ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2020 | ICAP group of companies
 

Shop

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2020

590,00

Ο κλάδος των τυροκομικών προϊόντων χαρακτηρίζεται από ευρεία διασπορά, με την ύπαρξη σημαντικού αριθμού μικρομεσαίων κυρίως παραγωγικών επιχειρήσεων, καθώς και ορισμένων μεγάλων βιομηχανιών. Ταυτόχρονα, περιλαμβάνει και έναν αξιόλογο αριθμό μεγάλων εισαγωγικών εταιρειών. Στην εγχώρια αγορά το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης καλύπτεται διαχρονικά από τα τυριά ελληνικής παραγωγής.
Οι συνθήκες πανδημίας (Covid– 19) που επικρατούν και στη χώρα μας επηρεάζουν αρνητικά κυρίως μικρότερες επιχειρήσεις του εξεταζόμενου κλάδου, οι οποίες συνεργάζονται κατά κύριο λόγο με καταστήματα εστίασης και ξενοδοχειακές μονάδες.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2020

Έκδοση

18

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1Εισαγωγή
1.2Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.3.1 Διάκριση Τυριών
1.3.2 Τυριά Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ)
1.4Οδηγίες – Κανονισμοί, Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο
1.5.1 Θεσμικό Πλαίσιο Προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.)
1.5.2 Προστασία της Ονομασίας του Γάλακτος και των Γαλακτοκομικών Προϊόντων
1.5.3 Κοινή Οργάνωση Αγοράς Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων
1.5.4 Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα
1.5.5 Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός − ΔΗΜΗΤΡΑ»
1.5.6 Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016
2. Η Ζήτηση Τυροκομικών Προϊόντων
2.1 Γενικά Χαρακτηριστικά της Ζήτησης
2.2 Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Τυροκομικά Προϊόντα
2.3 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Γαλακτοκομικών Προϊόντων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παραγωγή, Παραδόσεις και Μέση Τιμή Γάλακτος
3.3 Περιγραφή Δικτύων Διανομής
3.4 Γεωγραφική Κατανομή του Κλάδου – Κατανομή ανά Νομική Μορφή
Κατανομή ανά Γεωγραφική Περιφέρεια
Κατανομή ανά Νομική Μορφή
3.5 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Τυροκομικών Προϊόντων
3.6 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.7 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Τυροκομικών Προϊόντων
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία και Εμπόριο Ειδών Διατροφής
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Ευρύτερων Κλάδων της Παραγωγής και Εισαγωγής Τυροκομικών Προϊόντων
4.2.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία και Εμπόριο Ειδών Διατροφής
4.3 Δείκτης ICAP Covid Sector Check
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Παραγωγής Τυροκομικών Προϊόντων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο- Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.7 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
5.8 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εισαγωγικών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.9 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Αγορά των Τυροκομικών Προϊόντων
6.1 Εγχώρια Παραγωγή Τυροκομικών Προϊόντων
6.1.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής
6.1.2 Διάρθρωση της Εγχώριας Βιομηχανικής Παραγωγής Τυριών ανά Κατηγορία Προϊόντων
6.1.3 Μερίδια Παραγωγής Σημαντικών Επιχειρήσεων Τυροκομικών Προϊόντων
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο Τυροκομικών Προϊόντων
6.2.1 Εξέλιξη των Εισαγωγών – Κύριες Χώρες Προέλευσης
6.2.2 Εξέλιξη των Εξαγωγών – Κύριες Χώρες Προορισμού
6.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Τυροκομικών Προϊόντων
6.3 Εγχώρια Κατανάλωση Τυροκομικών Προϊόντων
6.3.1 Μέγεθος Εγχώριας Κατανάλωσης Τυροκομικών Προϊόντων
6.3.2 Ανάλυση της Εγχώριας Κατανάλωσης ανά Κύρια Κατηγορία Προϊόντων
6.3.3 Μερίδια Αγοράς Σημαντικών Επιχειρήσεων Τυροκομικών Προϊόντων
6.3.4 Μέγεθος Αγοράς Τυποποιημένων Τυροκομικών Προϊόντων
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Η Διεθνής Αγορά Τυροκομικών Προϊόντων
7.1 Η Ευρωπαϊκή Αγορά Τυροκομικών Προϊόντων
7.1.1 Παραγωγή Τυροκομικών Προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Παράρτημα Κεφαλαίου 7
8. Συμπεράσματα – Προοπτικές
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – SWOT Ανάλυση
Γενικά
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Επίδραση της πανδημίας του COVID-19 στον Κλάδο των Τυροκομικών Προϊόντων
8.4 Προοπτικές
8.5 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

 

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1.1 Τα 21 ελληνικά τυριά Π.Ο.Π.
Πίνακας 1.2 Σύνολο Πιστοποιητικών Π.Ο.Π. ανά τυρί (2019)
Πίνακας 2.1 Δείκτης τιμών καταναλωτή τυροκομικών και γαλακτοκομικών προϊόντων (2015 – 2020)
Πίνακας 2.2 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό (2011-2019)
Π2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδος ανά ηλικιακή ομάδα (2016-2019)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για τυροκομικά προϊόντα, κατά περιοχή (2018)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για τυροκομικά προϊόντα, κατά περιοχή (2019)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για τυροκομικά προϊόντα, κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2018)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για τυροκομικά προϊόντα, κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2019)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων τυροκομικών προϊόντων που απέκτησαν τα νοικοκυριά (2018)
Π2.7 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων τυροκομικών προϊόντων που απέκτησαν τα νοικοκυριά (2019)
Πίνακας 3.1 Δηλωθείσα Παραγωγή Γάλακτος ανά κατηγορία (2010-2019)
Πίνακας 3.2 Μέση τιμή γάλακτος (2011-2019)
Π3.1 Κατανομή των παραγωγών αιγοπρόβειου γάλακτος ανά περιφέρεια (2019)
Π3.2 Παραγωγή του πρόβειου και κατσικίσιου γάλακτος ανά νομό (2019)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2020-2019)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία “Είδη Διατροφής” (2020)
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Είδη Διατροφής” (2020)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2020-2019)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική συμπεριφορά των ευρύτερων κλάδων της παραγωγής και εισαγωγής τυροκομικών προϊόντων (2020 – 2019)
Πίνακας 4.7 Συναλλακτική συμπεριφορά των κλάδων: Βιομηχανία & Εμπόριο Ειδών Διατροφής (2020-2019)
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας LITTLE ACRE MILK FARM Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΑΡΑΛΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΡΟΥΣΣΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΦΑΓΕ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Πίνακας 5.23 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.24 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.25 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.26 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.27 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.28 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.29 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.30 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.31 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας GRANAROLO ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.32 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας LEADER Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.33 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΓΚΑΤΕΝΙΟ, ΔΑΝΙΗΛ Σ., & ΥΙΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.34 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΟΥΡΗ, Γ., ΑΦΟΙ, Α.Ε.&Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.35 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΟΠΤΙΜΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.36 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΤΡΙΑ ΔΕΛΤΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.37 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.38 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.39 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.40 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.41 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Πίνακας 6.1 Εγχώρια παραγωγή τυριών από βιομηχανικές επιχειρήσεις και γεωργικές εκμεταλλεύσεις (1993-2020)
Πίνακας 6.2 Παραγωγή τυριών (ανά κατηγορία) από τις βιομηχανικές επιχειρήσεις (1998-2019)
Πίνακας 6.3 Παραγωγή τυριών Π.Ο.Π. από τις βιομηχανικές επιχειρήσεις (2011 – 2019)
Πίνακας 6.4 Μερίδια επιχειρήσεων στο σύνολο της βιομηχανικής παραγωγής τυριών (2019)
Πίνακας 6.5 Μερίδια επιχειρήσεων στο σύνολο της βιομηχανικής παραγωγής μαλακών τυριών (2019)
Πίνακας 6.6 Μερίδια επιχειρήσεων στο σύνολο της βιομηχανικής παραγωγής σκληρών και ημίσκληρων τυριών (2019)
Πίνακας 6.7 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2010-2019)
Πίνακας 6.8 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2010-2019)
Πίνακας 6.9 Εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας των τυροκομικών προϊόντων βάσει του δείκτη Balassa (2010-2019)
Πίνακας 6.10 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση τυροκομικών προϊόντων (1993-2020)
Πίνακας 6.11 Ανάλυση της εγχώριας αγοράς τυροκομικών ανά βασική κατηγορία προϊόντων (2002-2019)
Πίνακας 6.12 Κατά κεφαλή κατανάλωση τυροκομικών στην Ελλάδα (2002-2019)
Πίνακας 6.13 Κατά κεφαλή κατανάλωση τυροκομικών, ανά κατηγορία προϊόντων (2010– 2019)
Πίνακας 6.14 Μερίδια αγοράς ορισμένων εκ των κυριότερων επιχειρήσεων στο σύνολο της κατανάλωσης τυροκομικών προϊόντων (2019)
Π6.1 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2010-2019)
Π6.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης τυροκομικών προϊόντων (2018- 2019)
Π6.3 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2010-2019)
Π6.4 Κυριότερες χώρες προορισμού τυροκομικών προϊόντων (2018-2019)
Πίνακας 7.1 Δείκτης BALASSA τυροκομικών προϊόντων ανά χώρα της Ε.Ε. (2019)
Π7.1 Παραγωγή τυριών ανά χώρα της Ε.Ε. (2010-2019)
Π7.2 Παραγωγή μαλακών τυριών ανά χώρα της Ε.Ε. (2010-2019)
Π7.3 Παραγωγή ημίσκληρων τυριών ανά χώρα της Ε.Ε. (2010-2019)
Π7.4 Παραγωγή σκληριών τυριών ανά χώρα της Ε.Ε. (2010-2019)
Π7.5 Παραγωγή λιωμένων (επεξεργασμένων) τυριών ανά χώρα της Ε.Ε. (2010-2019)
Π7.6 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων στην Γερμανία ανά χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π7.7 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων από τη Γερμανία κατά χώρα προορισμού (2018-2019)
Π7.8 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων στη Γαλλία ανά χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π7.9 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων από τη Γαλλία κατά χώρα προορισμού (2018-2019)
Π7.10 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων στην Ιταλία ανά χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π7.11 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων από την Ιταλία κατά χώρα προορισμού (2018-2019)
Π7.12 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων στην Ολλανδία ανά χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π7.13 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων από την Ολλανδία κατά χώρα προορισμού (2018- 2019)
Π7.14 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων στην Πολωνία ανά χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π7.15 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων από την Πολωνία κατά χώρα προορισμού (2018-2019)
Π7.16 Παραγωγή τυροκομικών προϊόντων στις Η.Π.Α. (2008-2018)
Π7.17 Παραδόσεις αγελαδινού γάλακτος στα γαλακτοκομεία ανά χώρα της Ε.Ε. (2009-2019)
Π7.18 Παραδόσεις πρόβειου γάλακτος στα γαλακτοκομεία ανά χώρα της Ε.Ε. (2009-2019)
Π7.19 Παραδόσεις κατσικίσιου γάλακτος στα γαλακτοκομεία ανά χώρα της Ε.Ε. (2009-2019)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη μεγέθους εγχώριας κατανάλωσης τυροκομικών προϊόντων (2020-2022)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Μέση μηνιαία δαπάνη τυροκομικών προϊόντων ανά περιφέρεια (2019)
Διάγραμμα 2.2 Κατανομή μέσης μηνιαίας δαπάνης τυροκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2019)
Διάγραμμα 2.3 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ* στην Ελλάδα (2010-2019)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή δηλωθείσας παραγωγής αιγοπρόβειου γάλακτος ανά περιφέρεια (2019)
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή Παραγωγικών Επιχειρήσεων ανά Γεωγραφική Περιφέρεια
Διάγραμμα 3.3 Κατανομή Εισαγωγικών Επιχειρήσεων ανά Γεωγραφική Περιφέρεια
Διάγραμμα 3.4 Κατανομή των Εταιρειών της μελέτης ανά Νομική Μορφή 35
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των Επιχειρήσεων της μελέτης βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2020)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2020/2019)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη των Επιχειρήσεων Ειδών Διατροφής (Βιομηχανίας και Εμπορίου) βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2020)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων τυροκομικών προϊόντων (2015-2019)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων τυροκομικών προϊόντων (2015-2019)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων τυροκομικών προϊόντων (2015-2019)
Διάγραμμα 5.4 Αριθμός των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2019/2018)
Διάγραμμα 5.5 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2019)
Διάγραμμα 5.6 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου Καθαρού (προ φόρου) Κέρδους (2019)
Διάγραμμα 5.7 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου EBITDA (2019)
Διάγραμμα 5.8 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει της Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων (2019)
Διάγραμμα 5.9 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων τυροκομικών προϊόντων (2015-2019)
Διάγραμμα 5.10 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων τυροκομικών προϊόντων (2014-2018)
Διάγραμμα 5.11 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων τυροκομικών προϊόντων (2015-2019)
Διάγραμμα 5.12 Αριθμός των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2018/2017)
Διάγραμμα 5.13 Κατάταξη Εταιρειών βάσει του περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2019)
Διάγραμμα 5.14 Κατάταξη Εταιρειών βάσει του περιθωρίου Καθαρού (προ φόρου) Κέρδους (2019)
Διάγραμμα 5.15 Κατάταξη Εταιρειών βάσει του περιθωρίου EBITDA (2019)
Διάγραμμα 5.16 Κατάταξη Εταιρειών βάσει της Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων (2019)
Διάγραμμα 5.17 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει της Γενικής Ρευστότητας (2019)
Διάγραμμα 6.1 Παραγωγή τυριών από βιομηχανικές επιχειρήσεις και γεωργικές εκμεταλλεύσεις (2012-2020)
Διάγραμμα 6.2 Διάρθρωση της εγχώριας βιομηχανικής παραγωγής τυριών ανά κατηγορία προϊόντων (2019)
Διάγραμμα 6.3 Συμμετοχή των προϊόντων Π.Ο.Π. στη συνολική εγχώρια βιομηχανική παραγωγή τυροκομικών (2011-2019)
Διάγραμμα 6.4 Διάρθρωση των εισαγωγών ανά κατηγορία τυριών (2019)
Διάγραμμα 6.5 Διάρθρωση των εισαγωγών ανά χώρα προέλευσης (2019)
Διάγραμμα 6.6 Εξέλιξη των εισαγωγών τυροκομικών προϊόντων (σε ποσότητα και αξία, 2010-2019)
Διάγραμμα 6.7 Διάρθρωση των εξαγωγών ανά κατηγορία τυριών (2019)
Διάγραμμα 6.8 Διάρθρωση των εξαγωγών κατά χώρα προορισμού (2019)
Διάγραμμα 6.9 Εξέλιξη των εξαγωγών τυροκομικών προϊόντων (σε αξία και ποσότητα, 2010-2019)
Διάγραμμα 6.10 Εξέλιξη της εγχώριας κατανάλωσης τυροκομικών προϊόντων (2011-2020)
Διάγραμμα 6.11 Εισαγωγική διείσδυση και εξαγωγική επίδοση στον κλάδο των τυροκομικών προϊόντων (2010-2020)
Διάγραμμα 6.12 Συμμετοχή ελληνικών και εισαγόμενων τυριών στη συνολική κατανάλωση τυροκομικών προϊόντων (2010-2019)
Διάγραμμα 6.13 Ανάλυση της εγχώριας κατανάλωσης τυροκομικών προϊόντων ανά κύρια κατηγορία (2019)
Διάγραμμα 7.1 Κατανομή της παραγωγής τυροκομικών προϊόντων ανά κύρια χώρα της Ε.Ε. (2019)
Διάγραμμα 7.2 Κατανομή της παραγωγής ημίσκληρων τυριών ανά κύρια χώρα της Ε.Ε. (2019)
Διάγραμμα 7.3 Εμπορικό ισοζύγιο τυροκομικών προϊόντων στην Ε.Ε. 27 (2018-2019)
Διάγραμμα 7.4 Εξέλιξη της παραγωγής τυροκομικών προϊόντων στη Γερμανία (2011-2019)
Διάγραμμα 7.5 Κατανομή των εισαγωγών και των εξαγωγών τυροκομικών προϊόντων ανά χώρα της Γερμανίας (2019)
Διάγραμμα 7.6 Εξέλιξη της παραγωγής τυροκομικών προϊόντων στη Γαλλία (2011-2019)
Διάγραμμα 7.7 Κατανομή των εισαγωγών και των εξαγωγών τυροκομικών προϊόντων ανά χώρα της Γαλλίας (2019)
Διάγραμμα 7.8 Εξέλιξη της παραγωγής τυροκομικών προϊόντων στην Ιταλία (2011-2019)
Διάγραμμα 7.9 Κατανομή των εισαγωγών και των εξαγωγών τυροκομικών προϊόντων ανά χώρα της Ιταλίας (2019)
Διάγραμμα 7.10 Εξέλιξη της παραγωγής τυροκομικών προϊόντων στην Ολλανδία (2011-2019)
Διάγραμμα 7.11 Κατανομή των εισαγωγών και των εξαγωγών τυροκομικών προϊόντων ανά χώρα της Ολλανδίας (2019)
Διάγραμμα 7.12 Εξέλιξη της παραγωγής τυροκομικών προϊόντων στην Πολωνία (2011-2019)
Διάγραμμα 7.13 Κατανομή των εισαγωγών και των εξαγωγών τυροκομικών προϊόντων ανά χώρα της Πολωνίας (2019)
Διάγραμμα 7.14 Εξέλιξη της παραγωγής τυριών στις Η.Π.Α. (2008-2019)
Διάγραμμα 7.15 Διάρθρωση της παραγωγής τυριών ανά κατηγορία στις Η.Π.Α. (2019)
Διάγραμμα 7.16 Κατανομή των παραδόσεων αγελαδινού γάλακτος στα γαλακτοκομεία ανά κύρια χώρα της Ε.Ε. (2019)

 

1
Total: €520,80
Cookies Settings