ΧΥΜΟΙ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 2021 | ICAP group of companies
 

Shop

ΧΥΜΟΙ – ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 2021

590,00

Ο κλάδος των χυμών και αναψυκτικών είναι συγκεντρωμένος σε λίγες μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν εκτεταμένα δίκτυα διανομής, καλύπτοντας γεωγραφικά το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Ταυτόχρονα, περιλαμβάνει και έναν αριθμό μικρότερων επιχειρήσεων οι οποίες είναι κυρίως τοπικής εμβέλειας.

Οι συνθήκες πανδημίας (Covid– 19) που επικρατούν και στη χώρα μας περιορίζουν την κατανάλωση των πολιτών στην οικιακή, με αποτέλεσμα τη μείωση της εγχώριας αγοράς. Οι επιπτώσεις αυτές είναι εντονότερες για τις μικρότερες επιχειρήσεις του εξεταζόμενου κλάδου, οι οποίες συνεργάζονται κατά κύριο λόγο με καταστήματα εστίασης και ξενοδοχειακές μονάδες.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2021

Έκδοση

15

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Χυμοί Φρούτων
1.1.1 Πρώτες Ύλες Χυμών Φρούτων
1.1.2 Βασικές Κατηγορίες Χυμών
1.2 Αναψυκτικά
1.3 Χρηματοδοτικά Εργαλεία
1.3.1 Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016
1.3.2 Νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027
1.4 Περιγραφή Κανόνων ΕΦΕΤ για τις επιχειρήσεις Χυμών και Αναψυκτικών
Σύστημα διαχείρισης της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων (HACCP)
Εφαρμογή του συστήματος HACCP κατά την παραγωγή και διαχείριση αναψυκτικών και χυμών

2. Η Ζήτηση Χυμών – Αναψυκτικών
2.1 Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Χυμούς και Αναψυκτικά
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά Χυμών – Αναψυκτικών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Περιγραφή Δικτύων Διανομής
3.3 Γεωγραφική Κατανομή του Κλάδου – Κατανομή ανά Νομική Μορφή
Κατανομή ανά Γεωγραφική Περιφέρεια
Κατανομή ανά Νομική Μορφή
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.4.1 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παραγωγής Συμπυκνωμάτων Χυμών
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Χυμών – Αναψυκτικών
3.6 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Χυμών – Αναψυκτικών
3.7 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Χυμών – Αναψυκτικών

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία ¨Ποτά¨ και Εμπόριο ¨Ποτά¨
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία ¨Ποτά¨ και Εμπόριο ¨Ποτά¨
4.3 Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Παραγωγής Χυμών και Αναψυκτικών
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο- Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Αγορά των Χυμών και Αναψυκτικών
6.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Χυμών και Αναψυκτικών
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο Χυμών και Αναψυκτικών
6.2.1 Εξέλιξη του Εξωτερικού Εμπορίου των Χυμών
Εμπορικό Ισοζύγιο – Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Χυμών
6.2.2 Εξέλιξη του Εξωτερικού Εμπορίου των Αναψυκτικών
Εμπορικό Ισοζύγιο – Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Αναψυκτικών
6.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Χυμών και Αναψυκτικών
6.3.1 Μέγεθος Αγοράς Χυμών – Μερίδια Αγοράς
6.3.2 Μέγεθος Αγοράς Αναψυκτικών – Μερίδια Αγοράς
6.4 Κανάλια Διάθεσης Χυμών και Αναψυκτικών
6.5 Αποδελτίωση Διαδικτυακών Αναφορών και Δημοσιευμάτων για ορισμένα Brand Names
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Διεθνής Αγορά Χυμών – Αναψυκτικών
7.1 Ευρωπαϊκή Ένωση
7.2 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Παράρτημα Κεφαλαίου 7

8. Συμπεράσματα – Προοπτικές
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Επίδραση της πανδημίας του COVID-19 στον Κλάδο των Χυμών και Αναψυκτικών
8.4 Προοπτικές
8.5 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα III: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Δείκτης τιμών καταναλωτή χυμών και αναψυκτικών (2014 – 2020*)
Πίνακας 2.2 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα (2009-2019)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για αναψυκτικά και χυμούς, κατά περιοχή (2018-2019)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων των νοικοκυριών για χυμούς και αναψυκτικά ανά περιοχή, σε ποσότητα (2018-2019)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις του Εξεταζόμενου Κλάδου (2017)
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων παραγωγής συμπυκνωμάτων χυμών
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων παραγωγής χυμών – αναψυκτικών
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Χυμών – Αναψυκτικών (2014-2019)
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής Αναψυκτικών και Χυμών (2019-2020)
Πίνακας 3.6 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων χυμών-αναψυκτικών
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Χυμών – Αναψυκτικών (2015- 2020)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των παραγωγικών επιχειρήσεων της μελέτης (2020-2019)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των παραγωγικών επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία και Εμπόριο Ποτών (2020)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2020-2019)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία “Ποτά” & Εμπόριο “Ποτά” (2020-2019)
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακες 5.8 – 5.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.13 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.14 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.15 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Συνολική Εγχώρια Παραγωγή Χυμών (1990-2020)
Πίνακας 6.2 Συνολική Εγχώρια Παραγωγή Αναψυκτικών (1990-2020)
Πίνακας 6.3 Εξέλιξη εισαγωγών χυμών (2010-2019)
Πίνακας 6.4 Εξέλιξη Εξαγωγών Χυμών (2010-2019)
Πίνακας 6.5 Η Ανταγωνιστικότητα των Χυμών ανά Κατηγορία βάσει του Δείκτη Balassa (2015-2019)
Πίνακας 6.6 Εξέλιξη Εισαγωγών Αναψυκτικών (2010-2019)
Πίνακας 6.7 Εξέλιξη Εξαγωγών Αναψυκτικών (2010-2019)
Πίνακας 6.8 Εξέλιξη της Ανταγωνιστικότητας των Αναψυκτικών βάσει του Δείκτη Balassa (2010-2019)
Πίνακας 6.9 Εξέλιξη της Εγχώριας Φαινομενικής Κατανάλωσης Χυμών (1990-2020)
Πίνακας 6.10 Διάρθρωση της Εγχώριας Φαινομενικής Κατανάλωσης Χυμών ανά Κύρια Κατηγορία Προϊόντων (1994-2020)
Πίνακας 6.11 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων Χυμών (2020)
Πίνακας 6.12 Εξέλιξη της Εγχώριας Φαινομενικής Κατανάλωσης Αναψυκτικών (1990-2020)
Π6.1 Εισαγωγές Χυμών ανά Κατηγορία Φρούτων (2014-2019)
Π6.2 Εισαγωγές Χυμών κατά Κύρια Χώρα Προέλευσης (2018-2019)
Πίνακας 7.1 Όγκος Πωλήσεων (σε Λίτρα) Μη Αλκοολούχων Ποτών Ορισμένων Χωρών της Ευρώπης (2014-2019)
Πίνακας 7.2 Η Εξέλιξη της Αγοράς των Αναψυκτικών στις Η.Π.Α. (2014-2018)
Π7.1 Όγκος Πωλήσεων Χυμών Ορισμένων Χωρών της Ευρώπης (2014-2019)
Π7.2 Όγκος Πωλήσεων Αναψυκτικών Ορισμένων Χωρών της Ευρώπης (2014-2019)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη Αγοράς Χυμών (2021-2023)
Πίνακας 8.2 Πρόβλεψη Αγοράς Αναψυκτικών (2021-2023)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 1.1 Παρουσίαση Ροής Παραγωγικής Διαδικασίας Αναψυκτικών
Διάγραμμα 1.2 Παρουσίαση Ροής Παραγωγικής Διαδικασίας Χυμών
Διάγραμμα 2.1 Μέση μηνιαία δαπάνη αναψυκτικών ανά περιφέρεια (2019)
Διάγραμμα 2.2 Μέση μηνιαία δαπάνη χυμών φρούτων και λαχανικών ανά περιφέρεια (2019)
Διάγραμμα 2.3 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ* στην Ελλάδα (2010-2019)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των Παρουσιαζόμενων στη Μελέτη Επιχειρήσεων ανά Γεωγραφική Περιφέρεια
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των Παραγωγικών Επιχειρήσεων ανά Νομική Μορφή
Διάγραμμα 3.3 Κατανομή του Πλήθους των Παραγωγικών Επιχειρήσεων του δείγματος ανά Χρονικό Διάστημα Ίδρυσης
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2020)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2020/2019)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη των Βιομηχανικών και Εμπορικών Επιχειρήσεων Ποτών βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2020)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων (2015-2019)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη Δεικτών Αποδοτικότητας Παραγωγικών Επιχειρήσεων (2015-2019)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων (2015-2019)
Διάγραμμα 5.4 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε βασικούς λογαριασμούς (2019/2018)
Διάγραμμα 5.5 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2019)
Διάγραμμα 5.6 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου Καθαρού (προ φόρου) Κέρδους (2019)
Διάγραμμα 5.7 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει της Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων (2019)
Διάγραμμα 5.8 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου EBITDA (2019)
Διάγραμμα 5.9 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει της Γενικής Ρευστότητας (2019)
Διάγραμμα 6.1 Διάρθρωση των εισαγωγών ανά κατηγορία χυμών φρούτων (2019)
Διάγραμμα 6.2 Εξέλιξη Εισαγωγών Χυμών (2010-2019)
Διάγραμμα 6.3 Διάρθρωση των Εισαγωγών Χυμών ανά Χώρα Προέλευσης (2019)
Διάγραμμα 6.4 Διάρθρωση των Εξαγωγών ανά κατηγορία χυμών φρούτων (2019)
Διάγραμμα 6.5 Διάρθρωση των Εξαγωγών Χυμών κατά Χώρα Προορισμού (2019)
Διάγραμμα 6.6 Εξέλιξη Εξαγωγών Χυμών (2010-2019)
Διάγραμμα 6.7 Εξέλιξη Εμπορικού Ισοζυγίου Χυμών (2010-2019)
Διάγραμμα 6.8 Διάρθρωση των Εισαγωγών Αναψυκτικών ανά Χώρα Προέλευσης (2019)
Διάγραμμα 6.9 Εξέλιξη Εξαγωγών Αναψυκτικών (2010-2019)
Διάγραμμα 6.10 Διάρθρωση της Κατανάλωσης Χυμών στο Κανάλι της Λιανικής Πώλησης (2020)
Διάγραμμα 6.11 Εξέλιξη της Εγχώριας Φαινομενικής Κατανάλωσης Αναψυκτικών (2010-2020)
Διάγραμμα 6.12 Διάρθρωση της Συνολικής Κατανάλωσης Αναψυκτικών ανά Προϊόν (2020)
Διάγραμμα 7.1 Κυριότερες χώρες βάσει όγκου πωλήσεων χυμών και αναψυκτικών (2019)
Διάγραμμα 7.2 Γεωγραφική Διάρθρωση Αναψυκτικών Παγκοσμίως (2018)

 

0
Your Cart is empty
Cookies Settings