ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2020 | ICAP group of companies
 

Shop

ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2020

590,00

Η ζήτηση για χαρτί-χαρτόνι (ως Α’ ύλη για συσκευασία) και για τελικά είδη χάρτινης συσκευασίας εξαρτάται από την εξέλιξη της αγοράς των συσκευασμένων προϊόντων. Αρκετές είναι οι επιχειρήσεις που διευρύνουν την εξωστρέφειά τους τα τελευταία έτη, γεγονός που αποτυπώνεται από την αύξηση των εξαγωγών.

Οι συνθήκες πανδημίας (Covid– 19) που επικρατούν και στη χώρα μας επηρεάζουν αρνητικά ορισμένες επιχειρήσεις του εξεταζόμενου κλάδου, οι οποίες συνεργάζονται κυρίως με καταστήματα εστίασης και λιανικής πώλησης διαφόρων προϊόντων (μείωση της ζήτησης για τελικά είδη χάρτινης συσκευασίας).

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2020

Έκδοση

14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορική Εξέλιξη
1.3 Πρώτες Ύλες – Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.4 Ανακύκλωση Χαρτιού- Θεσμικό Πλαίσιο
1.5 Αναπτυξιακός Νόμος
1.6 Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014 – 2020
1.7 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη του Κλάδου
2. Η Ζήτηση Χάρτινων Ειδών Συσκευασίας
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν την Ζήτηση
2.2 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
3. Η Προσφορά Χάρτινων Ειδών Συσκευασίας
3.1 Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Γεωγραφική Κατανομή του Κλάδου – Κατανομή ανά Νομική Μορφή
Κατανομή ανά Γεωγραφική Περιφέρεια
Κατανομή ανά Νομική Μορφή
3.3 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.4 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4.1 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής Χαρτιού- Χαρτονιού
3.4.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
3.5 Εισαγωγείς- Αντιπρόσωποι Χαρτιού- Χαρτονιού και Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
3.5.1 Πωλήσεις Εισαγωγέων και Αντιπροσώπων Χαρτιού- Χαρτονιού και Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
3.6 Επιχειρήσεις Σύνθετης Χάρτινης Συσκευασίας
3.6.1 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Σύνθετης Χάρτινης Συσκευασίας
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου: «Βιομηχανία:Χαρτί & Προϊόντα
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: “Βιομηχανία:Χαρτί & Προϊόντα
4.3 Δείκτης ICAP Covid Sector Check
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Παραγωγής Χαρτιού- Χαρτονιού
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων
5.3 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Παραγωγής Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.5 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.6 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο- Benchmarking
5.7 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.8 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
6. Η Αγορά Χάρτινων Ειδών Συσκευασίας
6.1 Εγχώρια Παραγωγή Χάρτινης Συσκευασίας
6.1.1 Εγχώρια Παραγωγή Χαρτιού – Χαρτονιού Συσκευασίας
6.1.2 Εγχώρια Παραγωγή Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο Χαρτιού – Χαρτονιού και Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
6.2.1 Εξωτερικό Εμπόριο Χαρτιού-Χαρτονιού Συσκευασίας
6.2.2 Εξωτερικό Εμπόριο Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
6.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας – Εμπορικό Ισοζύγιο
6.3 Εγχώρια Αγορά Χάρτινης Συσκευασίας
6.3.1 Εγχώρια Αγορά Χαρτιού – Χαρτονιού Συσκευασίας
6.3.2 Εγχώρια Αγορά Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
6.3.3 Εγχώρια Αγορά Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας ανά Κατηγορία
6.3.4 Μερίδια Αγοράς των Κυριότερων Επιχειρήσεων
6.3.5 Εγχώρια Αγορά Σύνθετης Χάρτινης Συσκευασίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Διεθνής Αγορά Χαρτιού – Χαρτονιού
7.1 Παγκόσμια Αγορά Χαρτιού – Χαρτονιού
7.2 Ευρωπαϊκή Αγορά Χαρτιού-Χαρτονιού
Παράρτημα Κεφαλαίου 7
8. Συμπεράσματα –Προοπτικές
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Χαρτιού-Χαρτονιού

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1.1 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη της Εγχώριας Χαρτοβιομηχανίας (2011-2018)
Πίνακας 1.2 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη της Εγχώριας Βιομηχανίας Παραγωγής Χαρτοπολτού, Χαρτιού και Χαρτονιού (2011-2018)
Πίνακας 1.3 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη της Βιομηχανίας Κατασκευής Τελικών Ειδών από Χαρτί και Χαρτόνι (2011-2018)
Πίνακας 1.4 Αναθεωρημένος Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του Κλάδου της Χαρτοβιομηχανίας (2010 – 2019)
Πίνακας 2.1 Μέσος ετήσιος Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο (2005-2019)
Πίνακας 2.2 Εποχικά Διορθωμένος Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο των πρώτων τριών μηνών κάθε έτους (2016-2020)
Πίνακας 2.3 Μέσοι ετήσιοι δείκτες τιμών παραγωγού στη βιομηχανία (2010-2019)
Πίνακας 2.4 Μέσοι ετήσιοι δείκτες τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία (2010-2019)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική Παρουσίαση Eπιχειρήσεων του Κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων Παραγωγής Χαρτιού – Χαρτονιού (2014-2019)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας
Πίνακας 3.5 Αντιπρόσωποι και Εισαγωγείς χαρτιού- χαρτονιού και τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις εισαγωγέων και αντιπροσώπων χαρτιού – χαρτονιού και τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2014-2019)
Πίνακας 3.7 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων σύνθετης χάρτινης συσκευασίας
Πίνακας 3.8 Πωλήσεις επιχειρήσεων σύνθετης χάρτινης συσκευασίας (2014-2019)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2018)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2019/2018)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου της Βιομηχανίας «Χαρτί & Προϊόντα» (2019)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2019-2018)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Βιομηχανία “Χαρτί & Προϊόντα” (2018-2019)
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018) 78
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.8 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.9 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.10 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 5.11 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 5.12 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Πίνακας 5.13 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.14 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.15 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.16 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.17 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.18 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018, σε €)
Πίνακας 5.19 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας DS SMITH CRETAN HELLAS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας DS SMITH HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.&Β.Ε. ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.22 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας EL PACK Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο
(2016-2018)
Πίνακας 5.23 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MONDI ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.24 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.25 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SMURFIT KAPPA HELLAS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.26 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας TOTTIS PACK Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.27 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας UNIPAK HELLAS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.28 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΙΟΚΥΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ A.E.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.29 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.30 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΖΑΒΑΛΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.31 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΝΟΒΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.32 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.33 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.34 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.35 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 5.36 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 5.37 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Πίνακας 6.1 Εγχώρια παραγωγή χαρτιού-χαρτονιού ανά κατηγορία (1993-2020)
Πίνακας 6.2 Εγχώρια παραγωγή τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας ανά κατηγορία (1993-2020)
Πίνακας 6.3 Εισαγωγές χαρτιού-χαρτονιού συσκευασίας (2008-2019)
Πίνακας 6.4 Εξαγωγές χαρτιού-χαρτονιού συσκευασίας (2008-2019)
Πίνακας 6.5 Εξωτερικό εμπόριο τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2008-2019)
Πίνακας 6.6 Εμπορικό ισοζύγιο χαρτιού – χαρτονιού συσκευασίας (2008-2019)
Πίνακας 6.7 Εμπορικό ισοζύγιο τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2008-2019)
Πίνακας 6.8 Εξέλιξη της συνολικής εγχώριας αγοράς χαρτιού-χαρτονιού συσκευασίας (1993-2020)
Πίνακας 6.9 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς χαρτιού-χαρτονιού συσκευασίας ανά κατηγορία (1993-2020)
Πίνακας 6.10 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (1993-2020)
Πίνακας 6.11 Μέγεθος εγχώριας αγοράς τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας ανά κατηγορία (1993-2020)
Πίνακας 6.12 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά χαρτοκιβωτίων από κυματοειδές χαρτί-χαρτόνι (2019)
Πίνακας 6.13 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά κουτιών από συμπαγές χαρτόνι (2019)
Π6.1 Κυριότερες χώρες προέλευσης χαρτιού για κυματοειδή χαρτοκιβώτια (2018-2019)
Π6.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης χαρτονιού για συμπαγή κουτιά (2018-2019)
Π6.3 Κυριότερες χώρες προέλευσης χαρτιού περιτύλιξης και συσκευασίας (2018-2019)
Π6.4 Κυριότερες χώρες προορισμού κυματοειδούς χαρτιού για χαρτοκιβώτια (2018-2019)
Π6.5 Κυριότερες χώρες προορισμού χαρτονιού για συμπαγή κουτιά (2018-2019)
Π6.6 Κυριότερες χώρες προορισμού χαρτιού περιτύλιξης και συσκευασίας (2018-2019)
Π6.7 Εισαγωγές τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2008-2019)
Π6.8 Εξαγωγές τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2008-2019)
Π6.9 Κυριότερες χώρες προέλευσης τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2018-2019)
Π6.10 Κυριότερες χώρες προορισμού τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2018-2019)
Πίνακας 7.1 Μεγέθη της ευρωπαϊκής αγοράς χαρτιού – χαρτονιού
Πίνακας 7.2 Διαρθρωτικά στοιχεία της βιομηχανίας κυματοειδούς χαρτιού σε χώρες της Ευρώπης (2018)
Πίνακας 7.3 Συνολική κατανάλωση κυματοειδούς χαρτιού στην Ευρώπη (2013-2018)
Πίνακας 7.4 Ποσοστιαία κατανομή (%) των πωλήσεων κυματοειδούς χαρτονιού ανά τύπο (fluting type) σε επιμέρους χώρες της Ευρώπης (2018)
Πίνακας 7.5 Μέσο βάρος κυματοειδούς χαρτονιού ανά χώρα (2010-2018)
Π7.1 Ποσοστιαία (%) κατανομή της κατανάλωσης κυματοειδούς χαρτιού-χαρτονιού ανά κατηγορία (2017-2018)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 1.1 Εξέλιξη του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής στον κλάδο της χαρτοβιομηχανίας (Α’ τρίμηνο 2016-2020)
Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη του Μέσου Ετήσιου Δείκτη Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο (2005-2019)
Διάγραμμα 2.2 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ* στην Ελλάδα (2010-2019)
Διάγραμμα 2.3 Ποσοστιαίες (%) Μεταβολές του ΑΕΠ το Α’ Τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το Δ’ Τρίμηνο του 2019 για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή Παραγωγικών Επιχειρήσεων ανά Γεωγραφική Περιφέρεια
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή Αντιπροσώπων- Εισαγωγέων ανά Γεωγραφική Περιφέρεια
Διάγραμμα 3.3 Κατανομή των Εταιρειών της μελέτης ανά Νομική Μορφή
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2019)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2019/2018)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη Επιχειρήσεων της Βιομηχανίας «Χαρτί & Προϊόντα» βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2019)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας (2014-2018)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας (2014-2018)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας (2014-2018)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας (2014-2018)
Διάγραμμα 5.5 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας ιδίων και απασχολουμένων κεφαλαίων (2014-2018)
Διάγραμμα 5.6 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας (2014-2018)
Διάγραμμα 5.7 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2018)
Διάγραμμα 5.8 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου Καθαρού (προ φόρου) Κέρδους (2018)
Διάγραμμα 5.9 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου EBITDA (2018)
Διάγραμμα 5.10 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει της Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων (2018)
Διάγραμμα 5.11 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει της Γενικής Ρευστότητας (2018)
Διάγραμμα 6.1 Διάρθρωση της εγχώριας παραγωγής χαρτιού – χαρτονιού ανά κατηγορία (2019)
Διάγραμμα 6.2 Διάρθρωση της εγχώριας παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας ανά κατηγορία (2019)
Διάγραμμα 6.3 Διάρθρωση Εισαγόμενων και Εξαγόμενων ποσοτήτων χαρτιού – χαρτονιού ανά κατηγορία (2019)
Διάγραμμα 6.4 Διάρθρωση Εισαγόμενων και Εξαγόμενων ποσοτήτων τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας ανά κατηγορία (2019)
Διάγραμμα 6.5 Διαχρονική εξέλιξη του δείκτη ανταγωνιστικότητας Balassa για το Χαρτί – Χαρτόνι και τα Τελικά Είδη Χάρτινης Συσκευασίας (2008-2019)
Διάγραμμα 7.1 Κατανομή της παγκόσμιας παραγωγής χαρτιού- χαρτονιού ανά γεωγραφική περιοχή (2018)
Διάγραμμα 7.2 Κατανομή της παγκόσμιας παραγωγής χαρτιού- χαρτονιού ανά κατηγορία προϊόντων (2018)
Διάγραμμα 7.3 Κατανομή της ευρωπαϊκής παραγωγής χαρτιού- χαρτονιού ανά κατηγορία προϊόντων (2018)
Διάγραμμα 7.4 Ποσοστιαία κατανομή (%) των πωλήσεων κυματοειδούς χαρτονιού ανά τύπο (fluting type) σε επιμέρους χώρες της Ευρώπης (2018)

 

0
Your Cart is empty
Cookies Settings