ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 2020 | ICAP group of companies
 

Shop

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 2020

590,00

Σε θετική τροχιά επανήλθε η ελληνική αγορά φαρμάκου, παρά τη σειρά προβλημάτων που συνεχίζει να αντιμετωπίζει (μειώσεις τιμών φαρμάκων, οφειλές προς φαρμακευτικές επιχειρήσεις, κλπ.). Το φαινόμενο πανδημίας (Covid-19) που βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα έχει δημιουργήσει συνθήκες αβεβαιότητας στην εγχώρια οικονομία, γεγονός που αναμένεται να πλήξει και τον φαρμακευτικό κλάδο, με επιπτώσεις στην έρευνα και ανάπτυξη (R&D) και κατ’ επέκταση στην παραγωγή φαρμάκων.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2020

Έκδοση

11

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
1.4 Δίκτυο Διανομής Φαρμάκων
1.5 Σημαντικοί Φορείς του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 1

2. Η Ζήτηση Για Φάρμακα
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για Φάρμακα
2.2 Δαπάνες Φαρμάκου και Υγείας
2.3 Υπηρεσίες Υγείας της Χώρας
2.4 Δείκτες Τιμών Παραγωγής και Καταναλωτή των Φαρμακευτικών Προϊόντων
2.5 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για Καλλυντικά και Βρεφικές Τροφές
2.6 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση Παραγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
3.3 Κύκλος Εργασιών Παραγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
3.4 Παρουσίαση Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Εταιρειών
3.5 Κύκλος Εργασιών Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία «Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά» και Εμπόριο: «Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά»
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Φαρμακευτικών Εταιρειών
4.3 Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των Παραγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων (2018-2019)
5.2 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.3 Κατάταξη των Παραγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων βάσει Οικονομικών Μεγεθών
5.4 Κατάταξη των Παραγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων (2018-2019)
5.6 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.7 Κατάταξη των Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων βάσει Οικονομικών Μεγεθών
5.8 Κατάταξη των Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών

6. Η Αγορά των Φαρμακευτικών Εταιρειών
6.1 Εγχώρια Παραγωγή Φαρμάκων
6.2 Εξέλιξη των Εισαγωγών-Εξαγωγών Φαρμακευτικών Προϊόντων
6.2.1 Ανάλυση των Εισαγωγών ανά Ομάδα Προϊόντων-Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
6.2.2 Ανάλυση των Εξαγωγών ανά Ομάδα Προϊόντων-Κυριότερες Χώρες Προορισμού
6.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Φαρμάκων – Εμπορικό Ισοζύγιο
6.3 Μέγεθος Αγοράς Φαρμάκων
Clawback και Rebate
Γενόσημα Φάρμακα
Χρέη, Νοσοκομείων ΕΟΠΥΥ Προς Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις
6.4 Μερίδια Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων – Βαθμός Συγκέντρωσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. O Kλάδος των Φαρμάκων στη Διεθνή & Ευρωπαϊκή Αγορά
Η Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Αγορά Φαρμάκου
Παράρτημα Κεφαλαίου 7

8. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση SWOT
-Γενικά
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές
8.4 Προτάσεις
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

•Benchmarking Παραγωγικών Φαρμακευτικών Εταιρειών
•Benchmarking Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Εταιρειών

 

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Π1.1 Βασική Ισχύουσα Φαρμακευτική Νομοθεσία (Ιανουάριος 2012-Σεπτέμβριος 2020)
Πίνακας 2.1 Συμμετοχή (%) των ηλικιακών ομάδων άνω των 65 ετών στο συνολικό πληθυσμό της χώρας
Πίνακας 2.2 Δαπάνες για Φάρμακα και Υγεία (2010-2019)
Πίνακας 2.3 Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (2007-2020)
Πίνακας 2.4 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Φαρμάκων (2007-2020)
Πίνακας 2.5 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2019)
Πίνακας 2.6 Εξέλιξη Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για τα είδη ατομικής φροντίδας (2005-2019)
Π2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2017-2019)
Π2.2 Προβολές του πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικία (2020-2050)
Π2.3 Συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας (2012-2018)
Π2.4 Χρηματοδότηση των φορέων στους προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών υγείας (2012-2018)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών υγείας των νοικοκυριών, κατά κατηγορία περιοχής (2018)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών υγείας των νοικοκυριών, κατά κατηγορία περιοχής (2019)
Π2.7 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για καλλυντικά ανά κατηγορία περιοχής (2018)
Π2.8 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για καλλυντικά ανά κατηγορία περιοχής (2019)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση Παραγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Πίνακας 3.2 Κύκλος εργασιών παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2015-2019)
Πίνακας 3.3 Ρυθμοί μεταβολής κύκλου εργασιών παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2016-2019)
Πίνακας 3.4 Παρουσίαση Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Πίνακας 3.5 Κύκλος εργασιών εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2015-2019)
Πίνακας 3.6 Ρυθμοί μεταβολής κύκλου εργασιών εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2016-2019)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2020-2019)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2019/2018)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Βιομηχανία: «Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά» (2020)
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Εμπόριο: «Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά» (2020)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2020-2019)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2015-2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2015-2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2015-2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2015-2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2015-2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2018-2019, σε €)
Πίνακες 5.7 – 5.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.12 Κατάταξη των παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.13 Κατάταξη των παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.14 Κατάταξη των παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.15 Κατάταξη των παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.16 Κατάταξη των παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Πίνακας 5.17 Δείκτες κερδοφορίας των εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2015-2019)
Πίνακας 5.18 Δείκτες αποδοτικότητας των εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2015-2019)
Πίνακας 5.19 Δείκτες ρευστότητας των εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2015-2019)
Πίνακας 5.20 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2015-2019)
Πίνακας 5.21 Δείκτες δραστηριότητας των εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2015-2019)
Πίνακας 5.22 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2018-2019, σε €)
Πίνακες 5.23 – 5.31 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.32 Κατάταξη των εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.33 Κατάταξη των εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.34 Κατάταξη των εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.35 Κατάταξη των εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.36 Κατάταξη των εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Πίνακας 6.1 Εξέλιξη της αξίας των εγχωρίως παραγόμενων φαρμάκων (2002-2019)
Πίνακας 6.2 Εμπορικό ισοζύγιο φαρμάκων (2011-2019)
Πίνακας 6.3 Παράλληλες Εξαγωγές Φαρμάκων (2005-2018)
Πίνακας 6.4 Αγορά Φαρμάκων (2000-2020)
Πίνακας 6.5 Μερίδια φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2019)
Πίνακας 6.6 Δείκτης συγκέντρωσης φαρμακευτικών εταιρειών
Π6.1 Περιγραφή κωδικών 8ψήφιας Συνδυασμένης Ονοματολογίας Εξωτερικού Εμπορίου Intrastat
Π6.2 Εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων σε αξία (2015-2019)
Π6.3 Κατανομή των εισαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων βάσει προέλευσης (2014-2019)
Π6.4 Κατανομή των εισαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων ανά χώρα (2018-2019)
Πίνακας 7.1 Συνολικές Πωλήσεις Φαρμάκων Παγκοσμίως (2013 – 2023)
Πίνακας 7.2 Ο Φαρμακευτικός Κλάδος στην Ευρώπη (2013 – 2019)
Πίνακας 7.3 Στοιχεία του Φαρμακευτικού Κλάδου ανά χώρα στην Ευρώπη (2018)
Πίνακας 7.4 Δαπάνες Έρευνας & Ανάπτυξης του Φαρμακευτικού Κλάδου στην Ευρώπη ανά χώρα (2018)
Π7.1 Τα υψηλότερα σε πωλήσεις φάρμακα στην παγκόσμια αγορά (2020)
Π7.2 Τα υψηλότερα σε πωλήσεις συνταγογραφούμενα φάρμακα στην παγκόσμια αγορά (2019)
Π7.3 Οι υψηλότερες σε πωλήσεις φαρμακευτικές εταιρείες (2019)
Π7.4 Οι 10 μεγαλύτερες φαρμακευτικές επιχειρήσεις βάσει R&D (2019)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη Αγοράς Φαρμάκων (2020-2022)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη Φαρμακευτικής Δαπάνης (2010-2019)
Διάγραμμα 2.2 Συμμετοχή φορέων στη συνολική Δαπάνη Υγείας (2018)
Διάγραμμα 2.3 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ* στην Ελλάδα (2010-2019)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2019)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2019/2018)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας των παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2015-2019)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας των παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2015-2019)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας των παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2015-2019)
Διάγραμμα 5.4 Επιδείνωση και βελτίωση κερδοφορίας των παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2018-2019)
Διάγραμμα 5.5 Κατάταξη των παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων βάσει του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2019)
Διάγραμμα 5.6 Κατάταξη των παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων βάσει της Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2019)
Διάγραμμα 5.7 Κατάταξη των παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων βάσει της Γενικής Ρευστότητας (2019)
Διάγραμμα 5.8 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας των εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2015-2019)
Διάγραμμα 5.9 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας των εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2015-2019)
Διάγραμμα 5.10 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας των εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2015-2019)
Διάγραμμα 5.11 Επιδείνωση και βελτίωση κερδοφορίας των εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2018-2019)
Διάγραμμα 5.12 Κατάταξη των εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων βάσει του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2019)
Διάγραμμα 5.13 Κατάταξη των εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων βάσει της Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2019)
Διάγραμμα 5.14 Κατάταξη των εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων βάσει της Γενικής Ρευστότητας (2019)
Διάγραμμα 5.15 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας των φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2015-2019)
Διάγραμμα 5.16 Εξέλιξη δεικτών χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2015-2019)
Διάγραμμα 5.17 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας των φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2015-2019)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη αξίας πωλήσεων παραγόμενων φαρμάκων στην Ελλάδα (2009-2019)
Διάγραμμα 6.2 Διαχρονική εξέλιξη των εισαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων σε αξία (2011-2019)
Διάγραμμα 6.3 Διαχρονική εξέλιξη των εξαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων σε αξία (2011-2019)
Διάγραμμα 6.4 Εμπορικό ισοζύγιο και δείκτης ανταγωνιστικότητας Balassa κλάδου φαρμάκων (2011-2019)
Διάγραμμα 6.5 Εξέλιξη της Εγχώριας Αγοράς Φαρμάκων (2008-2020)
Διάγραμμα 6.6 Χρέη Νοσοκομείων ΕΟΠΥΥ προς Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις (2013-2020)
Διάγραμμα 7.1 Εξέλιξη συνολικών πωλήσεων φαρμάκων παγκοσμίως (2013-2023)
Διάγραμμα 8.1 Πρόβλεψη Αγοράς Φαρμάκων (2020-2022)

 

1
Total: €471,20
Cookies Settings