ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2019 | ICAP group of companies
 

Shop

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2019

540,00

Η ζήτηση για τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού κινείται ανοδικά τα τελευταία χρόνια, έπειτα από μια μακρά περίοδο συρρίκνωσης των μεγεθών του κλάδου που οφειλόταν στη παρατεταμένη οικονομική ύφεση που έπληξε τη χώρα. Οι εξιδεικευμένες υπηρεσίες που παρέχουν οι εταιρείες HR αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για τις εταιρείες-πελάτες τους, καθώς οι επιτυχημένες επιλογές στελέχωσης προσωπικού έχουν καθοριστική σημασία για την μακροπρόθεσμη επιτυχία μιας εταιρείας. Η εισαγωγή βέλτιστων πρακτικών HR και η συνεχής εκπαίδευση προσωπικού αποτελούν πλέον μονόδρομο για τις σύγχρονες εταιρείες που επιθυμούν να παραμείνουν ανταγωνιστικές, γεγονός που ευνοεί την ανάπτυξη των εργασιών των εταιρειών HR.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2019

Έκδοση

1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σύνοψη
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά – Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση των Υπηρεσιών του Κλάδου
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Παρουσίαση Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού
3.2 Πωλήσεις Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης και Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Διάθεσης Προσωπικού για Έργο με Σύμβαση Προκαθορισμένου Χρόνου
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης και Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Διάθεσης Προσωπικού για Έργο με Σύμβαση Προκαθορισμένου Χρόνου
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων της Μελέτης με Διαθέσιμα Οικονομικά Στοιχεία για το 2018
3.6 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας – Συναλλακτικής Συμπεριφοράς
3.6.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Εταιρειών του Κλάδου των Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
4.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
4.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
4.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
4.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
4.6 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
4.7 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
4.8 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Αγορά των Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού & Διάθεσης Προσωπικού
5.1 Μέγεθος Αγοράς Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού
5.2 Μέγεθος Αγοράς Υπηρεσιών Διάθεσης Προσωπικού
6. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
7. Συμπεράσματα – Προοπτικές
7.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
7.2 Ανάλυση SWOT
7.3 Προοπτικές
Παράρτημα I: Oικονομική Επισκόπηση
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

•Benchmarking Εταιρειών Ανθρώπινου Δυναμικού
•Benchmarking Ε.Π.Α.

 

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Αριθμός Μισθωτών στην Ελλάδα (σε χιλιάδες άτομα, 2016-2018)
Πίνακας 3.1 Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού
Πίνακας 3.2 Συνοπτική Παρουσίαση 26 Εταιρειών που παρέχουν Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις εταιρειών παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού (2013-2017)
Πίνακας 3.4 Συνοπτική Παρουσίαση 15 Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης
Πίνακας 3.5 Συνοπτική Παρουσίαση 6 Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Διάθεσης Προσωπικού για έργο με σύμβαση προκαθορισμένου χρόνου
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης (2013-2017)
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις εταιρειών παροχής υπηρεσιών διάθεσης προσωπικού για έργο με σύμβαση προκαθορισμένου χρόνου (2013-2017)
Πίνακας 3.8 Πωλήσεις εταιρειών της μελέτης με διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία για το 2018 (2014-2018)
Πίνακας 3.9 Πιστοληπτική Ικανότητα των Εταιρειών της Μελέτης (2018-2017)
Πίνακας 3.10 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Εταιρειών της Μελέτης (2018 – 2017)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2017, σε €)
Πίνακες 4.7 – 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.14 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.15 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2016-2017)
Πίνακας 4.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2016-2017)
Πίνακας 4.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2016-2017)
Πίνακας 4.19 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.20 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.21 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.22 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.23 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.24 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2017, σε €)
Πίνακας 4.25 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ICAP EMPLOYMENT SOLUTIONS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.26 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας KSM HUMAN RESOURCES ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Π.Α. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.27 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MANPOWERGROUP A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.28 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας RANDSTAD HELLAS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.29 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας TRENKWALDER JOB CENTRES HELLAS A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.30 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.31 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.32 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2016-2017)
Πίνακας 4.33 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2016-2017) 68
Πίνακας 4.34 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2016-2017)
Πίνακας 5.1 Εκτιμώμενα Μερίδια Αγοράς στην Αγορά των Υπηρεσιών Εξεύρεσης και Επιλογής Προσωπικού (2018)
Πίνακας 5.2 Εκτιμώμενα Μερίδια Αγοράς στην Αγορά των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού (2018)
Πίνακας 5.3 Εκτιμώμενα Μερίδια Αγοράς στην Αγορά των Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Προσωπικού (2018)
Πίνακας 5.4 Εκτιμώμενο Μέγεθος Αγοράς των Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού (2018)
Πίνακας 5.5 Εκτιμώμενα Μερίδια Αγοράς στην Αγορά των Υπηρεσιών Διάθεσης Προσωπικού (2018)
Πίνακας 6.1 Χώρες με τις μεγαλύτερες αγορές υπηρεσιών προσωρινής απασχόλησης σε αριθμό τοποθετήσεων προσωπικού και σε αξία αγοράς για το 2016

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Η εξέλιξη της ανεργίας στην Ελλάδα (2004 – 2018)
Διάγραμμα 2.2 Αριθμός ανέργων στην Ελλάδα (σε χιλιάδες άτομα 2004 – 2018)
Διάγραμμα 2.3 Ποσοστά ανεργίας ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση τον Δεκέμβριο του 2018
Διάγραμμα 2.4 Ετήσιες μεταβολές πραγματικού ΑΕΠ στην Ελλάδα (2007-2018)
Διάγραμμα 4.1 Δείκτες κερδοφορίας του κλάδου (2013-2017)
Διάγραμμα 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας του κλάδου (2013-2017)
Διάγραμμα 4.3 Δείκτες δραστηριότητας του κλάδου (2013-2017)
Διάγραμμα 4.4 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2016/2017)
Διάγραμμα 4.5 Δείκτες κερδοφορίας του κλάδου (2013-2017)
Διάγραμμα 4.6 Δείκτες αποδοτικότητας του κλάδου (2013-2017)
Διάγραμμα 4.7 Δείκτες δραστηριότητας του κλάδου (2013-2017)
Διάγραμμα 4.8 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2016/2017)
Διάγραμμα 5.1 Μέγεθος Αγοράς Υπηρεσιών Εξεύρεσης και Επιλογής Προσωπικού (2016-2018)
Διάγραμμα 5.2 Μέγεθος Αγοράς Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού σε εκατ. (2016-2018)
Διάγραμμα 5.3 Μέγεθος Αγοράς Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Προσωπικού σε εκατ. (2016-2018)
Διάγραμμα 5.4 Κατανομή των Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού ανά κατηγορία (2016-2018)
Διάγραμμα 5.5 Μέγεθος Αγοράς Υπηρεσιών Διάθεσης Προσωπικού σε € εκατ. (2016-2018)
Διάγραμμα 6.1 Οι δέκα χώρες με τη μεγαλύτερη διείσδυση της προσωρινής απασχόλησης στο εργατικό δυναμικό τους για το 2016
Διάγραμμα 6.2 Ποσοστά Ανεργίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2018)

 

0
Your Cart is empty
Cookies Settings