ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ 2021 | ICAP group of companies
 

Shop

ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ 2021

420,00

Η εγχώρια βιομηχανία στρωμάτων καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης για τα εν λόγω προϊόντα. Στην κατασκευή στρωμάτων σημαντική παρουσία έχουν μεγάλες παραγωγικές εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται τόσο στη χονδρική όσο και στη λιανική πώληση, ενώ αξιόλογη παρουσία έχουν (αθροιστικά) και μικρότερες βιοτεχνίες.

Οι συνθήκες πανδημίας (Covid– 19) που επικρατούν και στη χώρα μας επηρεάζουν αρνητικά τις επιχειρήσεις του εξεταζόμενου κλάδου, καθώς τα μέτρα της Πολιτείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού οδήγησαν στην αναστολή της λειτουργίας, για κάποιο χρονικό διάστημα, των καταστημάτων λιανικής πώλησης στρωμάτων.

Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2021

Έκδοση

4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου

Η Ζήτηση Στρωμάτων
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Μακροοικονομικό Περιβάλλον

Η Προσφορά του Κλάδου
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Κατανομή Παραγωγικών Επιχειρήσεων ανά Γεωγραφική Περιφέρεια
Κατανομή Παραγωγικών Επιχειρήσεων ανά Νομική Μορφή
Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής Στρωμάτων
Κατανομή Εισαγωγικών Επιχειρήσεων ανά Γεωγραφική Περιφέρεια και Νομική Μορφή Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Στρωμάτων

Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
Πιστοληπτική Ικανότητα – Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Δείκτης ICAP COVID Sector Check

Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Παραγωγικών Επιχειρήσεων
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα -Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κατάταξη Παραγωγικών Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών

Η Εγχώρια Αγορά Στρωμάτων
Εγχώρια Παραγωγή
Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Στρωμάτων
Δείκτες του Κλάδου Κατασκευής Στρωμάτων
Εξωτερικό Εμπόριο – Εισαγωγές
Διάρθρωση των Εισαγωγών ανά Κατηγορία
Κύριες Χώρες Προέλευσης
Εξωτερικό Εμπόριο – Εξαγωγές
Διάρθρωση των Εξαγωγών ανά Κατηγορία
Κύριες Χώρες Προορισμού
Εμπορικό Ισοζύγιο
Εγχώρια Αγορά Στρωμάτων
Εγχώρια Αγορά Στρωμάτων – Επιπτώσεις Covid – 19
Διάρθρωση της Αγοράς ανά Κατηγορία Στρωμάτων
Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου

Η Αγορά Στρωμάτων στην Ε.Ε.
H Παραγωγή Στρωμάτων στην Ε.Ε.
Διάρθρωση της Παραγωγής-Κυριότερες Χώρες
Εμπορικό Ισοζύγιο στην Ε.Ε.
Εξωτερικό Εμπόριο στην Ε.Ε. – Κυριότερες Χώρες
Εξωτερικό Εμπόριο της Ε.Ε. με Τρίτες Χώρες
Εμπορικό Ισοζύγιο της Ε.Ε. με Τρίτες Χώρες

Συμπεράσματα – Τάσεις και Προοπτικές
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
SWOT Analysis
Τάσεις και Προοπτικές
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων

Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου

 

1
Total: €520,80
Cookies Settings