ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 2021 | ICAP group of companies
 

Shop

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ – ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 2021

590,00

Τα Τουριστικά – Ταξιδιωτικά Γραφεία αποτελούν σημαντικό κλάδο του ευρύτερου Τουριστικού Τομέα. Η ανοδική πορεία των μεγεθών τόσο του εισερχόμενου όσο και του εξερχόμενου τουρισμού, επηρέασε ανάλογα και την πορεία του κλάδου τα τελευταία κυρίως χρόνια. Ωστόσο, η πανδημία του κορωνοϊού (Covid-19) που από τις αρχές του 2020 πλήττει ολόκληρο τον κόσμο, είχε ως αποτέλεσμα να επιφέρει βαριές απώλειες και για τον ελληνικό τουρισμό και κατ’ επέκταση και για όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις.

 

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2021

Έκδοση

14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Η Τουριστική Βιομηχανία στην Ελλάδα – Το Τουριστικό Κύκλωμα
1.3 Moρφές Τουρισμού
1.4 Οι Παρεχόμενες Υπηρεσίες των Τουριστικών – Ταξιδιωτικών Γραφείων
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο

2. Η Ζήτηση για Τουριστικές Υπηρεσίες
2.1 Χαρακτηριστικά – Παράγοντες της Τουριστικής Ζήτησης
2.2 Στοιχεία και Χαρακτηριστικά Εισερχόμενου Τουρισμού
2.2.1 Αφίξεις και Προέλευση των Αλλοδαπών Τουριστών στην Ελλάδα
2.2.2 Διανυκτερεύσεις στα Τουριστικά Καταλύματα – Κατανομή Διανυκτερεύσεων και Πληρότητα
2.3 Μεγέθη και Χαρακτηριστικά Εσωτερικού – Εξερχόμενου Τουρισμού
2.3.1 Αποτελέσματα της «Έρευνας Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Ημεδαπών Τουριστών» της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2014-2019)
2.3.2 Αποτελέσματα της Έρευνας της Τράπεζας της Ελλάδος για τον Εξερχόμενο Τουρισμό (2014-2019)
2.4 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.5 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά Τουριστικών Υπηρεσιών
3.1 Απογραφικά Στοιχεία του Κλάδου
3.2 Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.3 Στοιχεία Τουριστικών Επιχειρήσεων
3.3.1 Παρουσίαση Εταιρειών του Κλάδου
3.3.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου

4 Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Ευρύτερου Κλάδου
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου
4.3 Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Εισερχόμενου Τουρισμού
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Εταιρειών Εισερχόμενου Τουρισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών Εισερχόμενου Τουρισμού σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων Εισερχόμενου Τουρισμού Βάσει Κερδοφορίας, Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Εισερχόμενου Τουρισμού Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Εσωτερικού – Εξερχόμενου Τουρισμού
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.7 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Εταιρειών Εσωτερικού – Εξερχόμενου Τουρισμού
5.8 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών Εσωτερικού – Εξερχόμενου Τουρισμού σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.9 Κατάταξη των Επιχειρήσεων Εσωτερικού – Εξερχόμενου Τουρισμού Βάσει Κερδοφορίας
5.10 Κατάταξη των Επιχειρήσεων Εσωτερικού – Εξερχόμενου Τουρισμού Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Αγορά των Υπηρεσιών Τουριστικών – Ταξιδιωτικών Γραφείων
6.1 Συνολικό Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς
6.1.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Εισερχόμενου Τουρισμού
6.1.2 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Εσωτερικού Τουρισμού
6.1.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Εξερχόμενου Τουρισμού
6.2 Μερίδια Αγοράς Τουριστικών Επιχειρήσεων – Βαθμός Συγκέντρωσης

7. Η Παγκόσμια Τουριστική Αγορά
7.1 Μεγέθη του Παγκόσμιου Τουρισμού
7.2 Οι Μεγαλύτερες Τουριστικές Επιχειρήσεις της Ευρώπης

8. Συμπεράσματα – Τάσεις και Προοπτικές
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων του κλάδου
Ανάλυση SWOT
8.2 Προοπτικές
8.3 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα I: Oικονομική Επισκόπηση
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

•Benchmarking Εταιρειών Εισερχόμενου Τουρισμού
•Benchmarking Εταιρειών Εσωτερικού – Εξερχόμενου Τουρισμού

 

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1.1 Βασικά μεγέθη του ελληνικού τουρισμού (2019)
Πίνακας 2.1 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2012-2020)
Πίνακας 2.2 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα ανά μέσο μεταφοράς (2019)
Πίνακας 2.3 Διανυκτερεύσεις και πληρότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων (2012-2019)
Πίνακας 2.4 Αριθμός τουριστών και ταξιδιών ημεδαπών (2017-2019)
Πίνακας 2.5 Εξερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση ημεδαπών στο εξωτερικό (2012-2019)
Πίνακας 2.6 Μέση δαπάνη ανά ταξίδι στο εξωτερικό (2014-2019)
Πίνακας 2.7 Μέση διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό (2014-2019)
Π2.1 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π2.2 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά περιοχή προέλευσης (2012-2019)
Π2.3 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό με οργανωμένα ταξίδια (2012-2019)
Π2.4 Εξέλιξη τουριστικών εσόδων (2010-2020)
Π2.5 Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών & ημεδαπών τουριστών σε ξενοδοχειακά καταλύματα (2009-2019)
Π2.6 Σύνολο διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά γεωγραφική Περιφέρεια (2018-2019)
Π2.7 Μέση ετήσια πληρότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων (2014-2019)
Π2.8 Αριθμός τουριστών και ταξιδιών για προσωπικά ταξίδια ημεδαπών με 1 και περισσότερες διανυκτερεύσεις (2019)
Π2.9 Αριθμός τουριστών και ταξιδιών για ταξίδια διακοπών ημεδαπών με 4 και περισσότερες διανυκτερεύσεις (2014-2019)
Π2.10 Κατανομή ταξιδιών διακοπών ημεδαπών ανά πλήθος διανυκτερεύσεων (2018-2019)
Π2.11 Κατανομή ταξιδιών διακοπών ημεδαπών ανά ηλικία (2018-2019)
Π2.12 Κατανομή ταξιδιών διακοπών ημεδαπών ανά μέσο μεταφοράς (2018-2019)
Π2.13 Κατανομή ταξιδιών διακοπών ημεδαπών ανά μήνα (2018-2019)
Π2.14 Κατανομή ταξιδιών διακοπών ημεδαπών ανά είδος κράτησης (2015-2016)
Π2.15 Ταξιδιωτική δαπάνη ταξιδιών ημεδαπών (2014-2019)
Π2.16 Εξερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση κατοίκων της χώρας στο εξωτερικό, κατά κύρια χώρα προορισμού (2014-2019)
Π2.17 Διανυκτερεύσεις κατοίκων στο εξωτερικό κατά χώρα προορισμού (2014-2019)
Π2.18 Ταξιδιωτικές πληρωμές κατά χώρα προορισμού (2014-2019)
Π2.19 Ταξιδιωτικές πληρωμές ανά λόγο ταξιδιού (2014-2019)
Π2.20 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για ομαδικά ταξίδια (2018-2019)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις εταιρειών του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις εταιρειών του κλάδου (2019-2020)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2020)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2020/19)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του ευρύτερου κλάδου των τουριστικών επιχειρήσεων (2020)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2020)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά του ευρύτερου κλάδου των τουριστικών επιχειρήσεων (2019-2020)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού (2015-2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού (2015-2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού (2015-2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού (2015-2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού (2015-2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού (2015-2019)
Πίνακες 5.8 – 5.24 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.27 Κατάταξη επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.28 Κατάταξη επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.29 Κατάταξη επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Πίνακας 5.30 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού (2015-2019)
Πίνακας 5.31 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού (2015-2019)
Πίνακας 5.32 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού (2015-2019)
Πίνακας 5.33 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού (2015-2019)
Πίνακας 5.34 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού (2015-2019)
Πίνακας 5.35 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.36 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού (2013-2017)
Πίνακες 5.37 – 5.55 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.56 Κατάταξη επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.57 Κατάταξη επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.58 Κατάταξη επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.59 Κατάταξη επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Συνολικό μέγεθος αγοράς υπηρεσιών τουριστικών – ταξιδιωτικών γραφείων (1994-2020)
Πίνακας 6.2 Μέγεθος αγοράς υπηρεσιών εισερχόμενου οργανωμένου τουρισμού (1994-2020)
Πίνακας 6.3 Μέγεθος αγοράς υπηρεσιών εσωτερικού οργανωμένου τουρισμού (1994-2020)
Πίνακας 6.4 Μέγεθος αγοράς υπηρεσιών εξερχόμενου οργανωμένου τουρισμού (1994-2020)
Πίνακας 6.5 Μερίδια επιχειρήσεων επί της συνολικής αξίας της αγοράς (2019-2020)
Πίνακας 6.6 Συντελεστής συγκέντρωσης στο σύνολο της αγοράς των τουριστικών γραφείων (2019)
Πίνακας 6.7 Μερίδια επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού (2019-2020)
Πίνακας 6.8 Μερίδια επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού (2019-2020)
Πίνακας 7.1 Παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις (1970-2019)
Πίνακας 7.2 Παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις και έσοδα ανά κύριο προορισμό (2019,2018)
Πίνακας 7.3 Οι 5 πρώτες χώρες ανά τον κόσμο σε τουριστικές αφίξεις (2018)
Πίνακας 7.4 Οι 5 πρώτες χώρες ανά τον κόσμο σε τουριστικές εισπράξεις (2018)
Πίνακας 7.5 Οι 5 πρώτες χώρες ανά τον κόσμο σε τουριστικές πληρωμές (2018)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη τουριστικών αφίξεων (2015-2019)
Διάγραμμα 2.2 Διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα (2015-2019)
Διάγραμμα 2.3 Εξέλιξη ταξιδιωτικής κίνησης ημεδαπών στο εξωτερικό (2015-2019)
Διάγραμμα 2.4 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ* στην Ελλάδα (2010-2020)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομές των επιχειρήσεων της μελέτης
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού (2015-2019)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού (2015-2019)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού (2015-2019)
Διάγραμμα 5.4 Αριθμός επιχειρήσεων εισερχόμενου τουρισμού με βελτίωση / επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2018-2019)
Διάγραμμα 5.5 Κατάταξη των 20 πρώτων εταιρειών βάσει Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2019)
Διάγραμμα 5.6 Κατάταξη των 20 πρώτων εταιρειών βάσει Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2019)
Διάγραμμα 5.7 Κατάταξη των 20 πρώτων εταιρειών βάσει Περιθωρίου EBITDA (2019)
Διάγραμμα 5.8 Κατάταξη των 20 πρώτων εταιρειών βάσει Γενικής Ρευστότητας (2019)
Διάγραμμα 5.9 Κατάταξη των 20 πρώτων εταιρειών βάσει Αποδοτικότητας Ιδίου Κεφαλαίου (2019)
Διάγραμμα 5.10 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού (2015-2019)
Διάγραμμα 5.11 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού (2015-2019)
Διάγραμμα 5.12 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού (2015-2019)
Διάγραμμα 5.13 Αριθμός επιχειρήσεων εσωτερικού – εξερχόμενου τουρισμού με βελτίωση / επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2018-2019)
Διάγραμμα 5.14 Κατάταξη των 20 πρώτων εταιρειών βάσει Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2019)
Διάγραμμα 5.15 Κατάταξη των 20 πρώτων εταιρειών βάσει Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2019)
Διάγραμμα 5.16 Κατάταξη των 20 πρώτων εταιρειών βάσει Περιθωρίου EBITDA (2019)
Διάγραμμα 5.17 Κατάταξη των 20 πρώτων εταιρειών βάσει Γενικής Ρευστότητας (2019)
Διάγραμμα 5.18 Κατάταξη των 20 πρώτων εταιρειών βάσει Αποδοτικότητας Ιδίου Κεφαλαίου (2019)

 

1
Total: €731,60
Cookies Settings