7 Άλλα σπορέλαια: Κυριότερες χώρες προέλευσης (2016-2017)
Π5.8 Μαργαρίνες: Κυριότερες χώρες προέλευσης (2016-2017)
Π5.9 Εξαγωγές σπορέλαιων και μαργαρινών ανά κατηγορία (2012-2017)
Π5.10 Σογιέλαιο: Κυριότερες χώρες προορισμού (2016-2017)
Π5.11 Φοινικέλαιο: Κυριότερες χώρες προορισμού (2016-2017)
Π5.12 Ηλιέλαιο: Κυριότερες χώρες προορισμού (2016-2017)
Π5.13 Βαμβακέλαιο: Κυριότερες χώρες προορισμού (2016-2017)
Π5.14 Καλαμποκέλαιο: Κυριότερες χώρες προορισμού (2016-2017)
Π5.15 Άλλα σπορέλαια: Κυριότερες χώρες προορισμού (2016-2017)
Π5.16 Μαργαρίνες: Κυριότερες χώρες προορισμού (2016-2017)
Πίνακας 6.1 Παραγωγή φοινικέλαιου ανά χώρα (2017-2018)*
Πίνακας 6.2 Κατανάλωση κραμβέλαιου ανά χώρα (2017-2018)
Πίνακας 6.3 Οι 10 πρώτες χώρες στην παραγωγή μαργαρινών (2016)
Πίνακας 7.1 Πρόβλεψη μεγέθους αγοράς σπορέλαιων και μαργαρινών (2018-2020)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 4.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας των επιχειρήσεων παραγωγής – επεξεργασίας – τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών (2012-2016)
Διάγραμμα 4.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας των επιχειρήσεων παραγωγής – επεξεργασίας – τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών (2012-2016)
Διάγραμμα 4.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας των επιχειρήσεων παραγωγής – επεξεργασίας – τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών (2012-2016)
Διάγραμμα 4.4 Αριθμός επιχειρήσεων παραγωγής – επεξεργασίας – τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών με βελτίωση και επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2016/15)
Διάγραμμα 4.5 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας των επιχειρήσεων τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών (2012-2016)
Διάγραμμα 4.6 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας των επιχειρήσεων τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών (2013-2017)
Διάγραμμα 4.7 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας των επιχειρήσεων τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών (2012-2016)
Διάγραμμα 4.8 Αριθμός επιχειρήσεων τυποποίησης σπορέλαιων & μαργαρινών με βελτίωση και επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2016/15)
Διάγραμμα 5.1 Εγχώρια παραγωγή σπορέλαιων ανά κατηγορία (2017)
Διάγραμμα 5.2 Δείκτης ανταγωνιστικότητας (Balassa) σπορέλαιων και μαργαρινών (2010-2017)
Διάγραμμα 5.3 Εγχώρια αγορά σπορέλαιων ανά κατηγορία (2017)
Διάγραμμα 6.1 Παραγωγή βαμβακέλαιου ανά χώρα (2017-2018)
Διάγραμμα 6.2 Παγκόσμια Παραγωγή/Εισαγωγές/Εξαγωγές σογιέλαιου (2016-2019)
Διάγραμμα 6.3 Παγκόσμια κατανάλωση ηλιέλαιου ανά χώρα (2017-2018)
Διάγραμμα 6.4 Διεθνείς τιμές σπορέλαιων (2016-2018)

 

 

1
Total: €520,80
Cookies Settings