ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2020 | ICAP group of companies
 

Shop

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2020

590,00

H ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας την τριετία 2017-2019 (μείωση της ανεργίας, άνοδος του ΑΕΠ, έξοδος από τα μνημόνια) έδωσαν την απαραίτητη ώθηση στον κλάδο των συμβουλευτικών υπηρεσιών ο οποίος ενισχύθηκε σημαντικά. Η βίαιη όμως επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στην ύφεση το 2020 λόγω της πανδημίας Covid-19, αν και αναμένεται να έχει βραχυπρόθεσμη διάρκεια, θα επηρεάσει αρνητικά και τον εξεταζόμενο κλάδο.

 

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2020

Έκδοση

23, 5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1.Εισαγωγή – Γενικά Πληροφορικά Στοιχεία
1.1Εισαγωγή
1.2Ιστορική Εξέλιξη Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
1.3Περιγραφή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
1.4Θεσμικό Πλαίσιο του Κλάδου
2.Η Ζήτηση για Υπηρεσίες του Κλάδου
2.1Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2Μακροοικονομικό Περιβάλλον
2.3Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης
3.Η Προσφορά του Κλάδου
3.1Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Νομική Μορφή των Εταιρειών του Κλάδου
Περίοδος Ίδρυσης των Εταιρειών του Κλάδου
3.2Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
4.Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Εταιρειών της Μελέτης
4.1.2Μεταβολή Αξιολογήσεων των Εταιρειών της Μελέτης
4.2Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς των Εταιρειών της Μελέτης
4.3ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5.Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5Χρηματοοικονομικοί Δείκτες- Κατάταξη βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών Ορισμένων Επιχειρήσεων (2015-2019)
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6.Η Αγορά των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
6.1Εξέλιξη Αγοράς Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
6.2Διάρθρωση των Πωλήσεων ανά Κύρια Κατηγορία Υπηρεσιών
6.3Διάρθρωση των Πωλήσεων ανά Κύρια Κατηγορία Πελατών
6.4Μερίδια Αγοράς Συμβουλευτικών Εταιρειών (2019)
7.Στοιχεία Ευρωπαϊκής Αγοράς
Πωλήσεις Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
Συνολική Απασχόληση
Έσοδα ανά Σύμβουλο
8.Συμπεράσματα –Προοπτικές
8.1Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
8.2Ανάλυση SWOT
8.3Προοπτικές
8.4Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Εταιρειών
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙI: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Επενδύσεις στην Ελλάδα (2011-2019)
Πίνακας 2.2 Ακαθάριστος Σχηματισμός Κεφαλαίου (2011-2019)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη των Καθαρών Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Ελλάδα (2010-2019)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων εταιρειών του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2019)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των εταιρειών της μελέτης (2019-2018)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων των επιχειρήσεων της μελέτης (2019/2018)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ACCENTURE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ERNST & YOUNG ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας KPMG ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MCKINSEY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας PLANET Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΠΟΣΤΟΝ ΚΟΝΣΑΛΤΙΝΓΚ ΓΚΡΟΥΠ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Πίνακας 5.21 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.22 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.23 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.24 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.25 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.26 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.27 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.28 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.29 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.30 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.31 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.32 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Εκτιμώμενα μερίδια αγοράς των μεγαλύτερων συμβουλευτικών εταιρειών (2019)
Πίνακας 7.1 Ρυθμός μεταβολής των εσόδων της αγοράς των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και του ΑΕΠ στην Ευρώπη ανά χώρα (2017 -2019)
Πίνακας 7.2 Ρυθμός μεταβολής της απασχόλησης στην αγορά των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στην Ευρώπη ανά χώρα (2017 -2019)
Πίνακας 7.4 Ρυθμός μεταβολής Εσόδων και Συνολικής Απασχόλησης στην αγορά των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στην Ευρώπη ανά χώρα (2017-2019)
Πίνακας 7.3 Έσοδα ανά Σύμβουλο στην Ευρώπη (2017-2019)
Πρόβλεψη της αξίας της αγοράς των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (2020-2022)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ* στην Ελλάδα (2010-2019)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των εταιρειών του κλάδου ανά νομική μορφή
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των εταιρειών του κλάδου ανά περίοδο ίδρυσης
Διάγραμμα 3.3 Ποσοστό των εταιρειών του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση στον κύκλο εργασιών τους (2019/2018)
Διάγραμμα 3.4 Κατανομή των εταιρειών του κλάδου ανά ύψος κύκλου εργασιών (2018)
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των εταιρειών της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2019)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2019/2018)
Διάγραμμα 5.1 Δείκτες κερδοφορίας του κλάδου (2014-2018)
Διάγραμμα 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας του κλάδου (2014-2018)
Διάγραμμα 5.3 Δείκτες δραστηριότητας του κλάδου (2014-2018)
Διάγραμμα 5.4 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2018/2017)
Διάγραμμα 6.1 Αξία αγοράς συμβουλευτικών υπηρεσιών (2010-2020)
Διάγραμμα 6.2 Διάρθρωση των συνολικών πωλήσεων συμβουλευτικών υπηρεσιών ανά κύρια κατηγορία υπηρεσιών (2019)
Διάγραμμα 6.3 Διάρθρωση των συνολικών πωλήσεων συμβουλευτικών υπηρεσιών ανά κύρια κατηγορία πελατών (2019)
Διάγραμμα 6.4 Εκτιμώμενα μερίδια αγοράς των μεγαλύτερων συμβουλευτικών εταιρειών (2019)
Διάγραμμα 7.1 Μέσοι ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής των εσόδων της αγοράς των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών ανά χώρα στην Ευρώπη για την περίοδο 2017-2019
Διάγραμμα 7.2 Διαφορά μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής των εσόδων της αγοράς των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών συγκριτικά με τον μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ κάθε χώρας (2017-2019)

 

1
Total: €731,60
Cookies Settings