ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 2018 | ICAP group of companies
 

Shop

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 2018

540,00

H ζήτηση για τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, καθώς και για τα κέντρα ξένων γλωσσών παραμένει παραδοσιακά υψηλή στην Ελλάδα, παρά την πολυετή οικονομική κρίση που έπληξε τα νοικοκυριά. Χαρακτηριστικό των δυο κλάδων είναι η ύπαρξη πολύ μεγάλου αριθμού εκπαιδευτηρίων που συνήθως απασχολούν μικρό αριθμό καθηγητών. Τα τελευταία έτη παρατηρείται μερική εξάπλωση ορισμένων μεγάλων αλυσίδων φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών σε όλη την Ελλάδα, με τη μέθοδο franchising, τάση η οποία εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και τα επόμενα έτη.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2018

Έκδοση

1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σύνοψη

1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1.2 Εισαγωγή
1.3 Σύντομο Ιστορικό των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης1
1.4 Ξένες Γλώσσες στην Ελλάδα
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο

2. Η Ζήτηση για τις Υπηρεσίες του Κλάδου
2.1 Γενικά
2.2 Οικονομικοί – Δημογραφικοί Παράγοντες
2.3 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών

3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης
3.3 Πωλήσεις Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης
3.4 Παρουσίαση Κέντρων Ξένων Γλωσσών
3.5 Πωλήσεις Κέντρων Ξένων Γλωσσών
3.6 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.6.1 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
3.7 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.7.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης και Κέντρων Ξένων Γλωσσών
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
4.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού (2012-2016)
4.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
4.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Η Αγορά των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών
5.1 Δαπάνες Εκπαίδευσης
5.2. Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης
Μέγεθος Μαθητικού Πληθυσμού (2010 -2018)
Μερίδια Αγοράς (2017/2018)
Πρόβλεψη Μαθητικού Πληθυσμού (2018-2021)
Δίδακτρα73
5.3. Κέντρα Ξένων Γλωσσών
Μέγεθος Μαθητικού Πληθυσμού (2010 -2018)
Μερίδια Αγοράς (2017/2018)
Πρόβλεψη Μαθητικού Πληθυσμού (2018-2021)
Δίδακτρα

6. Στοιχεία Ευρωπαϊκής Αγοράς
6.1 Γενικά
6.2 Μορφωτικό επίπεδο στην Ευρώπη
6.3 Γλωσσομάθεια στην Ευρώπη
6.4 Εκπαιδευτικές Δαπάνες στην Ευρώπη

7. Συμπεράσματα – Προοπτικές
7.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
7.2 Ανάλυση SWOT
7.3 Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα IΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.

• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

 

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Εξέλιξη του καθαρού εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος (2007-2016)
Πίνακας 2.2 Υπολογιζόμενος Πληθυσμός (2001-2017)
Πίνακας 2.3 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσια): Σχολικές μονάδες, Διδακτικό προσωπικό και Μαθητές, έναρξη σχολικού έτους 2005/06 – 2014/15
Πίνακας 2.4 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Λύκεια): Σχολικές μονάδες, Διδακτικό προσωπικό και Μαθητές, έναρξη σχολικού έτους 2005/06 – 2014/15
Πίνακας 2.5 Μηνιαίες Δαπάνες ανά νοικοκυριό για Φροντιστήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Ιδιαίτερα μαθήματα σε ευρώ (2010 – 2016)
Πίνακας 2.6 Μηνιαίες Δαπάνες ανά νοικοκυριό για εκμάθηση Ξένων γλωσσών σε ευρώ (2010 – 2016)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική Παρουσίαση 41 Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης (2011-2016)
Πίνακας 3.3 Συνοπτική Παρουσίαση 33 Κέντρων Ξένων Γλωσσών
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016, σε €)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακες 4.8 – 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.15 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2015-2016)
Πίνακας 4.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2015-2016)
Πίνακας 4.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2015-2016)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Δαπάνες Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – Πιστώσεις κατά Ειδικό Φορέα
(2016-2018)
Πίνακας 5.2 Ετήσιες και σωρευτικές μεταβολές των ιδιωτικών δαπανών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα (2011-2016)
Πίνακας 5.3 Ετήσιες και σωρευτικές μεταβολές των ιδιωτικών δαπανών για την εκμάθηση ξένων γλωσσών (2011-2016)
Πίνακας 5.4 Ετήσιες μεταβολές και σωρευτική μεταβολή του μαθητικού πληθυσμού των φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης (2010-2018)
Πίνακας 5.5 Πρόβλεψη μαθητικού πληθυσμού φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης (2018-2021)
Πίνακας 5.6 Ετήσιες μεταβολές και σωρευτική μεταβολή του μαθητικού πληθυσμού των κέντρων ξένων γλωσσών (2010-2018)
Πίνακας 5.7 Πρόβλεψη μαθητικού πληθυσμού κέντρων ξένων γλωσσών (2018-2021)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη του ποσοστού των ανέργων στο σύνολο του πληθυσμού (2004-2017)
Διάγραμμα 2.2 Ετήσια μεταβολή ΑΕΠ* (2010-2016)
Διάγραμμα 2.3 Μηνιαίες Δαπάνες ανά νοικοκυριό για Φροντιστήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Ιδιαίτερα μαθήματα σε ευρώ (2010 – 2016)
Διάγραμμα 2.4 Μηνιαίες Δαπάνες ανά νοικοκυριό για εκμάθηση Ξένων γλωσσών σε ευρώ (2010 – 2016)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή εκπαιδευτηρίων μέσης εκπαίδευσης ανά περιφέρεια (2012/2013)
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή κέντρων ξένων γλωσσών ανά περιφέρεια (2012/2013)
Διάγραμμα 3.3 Στατιστικά στοιχεία εκπαιδευτηρίων μέσης εκπαίδευσης ανά περιφέρεια (2012/2013)
Διάγραμμα 3.4 Κατανομή καθηγητών ανά ειδικότητα στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης (2012/2013)
Διάγραμμα 3.5 Στατιστικά στοιχεία κέντρων ξένων γλωσσών ανά περιφέρεια (2012/2013)
Διάγραμμα 4.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Διάγραμμα 4.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας (%) των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Διάγραμμα 4.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας του κλάδου (2012-2016)
Διάγραμμα 4.4 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2015/2016)
Διάγραμμα 5.1 Ιδιωτικές δαπάνες για φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (2011-2016)
Διάγραμμα 5.2 Ιδιωτικές δαπάνες για την εκμάθηση ξένων γλωσσών (2011-2016)
Διάγραμμα 5.3 Κατανομή μαθητών στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης ανά περιφέρεια (σχολικό έτος 2012-2013)
Διάγραμμα 5.4 Μέγεθος μαθητικού πληθυσμού φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης (σχολικά έτη από το 2010/11 έως και 2017/2018)
Διάγραμμα 5.5 Εκτιμώμενα μερίδια αγοράς* φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης (2017/2018)
Διάγραμμα 5.6 Κατανομή μαθητών στα κέντρα ξένων γλωσσών ανά περιφέρεια (σχολικό έτος 2012-2013)
Διάγραμμα 5.7 Μέγεθος μαθητικού πληθυσμού κέντρων ξένων γλωσσών (σχολικά έτη από το 2010/11 έως και 2017/2018)
Διάγραμμα 5.8 Εκτιμώμενα μερίδια αγοράς κέντρων ξένων γλωσσών (2017/2018)
Διάγραμμα 6.1 Ποσοστό (%) πληθυσμού με ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED 3) στην Ευρώπη το 2016 (ηλικίες 20-24 ετών)
Διάγραμμα 6.2 Ποσοστό (%) πληθυσμού με τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED 5-8) στην Ευρώπη το 2016 (ηλικίες 25-54 ετών)
Διάγραμμα 6.3 Ποσοστό (%) πληθυσμού με τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED 5-8) στην Ευρώπη το 2016 (ηλικίες 55-74 ετών)
Διάγραμμα 6.4 Ποσοστά (%) γλωσσομάθειας στην Ευρώπη το 2011
Διάγραμμα 6.5 Ποσοστά (%) δημόσιων εκπαιδευτικών δαπανών ως προς το ΑΕΠ
στην Ευρώπη το 2014
Διάγραμμα 6.6 Ποσοστά (%) εκπαιδευτικής οικονομικής βοήθειας ως προς τις συνολικές δημόσιες εκπαιδευτικές δαπάνες στην Ευρώπη το 2014

 

1
Total: €669,60
Cookies Settings