ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 2020 | ICAP group of companies
 

Shop

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 2020

590,00

Στον κλάδο των υπηρεσιών καθαρισμού επαγγελματικών κτιρίων δραστηριοποιείται αξιόλογος αριθμός επιχειρήσεων, η πλειοψηφία των οποίων είναι μικρομεσαίου μεγέθους και δραστηριοποιούνται εντός του νομού στον οποίο εδρεύουν. Τα έσοδα των επιχειρήσεων του κλάδου προέρχονται τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου είναι έντονος.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2020

Έκδοση

5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1.Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1Εισαγωγή
1.2Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3Θεσμικό Πλαίσιο

2.Η Ζήτηση για Υπηρεσίες Καθαρισμού Επαγγελματικών Κτηρίων
2.1Τομείς Ανάπτυξης ΣΔΙΤ
2.2Εμπορικά Κέντρα
2.3Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
2.4Εκθεσιακά Κέντρα
2.5Λιμένες
2.6Οικοδομική Δραστηριότητα
2.7Παιδεία – Εκπαίδευση
2.8Αερολιμένες
2.9Ταχυδρομικά Καταστήματα
2.10Τραπεζικά Καταστήματα
2.11Καταστήματα Super Markets
2.12Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας
2.13Μουσεία
2.14Χώροι Πολιτισμού
2.15Ξενοδοχεία
2.16Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3.Η Προσφορά των Υπηρεσιών Καθαρισμού Επαγγελματικών Κτηρίων
3.1Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2Πεδία Ανταγωνισμού
3.3Κατανομή Εταιρειών του Κλάδου ανά Νομό και Νομική Μορφή
3.4Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου

4.Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας τoυ Ευρύτερου Κλάδου
4.2Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου
4.3Δείκτης ICAP Covid Sector Check

5.Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
5.1Χρηματοοικονομική Ανάλυση 2015-2019
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
5.3Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4Κατάταξη των Επιχειρήσεων βάσει Κερδοφορίας, Ενεργητικού & Ιδίων Κεφαλαίων
5.5Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6.Η Αγορά Υπηρεσιών Καθαρισμού Επαγγελματικών Κτηρίων
6.1Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς
6.2Μερίδια Αγοράς Εταιρειών – Δείκτες Συγκέντρωσης

7.H Διεθνής Αγορά Υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facility Management)

8.Συμπεράσματα – Προοπτικές
Γενικά
8.1Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός Μεταξύ των Επιχειρήσεων
8.2Ανάλυση SWOT
8.3Προοπτικές του Κλάδου
8.4Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παραρτημα Ι: Οικονομική Επισκόπηση
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1.1 Δείκτης εξέλιξης κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες δραστηριοτήτων καθαρισμού (2012-2019)
Πίνακας 1.2 Στατιστικά διαγωνισμών δημοσίου για Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτηρίων (2016-2019)
Πίνακας 2.1 Εμπορικά κέντρα στην Ελλάδα
Πίνακας 2.2 Ακίνητη περιουσία φορέων κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα
Πίνακας 2.3 Είδη ακινήτων φορέων κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα
Πίνακας 2.4 Τα μεγαλύτερα εκθεσιακά κέντρα στην Ελλάδα
Πίνακας 2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα (2014-2019)
Πίνακας 2.6 Αριθμός νέων καταστημάτων στο σύνολο της χώρας (2014-2019)
Πίνακας 2.7 Δείκτης παραγωγής οικοδομικών έργων (2015-2019)
Πίνακας 2.8 Αερολιμένες στην Ελλάδα
Πίνακας 2.9 Δίκτυο τραπεζικών καταστημάτων στην Ελλάδα (2014-2019)
Πίνακας 2.10 Νοσοκομεία & Κέντρα Υγείας στην Ελλάδα (2013-2018)
Πίνακας 2.11 Κρατικά μουσεία στην Ελλάδα
Πίνακας 2.12 Κρατικά & Δημοτικά Θέατρα & Ορχήστρες στην Ελλάδα
Πίνακας 2.13 Το ξενοδοχειακό δυναμικό της Ελλάδος (2014-2019)
Π2.1 Γεωγραφική κατανομή των ιδιόκτητων ακινήτων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα
Π2.2 Αριθμός νέων καταστημάτων ανά κατηγορία χρήσης και περιοχή (2019)
Π2.3 Γεωγραφική κατανομή μονάδων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (2017/2018)
Π2.4 Γεωγραφική κατανομή μονάδων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής & εκκλησιαστικής εκπαίδευσης
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις καθαρισμού επαγγελματικών κτηρίων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις εταιρειών του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2020)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων των επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου «Διάφορες Υπηρεσίες» (2020)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2020)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου «Διάφορες Υπηρεσίες» (2019-2020)
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακες 5.8 – 5.24 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.27 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.28 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.29 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος αγοράς υπηρεσιών καθαρισμού επαγγελματικών κτηρίων (2007-2020)
Πίνακας 6.2 Μερίδια αγοράς εταιρειών του κλάδου (2019)
Πίνακας 6.3 Συντελεστής συγκέντρωσης στην αγορά υπηρεσιών καθαρισμού επαγγελματικών κτηρίων (2019)
Πίνακας 7.1 Μέγεθος αγοράς υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων (facilitiesmanagement) σε χώρες της Ευρώπης (2017)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ* στην Ελλάδα (2010-2019)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης*ανά νομό και νομική μορφή
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2020)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων των επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου «Διάφορες Υπηρεσίες» βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2020 – 11μηνο)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας εταιρειώντου κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας εταιρειών του κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.4 Βελτίωση/Επιδείνωση Βασικών Λογαριασμών Επιχειρήσεων του Κλάδου (2019/2018)
Διάγραμμα 5.5 Κατάταξη των 25 πρώτων επιχειρήσεων βάσει Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (%) (2019)
Διάγραμμα 5.6 Κατάταξη των 25 πρώτων επιχειρήσεων βάσει Περιθωρίου EBITDA (%) (2019)
Διάγραμμα 5.7 Κατάταξη των 25 πρώτων επιχειρήσεων βάσει Αποδοτικότητας Ιδίου Κεφαλαίου (%) (2019)
Διάγραμμα 6.1. Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς των υπηρεσιών καθαρισμού επαγγελματικών κτηρίων (2015-2020*)
Διάγραμμα 6.2 Κατανομή της αξίας της αγοράς μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (2019)
Διάγραμμα 6.3 Γεωγραφική κατανομή της αξίας της αγοράς υπηρεσιών καθαρισμού επαγγελματικών κτηρίων (2019)

 

1
Total: €669,60
Cookies Settings