ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ 2020 | ICAP group of companies
 

Shop

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ 2020

590,00

Η αγορά των φαρμακαποθηκών δείχνει σαφή σημάδια σταθεροποίησης, έπειτα από μία περίοδο συμπίεσης των περιθωρίων κέρδους και επιβολής μέτρων εξορθολογισμού των φαρμακευτικών δαπανών. Εν μέσω συνθηκών πανδημίας (Covid-19), οι εγχώριες φαρμακαποθήκες έχουν συνδράμει καθοριστικά στον εφοδιασμό της αγοράς, αποτελώντας καθοριστικό συνεκτικό κρίκο μεταξύ φαρμακείων και φαρμακευτικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων υγεινομικού υλικού.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2020

Έκδοση

12

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο Κλάδου Φαρμακαποθηκών
1.3 Δίκτυο Διανομής Φαρμακαποθηκών
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση για Φάρμακα
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για Φάρμακα
2.2 Δαπάνες Φαρμάκου και Υγείας
2.3 Υπηρεσίες Υγείας της Χώρας
2.4 Δείκτες Τιμών Παραγωγής και Καταναλωτή των Φαρμακευτικών Προϊόντων
2.5 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για Καλλυντικά
2.6 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση Εταιρειών του κλάδου
3.3 Κύκλος Εργασιών Εταιρειών του Κλάδου
3.4 Παρουσίαση Συνεταιρισμών του Κλάδου
3.5 Κύκλος Εργασιών των Συνεταιρισμών του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4 Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Εμπόριο (Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά)
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Εμπόριο (Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά)
4.3 Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών Φαρμακαποθηκών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός 2014-2018
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.2 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Συνεταιρισμών Φαρμακαποθηκών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός 2014-2018
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός 2017-2018
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Συνεταιρισμών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
Κατάταξη των Συνεταιρισμών του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
6. Η Αγορά του Κλάδου των Φαρμακαποθηκών
6.1 Εξέλιξη των Εισαγωγών-Εξαγωγών Φαρμακευτικών Προϊόντων
6.1.1 Ανάλυση των Εισαγωγών ανά Ομάδα Προϊόντων-Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
6.1.2 Ανάλυση των Εξαγωγών ανά Ομάδα Προϊόντων-Κυριότερες Χώρες Προορισμού
6.1.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Φαρμάκων – Εμπορικό Ισοζύγιο
6.2 Η Εγχώρια Αγορά Φαρμακαποθηκών
Μερίδια Συνολικής Αγοράς Φαρμακαποθηκών – Βαθμός Συγκέντρωσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Στοιχεία Διεθνούς & Ευρωπαϊκής Αγοράς
7.1 Ο Κλάδος των Φαρμακαποθηκών σε Χώρες της Ευρώπης
7.2 Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Αγορά Φαρμάκου
Παράρτημα Κεφαλαίου 7
8. Επιχειρηματικές Εξελίξεις – Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – SWOT Ανάλυση
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα – Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Α’ Ισολογισμοί Εταιρειών
Β’ Ισολογισμοί Συνεταιρισμών
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

• Benchmarking Εταιρειών του κλάδου
• Benchmarking Συνεταιρισμών του κλάδου

 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Π1.1 Νομοθετικό Πλαίσιο του Κλάδου των Φαρμακαποθηκών
Π1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο του Κλάδου των Φαρμακαποθηκών
Π1.3 Νομοθετικό Πλαίσιο του Κλάδου των Φαρμακαποθηκών
Πίνακας 2.1 Συμμετοχή (%) των ηλικιακών ομάδων άνω των 65 ετών στο συνολικό πληθυσμό της χώρας
Πίνακας 2.2 Δαπάνες για Φάρμακα και Υγεία (2010-2019)
Πίνακας 2.3 Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (2015-2020)
Πίνακας 2.4 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Φαρμάκων (2007-2020)
Πίνακας 2.5 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2019)
Πίνακας 2.6 Εξέλιξη Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για τα είδη ατομικής φροντίδας (2005-2020)
Π2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2017-2019)
Π2.2 Προβολές του πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικία (2020-2050)
Π2.3 Συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας (2012-2018)
Π2.4 Χρηματοδότηση των φορέων στους προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών υγείας (2012-2018)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών υγείας των νοικοκυριών, κατά κατηγορία περιοχής (2017)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών υγείας των νοικοκυριών, κατά κατηγορία περιοχής (2018)
Π2.7 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για καλλυντικά ανά κατηγορία περιοχής (2017)
Π2.8 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για καλλυντικά ανά κατηγορία περιοχής (2018)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση Εταιρειών (Ιδιωτικών Φαρμακαποθηκών) του κλάδου
Πίνακας 3.2 Κύκλος εργασιών εταιρειών του κλάδου φαρμακαποθηκών (2013-2018)
Πίνακας 3.3 Παρουσίαση Συνεταιρισμών του κλάδου
Πίνακας 3.4 Κύκλος εργασιών συνεταιρισμών του κλάδου (2013-2018)
Πίνακας 3.5 Κύκλος εργασιών ομίλων συνεταιρισμών του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 3.6 Κύκλος εργασιών εταιρειών και συνεταιρισμών του κλάδου (2014-2019)
Π3.1 Εξέλιξη συνόλου φαρμακείων ανά διοικητική περιφέρεια και νομό (2010-2018)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2018)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2019/2018)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Εμπόριο (Φάρμακα – Καλλυντικά –Απορρυπαντικά)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2019-2018)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Εμπόριο (Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά) (2019-2018)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ALFA PHARM Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας NEWPHARM Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΛΙΑ ΦΑΡΜ Α.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΞΥΔΙΑΣ, Κ., “ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ” Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠ., Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΑΦΑΡΜ ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΡΟΦΑΡΜ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΑΡΑΝΤΗΣ, Γ., ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΦΑΡΜΑΣΕΡΒΙΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Πίνακας 5.24 Δείκτες κερδοφορίας των συνεταιρισμών του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.25 Δείκτες αποδοτικότητας των συνεταιρισμών του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.26 Δείκτες ρευστότητας των συνεταιρισμών του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.27 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των συνεταιρισμών του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.28 Δείκτες δραστηριότητας των συνεταιρισμών του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.29 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των συνεταιρισμών του κλάδου (2014-2018, σε €)
Πίνακας 5.30 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των συνεταιρισμών του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.31 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των συνεταιρισμών του κλάδου (2017-2018, σε €)
Πίνακας 5.32 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΠΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.33 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤ. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.34 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥ.Φ.Α.Κ. ΣΥΝ.Π.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.35 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ “ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π.ΠΕ.” ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.36 Κατάταξη των συνεταιρισμών του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.37 Κατάταξη των συνεταιρισμών του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.38 Κατάταξη των συνεταιρισμών του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 5.39 Κατάταξη των συνεταιρισμών του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 5.40 Κατάταξη των συνεταιρισμών του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Πίνακας 6.1 Εμπορικό ισοζύγιο φαρμάκων (2011-2019)
Πίνακας 6.2 Μέγεθος Αγοράς Φαρμακαποθηκών (2007-2020)
Πίνακας 6.3 Μερίδια Φαρμακαποθηκών (2019)
Πίνακας 6.4 Μερίδια Αγοράς Ομίλων του Κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 6.5 Δείκτης συγκέντρωσης
Πίνακας 6.6 Μερίδια Αγοράς Εταιρειών (2019)
Πίνακας 6.7 Μερίδια Αγοράς Συνεταιρισμών (2019)
Π6.1 Περιγραφή κωδικών 8ψήφιας Συνδυασμένης Ονοματολογίας Εξωτερικού Εμπορίου Intrastat
Π6.2 Εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων σε αξία (2015-2019)
Π6.3 Κατανομή των εισαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων βάσει προέλευσης (2014-2019)
Π6.4 Κατανομή των εισαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων ανά χώρα (2018-2019)
Πίνακας 7.1 Στοιχεία του Κλάδου των Φαρμακαποθηκών ανά χώρα στην Ευρώπη (2019)
Πίνακας 7.2 Ο Φαρμακευτικός Κλάδος στην Ευρώπη (2013 – 2018)
Π7.1 Τα υψηλότερα σε πωλήσεις φάρμακα στην παγκόσμια αγορά (2017-2018)
Π7.2 Τα υψηλότερα σε πωλήσεις συνταγογραφούμενα φάρμακα στην παγκόσμια αγορά (2019)
Πρόβλεψη Αγοράς Φαρμακαποθηκών (2020-2022)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη Φαρμακευτικής Δαπάνης (2010-2018)
Διάγραμμα 2.2 Συμμετοχή φορέων στη συνολική Δαπάνη Υγείας (2018)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή εταιρειών-φαρμακαποθηκών της μελέτης βάσει νομικής μορφής
Διάγραμμα 3.2 Γεωγραφική κατανομή εταιρειών-φαρμακαποθηκών της μελέτης
Διάγραμμα 3.3 Κατανομή συνεταιρισμών της μελέτης βάσει νομικής μορφής
Διάγραμμα 3.4 Γεωγραφική κατανομή συνεταιρισμών της μελέτης
Διάγραμμα 3.5 Κατανομή επιχειρήσεων της μελέτης βάσει κύκλου εργασιών
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2019)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας των εταιρειών του κλάδου (2014-2018)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας των εταιρειών του κλάδου (2014-2018)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας των εταιρειών του κλάδου (2014-2018)
Διάγραμμα 5.4 Επιδείνωση και βελτίωση κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2018)
Διάγραμμα 5.5 Κατάταξη των εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (%) (2018)
Διάγραμμα 5.6 Κατάταξη των εταιρειών του κλάδου βάσει της Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (%) (2018)
Διάγραμμα 5.7 Κατάταξη των εταιρειών του κλάδου βάσει της Γενικής Ρευστότητας (2018)
Διάγραμμα 5.8 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας των συνεταιρασμών του κλάδου (2014-2018)
Διάγραμμα 5.9 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας των συνεταιρισμών του κλάδου (2014-2018)
Διάγραμμα 5.10 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας των συνεταιρισμών του κλάδου (2014-2018)
Διάγραμμα 5.11 Επιδείνωση και βελτίωση κερδοφορίας των συνεταιρισμών του κλάδου (2017-2018)
Διάγραμμα 5.12 Κατάταξη των συνεταιρισμών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2018)
Διάγραμμα 5.13 Κατάταξη των συνεταιρισμών του κλάδου βάσει της Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2018)
Διάγραμμα 5.14 Κατάταξη των συνεταιρισμών του κλάδου βάσει της Γενικής Ρευστότητας (2018)
Διάγραμμα 6.1 Διαχρονική εξέλιξη των εισαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων σε αξία (2011-2019)
Διάγραμμα 6.2 Διαχρονική εξέλιξη των εξαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων σε αξία (2011-2019)
Διάγραμμα 6.3 Εμπορικό ισοζύγιο και δείκτης ανταγωνιστικότητας Balassa κλάδου φαρμάκων (2011-2019)
Διάγραμμα 6.4 Εξέλιξη Εγχώριας Αγοράς Φαρμακαποθηκών (2007-2020)
Διάγραμμα 6.5 Κατανομή Συνολικής Αγοράς Φαρμακαποθηκών (2019)
Διάγραμμα 7.1 Εξέλιξη πωλήσεων φαρμάκων παγκοσμίως (2013-2023)
Διάγραμμα 8.1 Εξέλιξη Αγοράς Φαρμακαποθηκών (2012-2022)

 

 

0
Your Cart is empty
Cookies Settings