ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2021 | ICAP group of companies
 

Shop

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 2021

590,00

H εγχώρια αγορά ζήτηση για βιομηχανοποιημένα-τυποποιημένα αρτοπαρασκευάσματα καλύπτεται ουσιαστικά από την εγχώρια παραγωγή. Ο ανταγωνισμός των επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερο έντονος, οι εταιρείες αυτές διαθέτουν οργανωμένο και εκτεταμένο δίκτυο διανομής των προϊόντων τους που καλύπτει το σύνολο της επικράτειας. Η κήρυξη της πανδημίας λόγω του Covid-19 και οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν επηρέασαν την ελληνική οικονομία αλλά και ως ένα βαθμό και τον εξεταζόμενο κλάδο.

 

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2021

Έκδοση

12

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφορικά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο

2. Η Ζήτηση Τυποποιημένων Αρτοπαρασκευασμάτων
2.1 Γενικά Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Υποκατάστατα Προϊόντα
2.3 Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Ψωμί και Είδη Αρτοποιίας
2.4 Έρευνα για την Αγορά του Ψωμιού σε Καταναλωτές
2.5 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά Τυποποιημένων Αρτοπαρασκευασμάτων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του κλάδου
3.2 Περιγραφή Δικτύων Διανομής-Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας
3.3 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.3.1 Γεωγραφική Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης – Κατανομή ανά Νομική Μορφή
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Εταιρειών του Κλάδου
3.6 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.7 Πωλήσεις Εισαγωγικών Εταιρειών του Κλάδου

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Παραγωγικών Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
4.3.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.3.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.4 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.4.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.4.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Εμπόριο «Είδη Διατροφής»
4.5 Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Αγορά των Τυποποιημένων – Αρτοπαρασκευασμάτων
6.1 Εξωτερικό Εμπόριο Αρτοπαρασκευασμάτων
6.1.1 Εξέλιξη Εισαγωγών – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
6.1.2 Εξέλιξη Εξαγωγών – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
6.1.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (Balassa) – Εμπορικό Ισοζύγιο
6.2 Εγχώρια Αγορά Βιομηχανοποιημένου-Συσκευασμένου Ψωμιού
6.3 Εγχώρια Αγορά Συσκευασμένων Φρυγανιών
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Η Ευρωπαϊκή Αγορά των Αρτοπαρασκευασμάτων
7.1 Στοιχεία Παραγωγής Αρτοπαρασκευασμάτων στην ΕΕ-28
7.2 Εξέλιξη της παραγωγής αρτοπαρασκευασμάτων σε ορισμένες Ευρωπαϊκές Χώρες
Παράρτημα Κεφαλαίου 7

8. Συμπεράσματα – Προοπτικές
8.1 Γενικά
8.2 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.3 Ανάλυση SWOT
8.4 Προοπτικές
8.5 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων

Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων

Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Δείκτης τιμών καταναλωτή για ψωμί, άλλα προϊόντα αρτοποιίας & ζαχαροπλαστικής και γενικός δείκτης καταναλωτή
Πίνακας 2.2 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2020)
Πίνακας 2.3 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2009-2020)
Π2.1 Απογραφή μόνιμου πληθυσμού* Ελλάδος ανά περιφέρεια (2019-2020)
Π2.2 Προβολές πληθυσμού κατ’ ηλικιακή ομάδα (2020-2050)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών για αρτοπαρασκευάσματα (2019)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών για αρτοπαρασκευάσματα (2018)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για αρτοπαρασκευάσματα, κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2019)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για αρτοπαρασκευάσματα, κατά μέγεθος νοικοκυριού (2019)
Π2.7 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για αρτοπαρασκευάσματα, κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος – σε ποσότητα (2019)
Πίνακας 3.1 Αριθμός καταστημάτων επιχειρήσεων supermarket (Σεπτέμβριος 2020)
Πίνακας 3.2 Γεωγραφική κατανομή των παραγωγικών επιχειρήσεων
Πίνακας 3.3 Γεωγραφική κατανομή των εισαγωγικών επιχειρήσεων
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις κυριότερων παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2020)
Πίνακας 3.7 Συνοπτική παρουσίαση των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.8 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 3.9 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2020)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2020)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα της Βιομηχανίας Ειδών Διατροφής (2020)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2020 – 2019)
Πίνακας 4.5 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων
Πίνακας 4.6 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων
Πίνακας 4.7 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο «Είδη Διατροφής»
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακες 5.8 – 5.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Κωδικοί Intrastat
Πίνακας 6.2 Εξέλιξη των συνολικών εισαγωγών αρτοπαρασκευασμάτων (2015-2020)
Πίνακας 6.3 Εξέλιξη των συνολικών εξαγωγών αρτοπαρασκευασμάτων (2015-2020)
Πίνακας 6.4 Εμπορικό ισοζύγιο τυποποιημένων αρτοπαρασκευασμάτων (2015-2020)
Πίνακας 6.5 Εγχώρια κατανάλωση βιομηχανοποιημένου – συσκευασμένου ψωμιού ανά κατηγορία προϊόντος (1995-2020)
Πίνακας 6.6 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά του ψωμιού τοστ (2020)
Πίνακας 6.7 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά του ψωμιού τύπου Γερμανίας (2020)
Πίνακας 6.8 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση συσκευασμένων φρυγανιών (1995-2020)
Πίνακας 6.9 Εγχώρια κατανάλωση συσκευασμένων παξιμαδιών και κριτσινιών (1995-2020)
Πίνακας 6.10 Συγκεντρωτικό μέγεθος εγχώριας αγοράς τυποποιημένων αρτοπαρασκευασμάτων βάσει ποσότητας
(2018-2020)
Π6.1 Εισαγωγές αρτοπαρασκευασμάτων ανά κατηγορία προϊόντων (2015-2020)
Π6.2 Εισαγωγές «Φρυγανιές-Παξιμάδια-Κριτσίνια» ανά χώρα (2019-2020)
Π6.3 Εισαγωγές «Ψωμί διαφόρων τύπων» ανά κύρια χώρα προέλευσης (2019-2020)
Π6.4 Εξαγωγές αρτοπαρασκευασμάτων ανά κατηγορία προϊόντων (2015-2020)
Π6.5 Εξαγωγές «Φρυγανιές-Παξιμάδια-Κριτσίνια» ανά χώρα (2019-2020)
Π6.6 Εξαγωγές «Ψωμί διαφόρων τύπων» ανά κύρια χώρα προέλευσης (2019-2020)
Πίνακας 7.1 Συνολική Παραγωγή ειδών αρτοποιίας ανά κατηγορία στην ΕΕ-28 ( σε αξία και σε ποσότητα*, 2015-2019)
Πίνακας 7.2 Παραγωγή ειδών αρτοποιίας στην Γερμανία (σε αξία και σε ποσότητα* 2018-2019)
Πίνακας 7.3 Παραγωγή ειδών αρτοποιίας στην Ελλάδα (σε αξία και σε ποσότητα* 2018-2019)
Πίνακας 7.4 Παραγωγή ειδών αρτοποιίας στην Ισπανία (σε αξία και σε ποσότητα* 2018-2019)
Πίνακας 7.5 Παραγωγή ειδών αρτοποιίας στην Ηνωμένο Βασίλειο (σε αξία και σε ποσότητα* 2018-2019)
Π7.1 Συνολική παραγωγή ειδών αρτοποιίας ανά χώρα στην ΕΕ-28 (2018-2019)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη του δείκτη τιμών καταναλωτή για ψωμί, άλλα προϊόντα αρτοποιίας & ζαχαροπλαστικής και γενικός δείκτης καταναλωτή (2015-2021*)
Διάγραμμα 2.2 Δημογραφικά χαρακτηριστικά έρευνας
Διάγραμμα 2.3 Πόσο συχνά αγοράζετε ψωμί;
Διάγραμμα 2.4 Όταν ακούτε τη λέξη «Ψωμί», ποιο σημείο πώλησης σας έρχεται πρώτα στο μυαλό;
Διάγραμμα 2.5 Το ψωμί είναι απαραίτητο σε μια υγιεινή διατροφή;
Διάγραμμα 2.6 Ποιο είδος ψωμιού καταναλώνετε πιο συχνά;
Διάγραμμα 2.7 Ποια είδη ψωμιού έχετε καταναλώσει τον τελευταίο χρόνο;
Διάγραμμα 2.8 Όταν αγοράζατε ψωμί, πόσο παίρνετε συνήθως;
Διάγραμμα 2.9 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ* στην Ελλάδα (2010-2020)
Διάγραμμα 3.1 Εκτιμώμενη Γεωγραφική κατανομή των καταστημάτων των μεγαλύτερων αλυσίδων Supermarkets και Cash & Carry ανά διοικητική περιφέρεια (2020)
Διάγραμμα 3.2 Το καταναλωτικό κίνημα Made in Greece (2020)
Διάγραμμα 3.3 Γεωγραφική κατανομή των παραγωγικών επιχειρήσεων της μελέτης
Διάγραμμα 3.4 Κατανομή των παραγωγικών επιχειρήσεων της μελέτης ανά νομική μορφή
Διάγραμμα 3.5 Κατανομή των εταιρειών εισαγωγής αρτοπαρασκευασμάτων
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2020)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου Βιομηχανία «Είδη Διατροφής» βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2020)
Διάγραμμα 4.4 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2020)
Διάγραμμα 4.5 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2019/2018)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας του κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας του κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.3 Δείκτες δραστηριότητας του κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.4 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε βασικούς λογαριασμούς (2019/2018)
Διάγραμμα 5.5 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2019)
Διάγραμμα 5.6 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του περιθωρίου EBITDA (2019)
Διάγραμμα 5.7 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2019)
Διάγραμμα 5.8 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει της Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων (2019)
Διάγραμμα 5.9 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει της Γενικής Ρευστότητας (2019)
Διάγραμμα 6.1 Εισαγωγές αρτοπαρασκευασμάτων (2015-2020)
Διάγραμμα 6.2 Εξαγωγές αρτοπαρασκευασμάτων (2015-2020)
Διάγραμμα 7.1 Συνολική Παραγωγή ειδών αρτοποιίας στην ΕΕ-28 ( σε αξία και σε ποσότητα*, 2015-2019)

0
Your Cart is empty
Cookies Settings